DANUTA KOZAK, MAGDALENA STELMASZCZUK
The influence of cytokinins on in vitro multiplication of Aeschynanthus hybridus ‘Carina’ shoots
Wpływ cytokinin na namnażanie in vitro pędów Aeschynanthus hybridus ‘Carina’

Streszczenie. Wierzchołki pędów Aeschynanthus hybridus ‘Carina’ pochodzące ze sterylnych kultur in vitro rosły 5 tygodni na pożywce MS uzupełnionej cytokininami BA (4.4, 8.9, 22.2 μM), kinetin (4.7, 9.3, 23.3 μM), 2iP (4.9, 9.9, 24.6 μM). Eksplantaty wyłożone na pożywkę bez cytokininy stanowiły kontrolę. Stwierdzono istotny wpływ rodzaju i stężenia cytokininy na namnażanie pędów. Na pożywce z dodatkiem BA 22.2 μM uzyskano najwyższy współczynnik namnażania. W obecności 2iP 24.6 μM pędy kątowe regenerowały sporadycznie, natomiast nie uzyskano nowych pędów na pożywce z dodatkiem kinetyny. Najlepsze ukorzenianie pędów obserwowano w kontroli oraz na pożywkach z dodatkiem 2iP.

Słowa kluczowe: Aeschynanthus hybridus, cytokininy, mikrorozmnażanie