Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2006
Vol. XXIV (1)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 

Jerzy Gnyp, Piotr Kowalski, Maria Tietze
Wpływ genotypu oraz kraju pochodzenia krów na ich wydajność dobową mleka, jego skład i jakość cytologiczną
The Influence of Genotype and Country of Origin on 24-hour Milk Efficiency, Milk Composition and Cytological Quality in Cows

pdf

 

 

 
Jerzy Gnyp, Grzegorz Zięba, Tomasz Małyska
Genetyczne parametry życiowych cech mleczności krów rasy czarno-białej w regionie środkowo-wschodniej Polski
Genetic Parameters of Life Dairy Traits in Cows of Black and White Breed in Central-Eastern Poland
 
 
 
Jerzy Gnyp, Piotr Kowalski, Maria Tietze
Wydajność mleka krów, jego skład i jakość cytologiczna w zależności od niektórych czynników środowiskowych

Efficiency of the Cow Milk, Its Composition and Cytological Quality in Relations to Some Environmental Factors
 
 
 
Danuta Borkowska, Robert Polski, Ewa Januś
Drobnoustroje wyizolowane z mleka ćwiartkowego krów i ich wrażliwość na antybiotyki
Microorganisms Isolated from the Cow Quarter Milk and Their Sensibility to Antibiotics
 
 
 
Ewa Januś, Danuta Borkowska
Wielkość podstawowych wskaźników płodności krów o różnej wydajności mlecznej
Selected Indices of Fertility of Cows of Different Milk Production
 
 
 
Justyna Martyna, Wioletta Wnuk, Leon Saba, Hanna Bis-Wencel, Antoni Polonis, Beata Trawińska
Wpływ suplementacji karmy mieszanką mineralną na zawartość wybranych mikro- i makroelementów w surowicy krwi krów bytujących na Żuławach
The Effect of Feed Supplementation a Mineral Mixture on Micro- and Macro Elements Content in Blood Serum of Cows from the Żuławy Region
 
 
 

Krzysztof Górski, Teresa Bombik, Elżbieta Bombik, Leon Saba
The Influence of a Mineral Mixture on the Level of Selected Macroelements in Dairy Cows from the Region of Southern Podlasie
Wpływ dodatku mieszanki mineralnej na poziom wybranych makroelementów u krów mlecznych z rejonu południowego Podlasia

 
 
 
Teresa Bombik, Krzysztof Górski, Elżbieta Bombik, Beata Trawińska
Wpływ laktacji krów i wieku cieląt na zaopatrzenie organizmu w wybrane mikroelementy
The Effect of Cow Lactation and the Age of Calves on the Supply of Selected microelements to the Organism

 
 
 
Danuta Borkowska, Ewa Januś, Katarzyna Malinowska
Poziom mocznika w mleku krów żywionych głównie paszami pochodzącymi z trwałych użytków zielonych
Urea level in Milk of Cows Fed Mainly on Feeds from Permanent Grassland
 
 
 
Anna Litwińczuk, Joanna Barłowska, Jolanta Król, Wioletta Sawicka
Porównanie składu chemicznego i zawartości mocznika w mleku krów czarno-białych i simentalskich z okresu żywienia letniego i zimowego
Comparison of the Chemical Composition and Urea Content in Milk of Black-White and Simental Cows During the Summer
 
 
 
Piotr Stanek
Zmienność wieku pierwszego wycielenia, masy i wymiarów ciała krów rasy limousine i hereford. I. Wiek pierwszego wycielenia i masa ciała
Variability of Age at First Calving, Body Weight and Body Measurements of Limousine and Hereford Cows. I. Age at First Calving and Body Weight
 
 
 
Piotr Stanek
Zmienność wieku pierwszego wycielenia, masy i wymiarów ciała krów rasy limousine i hereford. II. Wymiary ciała
Variability of Age at First Calving, Body Weight and Body Measurements of Limousine and Hereford Cows. II. Body Measurements
 
