Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA
ROCZNIK 2016
Vol. LXXI(4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2016

 
Spis treści
Contents
 
     

KATARZYNA POŻARSKA, JAN GRABOWSKI, KRYSTYNA GRABOWSKA
Występowanie burz atmosferycznych i opadów gradu w wybranych miejscowościach Polski północno-wschodniej
The occurrence of thunderstorms and hail in selected places in north-eastern Poland

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

HALINA LIPIŃSKA, RAFAŁ KORNAS, IZABELLA JACKOWSKA, WOJCIECH LIPIŃSKI, WIESŁAW WAŃKOWICZ, ANDRZEJ BOCHNIAK, MAŁGORZATA GOLIASZ
Influence of selected environmental and production factors on mineral nitrogen loss
Wpływ wybranych czynników środowiskowych i produkcyjnych na straty azotu mineralnego z gleb gruntów ornych Lubelszczyzny

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

MARIA ŁUGOWSKA
Fitocenozy wykształcające się w uprawach rolniczych na terenie Doliny Środkowej Wisły. Część I. Zespoły zbóż
Phytocenoses establishing in agricultural crops in the area of the Middle Vistula River Valley. Part 1. Cereal Associations

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
MARIA ŁUGOWSKA
Fitocenozy wykształcające się w uprawach rolniczych na terenie Doliny Środkowej Wisły. Część II. Zbiorowiska zbóż
Phytocoenoses in crops of the Middle Vistula River mesoregion Part II. Cereal communities

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

KATARZYNA MOŻDŻEŃ, ANDRZEJ RZEPKA
Rola łupiny nasiennej podczas kiełkowania i wzrostu nasion bobu (Vicia faba L.)  w obecności siarczanu ołowiu 
The role of the seed coat on germination and growth of broad beans (Vicia faba L.) in lead sulfate conditions

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

BEATA GRYGIERZEC, BARBARA JANUS
Porównanie wybranych odmian wiechliny łąkowej (Poa pratensis) użytkowanej w systemie ‘park’
Comparison of selected Kentucky bluegrass (Poa pratensis) varieties to use ‘park’

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MAGDALENA SOBOLEWSKA, SŁAWOMIR STANKOWSKI
Wpływ systemów gospodarowania na jakość technologiczną ziarna i mąki odmian pszenicy ozimej
The influence of farming systems on the technological quality of grain and flour cultivars of winter wheat

Czytaj streszczenie

Read summary

     

KAMIL JAKUBIAK, ZOFIA RZYMOWSKA
Wsparcie polskiego rolnictwa ze środków unijnych
w latach 2007–2013 na przykładzie powiatu makowskiego

Support from European funds to farmers in Poland between 2007 and 2013: the case of the Maków County

Czytaj streszczenie

Read summary

     

19.01.2017