Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA
ROCZNIK 2017
Vol. LXXII(1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2017

 
Spis treści
Contents
 
     
Strony tytułowe
Title pages
 
     

JACEK ANTONKIEWICZ, JAN ŁABĘTOWICZ
Innowacje chemiczne w odżywianiu roślin od starożytnej Grecji i Rzymu po czasy najnowsze. Praca przeglądowa
Chemical innovation in plant nutrition in a historical continuum from ancient Greece and Rome until modern times. A review
DOI: 10.24326/as.2017.1.1

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

WIESŁAW WAŃKOWICZ, HALINA LIPIŃSKA
Poszukiwanie modelu kształcenia dla kierunku studiów gospodarka przestrzenna
Search the education model for university studies of spatial economy
DOI: 10.24326/as.2017.1.2

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

KRZYSZTOF STARCZEWSKI, AGNIESZKA AFFEK-STARCZEWSKA, BARBARA PŁOTCZYK, ANTONI BOMBIK
Wpływ wybranych czynników na zmiany w rolnictwie w Polsce środkowo-wschodniej
Selected factors influence on the changes in agriculture in middle-eastern Poland
DOI: 10.24326/as.2017.1.3

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

CEZARY A. KWIATKOWSKI, ALENA YAKIMOVICH, ELŻBIETA HARASIM, MAŁGORZATA HALINIARZ
Wpływ herbicydów na biomasę chwastów, plon ziarna i wybrane elementy plonowania prosa zwyczajnego (Panicum miliaceum L.)
The effect of herbicides on biomass weeds, grain yield and some yielding elements of proso millet (Panicum miliaceum L.)
DOI: 10.24326/as.2017.1.4

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

TERESA SKRAJNA, HELENA KUBICKA-MATUSIEWICZ
Obszary chronione ostoją rzadkich i zagrożonych gatunków flory segetalnej na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego
Protected areas as sanctuaries of rare and endangered species of segetal flora as exemplified by the Wigry National Park
DOI: 10.24326/as.2017.1.5

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MAŁGORZATA HALINIARZ
Wpływ zróżnicowanych dawek herbicydu Lentipur Flo 500 SC aplikowanych samodzielnie oraz łącznie z adiuwantem na zawartość wybranych makroelementów, mikroelementów i o-dihydroksyfenoli w ziarnie pszenicy ozimej
The effect of different herbicide doses of Lentipur Flo 500 SC applied inde-pendently or jointly with the adjuvant on the content of selected macroelements, microelements and o-dihydroxy phenols in winter wheat grain
DOI: 10.24326/as.2017.1.6

Read summary

Czytaj streszczenie

 
 

CEZARY A. KWIATKOWSKI, ALENA YAKIMOVICH, BARBARA KOŁODZIEJ, ELŻBIETA HARASIM
Efektywność biopreparatów w konwencjonalnym i ekologicznym systemie uprawy rumianku pospolitego (Chamomilla recutita L. Rausch)
Effectiveness of biopreparations in conventional and organic cultivation system of chamomile (Chamomilla recutita L. Rausch)
DOI: 10.24326/as.2017.1.7

Czytaj streszczenie

Read summary

     

AGNIESZKA JAMIOŁKOWSKA, BEATA HETMAN, BARBARA SKWARYŁO-BEDNARZ, MAREK KOPACKI
Integrowana ochrona roślin w Polsce i Unii Europejskiej oraz prawne podstawy jej funkcjonowania. Praca przeglądowa
Integrated pest management in Poland and the European Union, and the legal regulations for its functioning. A review
DOI: 10.24326/as.2017.1.8

Czytaj streszczenie

Read summary

     

ZDZISŁAW WYSZYŃSKI, BEATA MICHALSKA-KLIMCZAK, SONIA KAMIŃSKA, JOANNA LEŚNIEWSKA
Ocena technologii produkcji pszenżyta ozimego na plantacjach produkcyjnych w województwie łódzkim
Evaluation of winter triticale cultivation technology in production plantations in Łódź Voivodship
DOI: 10.24326/as.2017.1.9

Czytaj streszczenie

Read summary

     

ALENA YAKIMOVICH, CEZARY A. KWIATKOWSKI, MAŁGORZATA HALINIARZ
Effectiveness of the application of metamitron in lacy phacelia (Phacelia tanacetifolia Benth.) crops
Efektywność stosowania metamitronu w zasiewach facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.)
DOI: 10.24326/as.2017.1.10

Read summary

Czytaj streszczenie

     
     
     

24.04.2017