 
 
Danuta Borkowska, Ewa Januś
Przyczyny brakowania krów czarno-białych a ich płodność, długość użytkowania i produkcyjność
Reasons for Culling of Black-and-White Cows and Their Fertility, Performance Length and Productivity
 
 
 

Bogdan Szostak, Joanna Sarzyńska
Badania porównawcze narządów rozrodczych loszek z różnych systemów chowu
Comparative Studies of Reproductive Organs of Gilts from Different Methods of Breeding

 
 
 
Krzysztof Tereszkiewicz, Piotr Molenda, Maria Ruda
Technologiczna i handlowa ocena szynek świń wybranych ras ojcowskich
Technological and Commercial Evaluation of Hams of Chosen Breeds
 
 
 
Anna Czech, Eugeniusz R. Grela
Wpływ dodatku chelatów mineralnych w mieszankach dla rosnących świń na wzrost i składniki krwi
Influence of Mineral Chelates in Growing Pigs' Diets on Performance and Blood Composition
 
 
 
Anna Kasprzyk, Andrzej Stasiak
Ocena skuteczności pracy hodowlanej w zakresie cech użytkowości rozpłodowej loch Rasy pbz w grupach genetycznych stada zarodowego w Pukarzowie
Breeding Works Efficiency Evaluation in the Range of Reproduction Performance Traits of PL Breed Sows in Genetic Groups of Pedigree Herd in Pukarzów
 
 
 
Andrzej Stasiak, Małgorzata Sałyga, Marek Babicz, Piotr Kamyk, Jacek Burdzanowski
Ocena jakości technologicznej i konsumpcyjnej mięsa świniodzików
Evaluation of Technological and Consumption Meat Quality of Hybrids Wild - Boar and Domestic Pig
 
 
 
Anna Mazur, Andrzej Stasiak
Analiza wyników użytkowości rozpłodowej oraz zmian masy ciała loch w pierwszym cyklu rozrodczym żywionych mieszankami z udziałem owsa nagoziarnistego
Analysis of the Results of the Reproductive Performance and Body weight Changes of Sows During the First Reproductive Cycle Fed with Mixtures Containing Hulled Oat Grain
 
 
 
Piotr Kamyk, Marek Babicz, Andrzej Stasiak, Małgorzata Sałyga, Anna Mazur
Wykorzystanie dzika europejskiego (Sus scrofa scrofa L.) w krzyżowaniu towarowym
Utilization of Wild-Boar (Sus scrofa scrofa L.) in Commercial Crossbreeding
 
 
 
Anna Mazur, Andrzej Stasiak
Wpływ zawartości tłuszczu surowego w mieszance na skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych w mleku loch ras pbz i puławskiej
Influence of Raw Fat Impact in Diet on the Chemical Composition and a Profile of Fatty Acids of Sows Milk PL and Pulawska Breeds
 
 
 
Mirosław Karpiński, Piotr Czyżowski
Pomiary biometryczne i wskaźniki wzrostu dzików pozyskanych
w środkowo-wschodniej Polsce

Biometric Data and Growth Rates of Wild Boars Hunted
 
 
 
Małgorzata Ormian, Maria Ruda
Wpływ liczby świń w kojcu na ich zachowanie się w początkowym okresie tuczu
Influence of the Number of Pigs in a Pigsty on Their Behaviour in the Initial Period of Fattening
 
 
 

Jadwiga Lechowska, Anna Augustyńska-Prejsnar
Ocena wartości rozpłodowej loch rasy wielkiej białej polskiej w grupach rodzinowych
Evaluation of Reproduction Performance of Polish Large White Saws Within the Family Groups

 
 
 
Marek Sapuła, Jarosław Kamieniak, Monika Budzyńska, Leszek Sołtys, Anda Krupa, Marian Budzyński
Zmiany wskaźników klinicznych u ogierów w zakładach treningowych
Changes in Clinical Indices of Stallions in Training Centres
 
