Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2012
vol. XXX(4)


Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 

MAREK BABICZ, EWA SKRZYPCZAK, KINGA KROPIWIEC, ROBERT CICHOCKI, JACEK BURDZANOWSKI
The impact of selected genetic and environmental factors on length of use of pulawska breed sows
Oddziaływanie wybranych czynników genetycznych i środowiskowych na długość użytkowania loch rasy puławskiej

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie

 

ANNA CZECH, KATARZYNA OGNIK, MONIKA LASZEWSKA
Influence of linseed oil on content of the fatty acids in feed mixtures and muscles of turkey hens and blood profile lipids
Wpływ oleju lnianego na zawartość kwasów tłuszczowych w paszy i mięśniach indyczek oraz profil lipidowy krwi

Read summary

Czytaj streszczenie
 

BARBARA DANIELAK-CZECH, MAREK BABICZ,
BARBARA REJDUCH, ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA
Cytogenetic and molecular analysis of chromosome
instability in cattle with reproductive problems

Cytogenetyczna i molekularna analiza niestabilności chromosomów u bydła z problemam w rozrodzie

Read summary

Czytaj streszczenie
 

PAWEŁ JANISZEWSKI, VLADIMIR HANZAL,
BARBARA WEBER, ANDRZEJ GUGOŁEK
Characteristics of riparian trees and shrubs utilized
by the European beaver (Castor fiber) in the Jamy Forest District

Charakterystyka przybrzeżnej roślinności drzewiastej wykorzystanej przez bobra europejskiego (Castor fiber) w Nadleśnictwie Jamy

Read summary

Czytaj streszczenie
 

EWA JANUŚ, DANUTA BORKOWSKA, AGNIESZKA WILGOS, MARIA CZAPLICKA
Evaluation of the relationship between body condition
of high-yield Black-and-White Polish Holstein-Friesian
cows and their productivity

Ocena zależności pomiędzy kondycją wysokowydajnych krów rasy phf cb a ich produkcyjnością

Read summary

Czytaj streszczenie
 

ANDRZEJ JAKUBCZAK, GRAŻYNA JEŻEWSKA-WITKOWSKA, BEATA HORECKA, MONIKA ŻELAZOWSKA, ELEONORA KOPEĆ, ZOFIA RUPEĆ
Preliminary studies of polymorphism of selected
microsatellite sequences in different colour types
of raccoon dog (Nyctereutes Procyonoides)

Wstępne badania polimorfizmu wybranych sekwencji mikrosatelitarnych różnie umaszczonych jenotów (Nyctereutes procyonoides)

Read summary

Czytaj streszczenie
 

EWELINA KONOPKA, DOROTA KOŁODZIEJCZYK,
STANISŁAW SOCHA
Analysis of sales results of polish mink furs
at auction houses: Finnish Fur Sales, North American
Fur Auctions and Kopenhagen Fur in the seasons
2006/2007-2008/2009

Analiza wyników sprzedaży polskich skór norek w domach aukcyjnych: Finnish Fur Sales, North American Fur Auctions i Kopenhagen Fur w sezonach 2006/2007-2008/2009

Read summary

Czytaj streszczenie

 

   
ANNA KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA, BARBARA DANIELAK-CZECH, MAREK BABICZ, BARBARA REJDUCH, AGNIESZKA BĄK
Application of bovine heterosome painting probes
to identification sex chromosomes in goral
(Nemorhaedus caudatus)

Wykorzystanie bydlęcych sond malujących heterosomy do identyfikacji chromosomów płci u gorala (Nemorhaedus caudatus)
Read summary

Czytaj streszczenie
 

SYLWIA NISZTUK, MONIKA JANKOWSKA,
BRYGIDA ŚLASKA, GRZEGORZ ZIĘBA

Knowledge and opinions of Poles on genetically
modified organisms (GMOs)

Stan wiedzy i opinia Polaków na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)

Read summary

Czytaj streszczenie
     

KATARZYNA OGNIK, ANNA CZECH,
IWONA SEMBRATOWICZ, MONIKA LASZEWSKA

Influence of linseed oil on selected parameters of blood and production performance of turkey hens
Wpływ oleju lnianego na wybrane wskaźniki krwi oraz efekty produkcyjne indyczek

Read summary

Czytaj streszczenie
 

JAKUB SKORUPSKI, MAREK KMIEĆ
Structural and functional characteristics of prolactin
and its gene in the American mink (Neovison vison Schreb., 1777). A rewiev

Charakterystyka strukturalna i funkcjonalna prolaktyny i jej genu u norki amerykańskiej (Neovison vison Schreb., 1777). Praca przeglądowa

Read summary

Czytaj streszczenie
     

MONIKA SPOREK
The body mass of the roe deer (Capreolus capreolus L.) in the foothills of the East Sudety Mountains
Masa tusz saren (Capreolus capreolus L.) na Pogórzu Wschodnio-Sudeckim

Read summary

Czytaj streszczenie
 

MARCIN JÓZEF LIŚKIEWICZ, TOMASZ MARIA GRUSZECKI,
MONIKA GREGUŁA-KANIA

Quantitative and qualitative analysis of live sheep production from the mass breeding system
Part I. Analysis of procurement rate and prices of live sheep

Ilościowa i jakościowa analiza produkcji owczego żywca rzeźnego z chowu masowego
Część I. Analiza wielkości skupu i cen żywca owczego

Read summary

Czytaj streszczenie
     

ANNA NOWICKA-POSŁUSZNA, MAŁGORZATA WŁODARCZYK
Factors affecting performance test results
in half-bred mares

Czynniki wpływające na wyniki prób dzielności klaczy półkrwi

Read summary

Czytaj streszczenie
 

ANNA NOWICKA-POSŁUSZNA, KLAUDIA ZIOMKO
Stereotypies and undesirable behaviours in horses used for sports and leisure activities
Występowanie stereotypii i zachowań niepożądanych u koni użytkowanych w sporcie i rekreacji

Read summary

Czytaj streszczenie
     

JERZY GNYP
Milk-yield and the relationship between the fat
and protein content of milk from cows fathered
by bulls from different countries

Wydajność mleka i relacje między zawartością tłuszczu i białka w mleku krów po buhajach z różnych krajów

Read summary

Czytaj streszczenie