Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2007
Vol. XXV (2)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
RENATA KLEBANIUK, ANNA CZECH
The influence of synbiotic participation in feed ration for ewes on selected lamb blood parameters
Wpływ udziału synbiotyku w dawkach pokarmowych dla maciorek na wybrane wskaźniki krwi jagniąt

pdf

 
 
 
MAŁGORZATA SAŁYGA, ALEKSANDER WALKIEWICZ, MAREK BABICZ
Analiza jakości technologicznej i konsumpcyjnej mięsa świniodzików
Analysis of technological and consumption quality of wild pig meat
 
 
 
ROMAN DZIEDZIC, MARIAN FLIS
Zmienność w czasie jakości osobniczej samców saren (Capreolus capreolus L. 1758) z Wyżyny Lubelskiej
Changeability during ontogenetic quality of male roe deer (Capreolus capreolus L. 1758) from the Lublin Upland
 
 
 
YORDAN MARCHEV, BOGDAN SZOSTAK
Jałowienie loch w zależności od systemu utrzymania i sezonu
The opening periods of sows depending on conditions of rearing system and season
 
 
 
EWA JANUŚ, DANUTA BORKOWSKA
Ocena zbilansowania dawek pokarmowych dla krów na podstawie składu chemicznego mleka
Evaluation of feed ration balance for cows based on chemical composition of milk
 
 
 
DOROTA SOBCZUK, ANNA GAJEWSKA, ANNA STEFANIUK
Wpływ ogierów czołowych czystej krwi arabskiej użytkowanych w SK Janów Podlaski na wymiary biometryczne potomstwa
The influence of purebred Arabian leading sires utilized at Janów Podlaski Stud on biometric dimensions of their progeny
 
 
 
MAREK BABICZ, ANNA KASPRZYK, ANDRZEJ STASIAK
Analysis of intercrossing performance of sows Pulawska breed with boars Polish Large White and Polish Landrace breed
Analiza efektywności krzyżowania loch rasy puławskiej z knurami rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej
 
 
 
ANNA KASPRZYK, MAREK BABICZ
Zmiany w użytkowaniu rozpłodowym loch rasy pbz
Changes in reproduction performance of PL sows
 
 
 
KRZYSZTOF PATKOWSKI
Poziom owulacji u maciorek owcy uhruskiej utrzymywanych całorocznie w alkierzu i na pastwisku
Ovulation rate of Uhruska sheep ewes in the year-round stabling and pasture maintenance system
 
 
 
MIROSŁAW PIĘTA, KRZYSZTOF PATKOWSKI
Skład mineralny wełny i surowicy krwi owiec rasy świniarka jako wskaźnik oceny środowiska
Mineral composition of wool and blood serum of Świniarka sheep breed as an indice of environment evaluation
 
 
 
LESZEK TYMCZYNA, BEATA TRAWIŃSKA, IWONA PIJARSKA, ANNA CHMIELOWIEC-KORZENIOWSKA
Ocena przekazywania pisklętom brojlerów odporności matczynej na reowirusy i wirusy zakaźnego zapalenia torby Fabrycjusza
Evaluation of maternal resistance transmission to broiler chickens against reoviruses and viruses of infectious bursal disease