 
 

Marek Sapuła, Jarosław Kamieniak, Leszek Sołtys, Monika Budzyńska, Elżbieta Mazurek, Marian Budzyński
Zmienność wskaźników behawioralnych u ogierów półkrwi
z określonych linii męskich w okresie treningu (test 100 dni)
Changes in Behavioral Indices of Half-Bred Stallions from Particular Sire Lines During Training (100-days' Test)

 
 
 
Jarosław Kamieniak, Marian Budzyński, Marek Sapuła, Monika Budzyńska, Wanda Krupa, Leszek Sołtys
Poziom cech psychicznych potomstwa koni arabskich uwarunkowany zrównoważeniem nerwowym rodziców
Level of Mental Traits of Arabian Horses' Progeny
 
 
 
Monika Budzyńska, Wanda Krupa, Leszek Sołtys, Marek Sapuła, Jarosław Kamieniak, Marian Budzyński
Poziom biopierwiastków w sierści koni czystej krwi arabskiej
Level of Bio-Elements in Purebred Arabian Horses' Hair
 
 
 

Wanda Krupa, Leszek Sołtys, Monika Budzyńska, Marek Sapuła, Jarosław Kamieniak, Marian Budzyński
Ocena składu mineralnego sierści klaczy czystej krwi arabskiej
z uwzględnieniem linii genealogicznych

Assessment of Mineral Content in Purebred Arabian Mares' Hair Considering Genealogical Lines

 
 
 
Marian Budzyński, Leszek Sołtys, Monika Budzyńska, Elżbieta Mazurek, Marek Sapuła, Jarosław Kamieniak
Powiązania pobudliwości nerwowej z poziomem składników mineralnych w sierści koni arabskich
Relationships Between Nervous Irritability and Level of Mineral Content in Arabian Horses' Hair
 
 
 

Marian Budzyński, Leszek Sołtys, Monika Budzyńska, Wanda Krupa, Marek Sapuła, Jarosław Kamieniak
Wykorzystanie równań regresji do szacowania pobudliwości nerwowej koni arabskich

Use of Regression Equation to Assess Nervous Irritability of Arabian Horses

 
 
 
Krystyna Chmiel, Dorota Sobczuk
Analiza wykorzystania rozpłodowego klaczy elitarnych czystej krwi arabskiej hodowli SK Michałów
The Analysis of Reproductive Utilization of Purebred Arabian Broodmares at Michałów Stud
 
 
 
Krystyna Chmiel, Dorota Sobczuk
Analiza wykorzystania rozpłodowego elitarnych klaczy czystej krwi arabskiej w SK Białka
The Analysis of Reproductive Utilization of Purebred Arabian Broodmares at Białka Stud
 
 
 
Jadwiga Gancarz
Wskaźniki pobudliwości nerwowej koni huculskich utrzymywanych systemem tabunowym
Nervous Irritability Indexes of Hucul Horses According to the Herd System
 
 
 

Ryszard Kolstrung
Wskaźniki biometryczne kuców felińskich w wieku trzech lat
Biometrics indices of Felin Ponies at the Age of 3 Years

 
 
 
Dorota Sobczuk, Krystyna Chmiel
Rodowodowa i użytkowa analiza reproduktorów czystej krwi arabskiej kryjących w polskiej hodowli w latach 1990-2005
Pedigree and Performance Analysis of Purebred Arabian Stallions Used in Polish Breeding in the Years 1990-2005
 
 
 
Krystyna Chmiel, Dorota Sobczuk
Stopień objęcia pogłowia koni czystej krwi arabskiej w Polsce
wyścigowymi próbami dzielności w rocznikach urodzeń 1988-1997
Percentage of the Polish Purebred Arabian Horses Population Submitted to Race Trials in the Foal Years 1988-1997
 
 
 
