Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec E Agricultura

O czasopiśmie

Annales UMCS sec. E Agricultura jest recenzowanym czasopismem, wydawanym od 1945 r. Obecnie jest to kwartalnik, dostępny w formie papierowej oraz elektronicznej. Są w nim publikowane w języku polskim i angielskim oryginalne prace twórcze bazujące na rezultatach badań dotyczących produkcji roślinnej, użytkowania gruntów i ochrony środowiska oraz artykuły przeglądowe przedstawiające obecny stan wiedzy w zakresie nowoczesnego rolnictwa w następujących grupach tematycznych:
– postęp w tradycyjnym rolnictwie,
– rolnicza produkcja energii ze źródeł odnawialnych,
– rolnictwo i ochrona zasobów naturalnych,
– agroklimatologia i modelowanie,
– agroekosystemy i środowisko naturalne,
– biogeochemia agrosystemów,
– genetyka, biotechnologia i hodowla roślin; biologia molekularna i genomika roślin,
– modelowanie systemów uprawy,
– fizjologia roślin, interakcje roślina–środowisko,
– jakość i fizjologia pozbiorcza surowców roślinnych,
– rolnictwo ekologiczne i systemy produkcji rolnej,
– wpływ rolnictwa na środowisko glebowe, wodę, powietrze i bioróżnorodność,
– rośliny uprawy polowej, rośliny lecznicze i alternatywne,
– wskaźniki jakości oraz bezpieczeństwo żywności pochodzenia roślinnego,
– produkcja pasz,
– systemy produkcji roślinnej i optymalizacja przedzbiorczych zabiegów produkcyjnych,
– żywienie roślin,
– ochrona roślin,
– gleboznawstwo i konserwacja gleby,
 – mechanizacja i ekonomika produkcji roślinnej.
Tematyka Annales UMCS sectio E Agricultura obejmuje także inne zagadnienia szeroko rozumianej produkcji rolniczej oraz dotyczące nierolniczych aspektów gospodarowania w rolnictwie.

Honorujemy open access zgodny z deklaracją budapesztenską.
Udostępniamy teksty na następujących warunkach:
– uznanie autorstwa,
– wyłącznie do użytku niekomercyjnego,
– bez utworów zależnych.

Annales UMCS sec. E Agricultura is a peer-reviewed journal, published since 1945, nowadays quarterly, available in both paper and electronic forms. It is Polish and English language journal that publishes original experimental papers based on the results of research and development in all aspects of plant production, land utilization and environment protection as well as reviews in all areas of agronomy and plant production including actual problems of modern agriculture that include:
– advances in traditional agronomy,
– agricultural production of renewable energies,
– agriculture and preservation of natural resources,
– agro-climatology and agronomic modeling,
– agro-ecosystems and the environment,
– biogeochemistry of agrosystems,
– genetics, biotechnology and breeding, plant molecular biology and genomics,
– crop and system modelling,
– plant physiology and plant-environment interactions,
– crop quality and post-harvest physiology,
– ecological cropping and farming systems,
– environmental impact on soil, water, air and biodiversity,
– field crops, alternative and medicinal plants,
– indicators of food quality and safety of plant origin,
– forages,
– plant production systems and optimization pre-harvest production practices,
– plant nutrition,
– plant protection,
– soil science and conservation,
– mechanization and economics of plant production.
The scope of Annales UMCS sec. E Agricultura covers topics connected to broad sense crop production as well as non-agricultural aspects of agricultural lands.

We accept open access compatible with the Budapest Declaration.
We make articles available under the following conditions:
– attribution,
– noncommercial,
– no derivative works.