Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec EEE Horticultura

Zasady przygotowania tekstów prac naukowych drukowanych
w Annales UMCS SEC. E, EE, EEE, DD

Zasady ogólne

1. W ANNALES UMCS drukowane są prace naukowe w języku polskim i angielskim z zakresu nauk rolniczych, ogrodniczych, zootechnicznych oraz weterynaryjnych, będące rezultatem własnych badań autora.

2. Złożone prace podlegają recenzji wydawniczej.

3. Autor publikowanej pracy zobowiązany jest przenieść swe prawa autorskie na wydawcę i złożyć oświadczenie, że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie.

Obowiązuje następujący układ pracy:

1. Nazwa katedry lub zakładu, nazwa uczelni, adres do korespondencji pocztowy i internetowy.

2. Pełne imiona i nazwiska autora (autorów).

3. Tytuł pracy w języku polskim i angielskim.

4. Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim, zawierające ok. 600–1000 znaków, oraz słowa kluczowe w języku polskim i angielskim

5.W pracy powinny być wyodrębnione następujące rozdziały: WSTĘP, MATERIAŁ I METODY, WYNIKI, DYSKUSJA, WNIOSKI, PIŚMIENNICTWO.

6. Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy muszą być podane w języku polskim i angielskim, a numery tabel i rysunków – cyframi arabskimi.

Techniczne przygotowanie prac

1. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4.

2. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu TNR 12 pkt, 1 1/2 odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.

3. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać wymiarów12,5 × 19,5 cm.

4. Jednostki i pisownia – obowiązuje międzynarodowy układu SI, a jednostki powinny być zapisane np. g•dm-3 (a nie g/dm3).

5. Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów podajemy w nawiasie nazwisko i rok, w układzie chronologicznym [Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski i in. 2001] lub ... zdaniem Kowalskiego [2000]. Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, numer tomu, zeszytu oraz numery stron, np.:

Chełkowski Z., 1966. Introdukcja troci do rzeki Gowienicy. Gosp. Ryb. 1(2), 18–19.
Greń J., Kowalski Z., 1972. Statystyka matematyczna. PWN Warszawa.
Turski W., 1972. Projektowanie oprogramowania systemów liczących. Mat. Konf. Projektowanie maszyn i systemów cyfrowych, Warszawa, PWN Warszawa, 132–139.

6. Część główną publikacji (streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz piśmiennictwo) należy zapisać w jednym pliku. Tabele, rysunki i inne załączniki winny znaleźć się w oddzielnych plikach. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.

7. Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop itp.).

Koszt opublikowania pracy w czasopiśmie wynosi 250 zł + VAT

Artykuły (2 wersje: wersja dla Wydawnictwa z danymi autorów i jednostek naukowych oraz wersja dla recenzentów bez tych danych) z podanym źródłem finansowania badań prosimy przesyłać w formie elektronicznej  na adres:
e-mail Annales UMCS sec. E Agricultura: agronomy.science@up.lublin.pl
e-mail Annales UMCS sec. EE Zootechnica: animal.science@up.lublin.pl
e-mail Annales UMCS sec. EEE Horticultura: annales.horticulturae@up.lublin.pl