Wojciech Litwińczuk
Charakterystyka typów ozdobnych rzędów końskich sarmackich koczowników
Characteristics of Types of Ornamented Horse Caparisans of Sarmatian Nomads
 
 
 
Wanda Krupa, Monika Budzyńska, Anna Nietrzpiel
Awersyjność koni podczas wielokrotnego pobierania krwi
Aversiveness of Horses During Frequent Blood Collection
 
 
 
Agata Znamirowska, Jacek Zin, Marian Budzyński
Wpływ warunków przechowywania na jakość sensoryczną koniny
Influence of Conditions of Storage on Consumptive Quality of Horse Meat
 
 
 
Agata Znamirowska, Wiesław Słowik, Marian Budzyński
Zmiany właściwości fizykochemicznych mięsa źrebiąt podczas procesu dojrzewania chłodniczego
Changes of Physicochemical Properties of Foal Meat During the Process of Cooling Maturation
 
 
 
Piotr Skałecki
Współzależności pomiędzy wynikami oceny tusz w systemie EUROP a ich rzeczywistą wartością rzeźną
Correlations Between the Carcass Evaluation Results in the EUROP System and Their Actual Slaughter Value
 
 
 
Monika Kędzierska-Matysek
Ocena współzależności pomiędzy cechami produkcyjności mlecznej u kóz z 'mocnymi' i 'średnimi' genotypami as1-kazeiny
Evaluation of Correlation's Between Milk Efficiency Attributes in Goats with "Strong" and "Medium" as1-casein Genotypes 325
 
 
 

Monika Budzyńska, Wanda Krupa, Leszek Sołtys, Marek Sapuła, Jarosław Kamieniak, Marian Budzyński
Poziom biopierwiastków w sierści krów mlecznych
Level of Bio-Elements in Dairy Cows' Hair

 
 
 
Antoni Brodacki, Justyna Batkowska, Anna Zadura
Wpływ systemu chowu na poziom wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi indyków rzeźnych
Influence of Different Poultry Production Systems on Hematological
and Biochemical Indices in Blood of Turkey Broilers
 
 
 
Antoni Brodacki, Justyna Batkowska
Dymorfizm płciowy w masie ciała piskląt indyczych
Sexual Dimorphism in Body Weight of Turkey Chicks
 
 
 
Jerzy Truchliński, Magdalena Krauze, Bożena Modzelewska-Banachiewicz
Wpływ dodatku czosnku i pochodnej 1,2,4-triazolu na poziom wybranych elementów mineralnych w surowicy krwi i tkankach indyczek
Influence of Garlic and 1,2,4-Triazole Derivative Addition on the Level of Selected Minerals in Blood Serum and Tissues of Turkey-Hens
 
 
 
Bogusław Makarski, Anna Zadura
Wpływ chelatu miedzi z lizyną na poziom składników hematologicznych i biochemicznych krwi indyków
Influence of Copper and Lysine Chelate on Hematological and Biochemical Component Levels in Turkey Blood
 
 
 
Beata Trawińska, Kamila Smeja, Jan Sławomirski, Leon Saba
Mikrobiologiczne zanieczyszczenie surowców drobiarskich w województwie lubelskim w latach 2002-2005
Microbial Contamination in Poultry Raw Materials in the Lublin Province in the Years 2002-2005
 
 
 
Beata Trawińska, Antoni Polonis, Leszek Tymczyna, Magdalena Popiołek-Pyrz, Teresa Bombik, Leon Saba
Bakteriologiczne i parazytologiczne zanieczyszczenie środowiska
wokół wielkotowarowej fermy kur reprodukcyjnych

Bacteriological and Parasitologic Pollution of the Environment and Birth Health State Around the Reproductive Layer Farm
 
 
 
Robert Krusiński
Ocena walorów dietetycznych mięsa pozyskiwanego od strusia afrykańskiego (Struthio camelus)
Estimation of Diet Value of Ostrich (Struthio camelus) Meat
 
