Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ANNALES UNIVERSITATIS
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

Sectio EE Annales zootechnica
ROCZNIK 2014
vol. XXXII(1)

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie, 2015

 
     
Spis treści
Table of contents
 
     
ANNA KASPRZYK, MAREK BABICZ, KINGA KROPIWIEC,
MARCIN HAŁABIS

Analysis of selected characteristics of the slaughter value of swine kept on family farms in the Lublin region

Analiza wybranych cech wartości rzeźnej tuczników utrzymywanych w gospodarstwach rodzinnych na terenie Lubelszczyzny

pdf

Read summary

Czytaj streszczenie
 

IGNACY KITOWSKI, JACEK ŁĘTOWSKI, MARCIN KĘPOWICZ
Frequency, phenology and ecological factors in roe deer (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) - vehicle collisions in the Lublin County (East Poland) in the light of the police data
Frekwencja, fenologia i czynniki ekologiczne kolizji saren Capreolus capreolus Linnaeus, 1758) z pojazdami na obszarze powiatu lubelskiego (wschodnia Polska) w świetle danych policyjnych

Read summary

Czytaj streszczenie
 
IGNACY KITOWSKI
Bird strikes at Polish civil airfields - the importance
of ecological factors in risk management
Kolizje samolotów z ptakami na lotniskach cywilnych w Polsce - znaczenie czynników ekologicznych w zarządzaniu ryzykiem
Read summary

Czytaj streszczenie
 
DOROTA NAWROT, TOMASZ MIECZAN
Zoopsammmon as a potential food base of fish inhabit
the shallow littoral zone (ex-situ experiment)

Zoopsammmon jako potencjalna baza pokarmowa ryb zasiedlających strefę płytkiego litoralu (eksperyment ex situ)
Read summary

Czytaj streszczenie
 
KRZYSZTOF TERESZKIEWICZ, KAROLINA CHOROSZY
Assessment of post-slaughter exsanguination degree
of selected muscles of fatteners' carcasses

Ocena stopnia wykrwawienia poubojowego wybranych mięśni tuszy wieprzowej
Read summary

Czytaj streszczenie
 
IZABELA WILK, IWONA JANCZAREK, KRZYSZTOF BOCIAN
Correlations between equine heart rate and behaviour
parameters at threshold moments of natural training

Korelacje między częstością pracy serca koni podczas progowych momentów treningu metodami naturalnymi i ocenami za ich zachowanie się
Read summary

Czytaj streszczenie