Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

SECTIO E AGRICULTURA
ROCZNIK 2017
Vol. LXXII(2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2017

 
Spis treści
Contents
 
     
Strony tytułowe
Title pages
 
     

MARIA ŁUGOWSKA
Fitocenozy wykształcające się w uprawach rolniczych na terenie Doliny Środkowej Wisły. Cz. III. Zbiorowiska chwastów upraw okopowych
Phytocenoses establishing in agricultural crops in the area of the Middle Vistula River mesoregion. Part. III. Weed communities in root crops

pdf

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

MARIA ŁUGOWSKA, MAŁGORZATA ŚWITKOWSKA
Fitocenozy wykształcające się w uprawach rolniczych na terenie Doliny Środkowej Wisły. Cz. IV. Zbiorowiska ściernisk
Phytocenoses established in agricultural crops in the area of the Middle Vistula River mesoregion. Part IV. Stubble-field weed communities

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

BEATA KRÓL
Azot i siarka jako czynniki kształtujące plon nasion oraz zawartość i jakość tłuszczu nagietka lekarskiego – potencjalnego surowca olejarskiego
Nitrogen and sulphur as determinants of the seed yield, content, and quality of fat in pot marigold – a potential oil source

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

EWA FILIP, IZABELA SZUĆKO
Identyfikacja obecności retrotranspozonu WIS 2-1A w genomie wybranych odmian pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)
Identification of the WIS 2-1A retrotransposon presence in the genome of common wheat cultivars (Triticum aestivum L.)

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 

KRZYSZTOF ROGUT, CZESŁAWA TRĄBA, PAWEŁ WOLAŃSKI
Charakterystyka florystyczna łąk i niektórych zbiorowisk przyległych zachodniej oraz środkowej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego
Floristic characteristics of meadows and certain adjacent communities in western and central part of the Kolbuszowa Plateau

Czytaj streszczenie

Read summary

 
 
     

9.08.2017