 
 

Hanna Bis-Wencel, Andrzej Zoń, Leon Saba, Olga Ondrasovic
Wskaźniki rozrodu norek przy zastosowaniu różnych warunków żywienia
Mink Production Indices in Various Types Feeding Conditions

 
 
 

Hanna Bis-Wencel, Bożena Nowakowicz-Dębek, Wioletta Wnuk, Miroslav Ondrasovic
Wpływ diety na wartości wybranych wskaźników hematologicznych u norek
Impact of Diet on Haematological Perameters in Mink Blood

 
 
 

Hanna Bis-Wencel, Magdalena Popiołek-Pyrz, Justyna Martyna, Emil Holoda
Wpływ diety na parametry biochemiczne krwi norek
The Effect of Diet on Biochemical Blood Parameters in Minks

 
 
 
Bożena Nowakowicz-Dębek, Andrzej Mazur, Leon Saba, Hanna Bis-Wencel, Wioletta Wnuk, Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Oddziaływanie czynników środowiskowych na sekrecję kortyzolu u lisów polarnych (Alopex lagopus)
Effect of Some Environmental Factors on Cortisol Secretion in Polar Foxes (Alopex lagopus)
 
 
 
Stanisław Socha, Dorota Kołodziejczyk
Analiza czynników wpływających na plenność samic norek standardowych i palomino
Analysis of Factors Affecting Fertility in Standard and Palomino Mink
 
 
 
Dorota Kołodziejczyk Stanisław Socha
Analiza czynników wpływających na cechy pokroju u norek (Mustela vison Schreb.) odmiany standardowej i pastelowej
Analysis of Factors Influencing Conformation Traits in Mink (Mustela vison Schreb.) of Standard and Pastel Type
 
 
 
Roman Dziedzic, Marian Flis
Charakterystyka wybranych cech jakości osobniczej samców saren (Capreolus capreolus L. 1758) z Wyżyny Lubelskiej
Characteristics of Selected Ontogenetic Quality Traits of the Male Roe Deer (Capreolus capreolus L. 1758) from the Lublin Upland
 
 
 
Leszek Drozd, Mirosław Karpiński, Piotr Czyżowski
Biometryczne wskaźniki sarn pozyskanych w makroregionach wschodniej Polski
Biometrical Body Indicators in Roe Deer from the Eastern Region of Poland
 
 
 
Piotr Czyżowski, Mirosław Karpiński, Leszek Drozd
Porównanie presji drapieżników na lęgi bażantów na terenie miejskim i terenie rolniczym
A Comparison Predators Pressure on the Adroitness of Pheasant Hatching in Urban and Agricultural Areas
 
 
 
Grzegorz Borsuk, Jerzy Paleolog
The Effect of Worker Genotypic Interactions on Correlations Between Results of Different Hoarding Efficiency Tests in Honeybees
Wpływ genotypowych interakcji między robotnicami na korelacje
pomiędzy wynikami różnych testów w pozyskiwaniu pokarmu u pszczoły miodnej
 
 
 
Grzegorz Borsuk
Eksperymentalne kompozycje grup robotnic w rodzinie pszczelej
a ich zachowania obronne i higieniczne

Experimental Compositions of Honey Bee Workers Groups in a Colony and Their Defensive and Hygienic Behaviour Evaluation
 
 
 

Zygmunt Litwińczuk, Witold Chabuz, Piotr Stanek, Przemysław Jankowski
Rozmieszczenie i produkcyjność krów białogrzbietych objętych programem ochrony zasobów genetycznych
Distribution and Performance of Whiteback Cows
Embraced Within the Genetic Resource Conservation Programme

 
 
 
Jan Zuba, Maria Zuba
Ocena ekonomiczno-finansowa strategii wybranych przedsiębiorstw
przemysłu drobiarskiego

Economic-Financial Assessment of Chosen Strategies of Poultry Enterprises