Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Annales UMCS: Sec. DD Medicina Veterinaria

Zasady recenzowania

Zasady recenzowania publikacji w czasopismach
(zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

Przestrzegamy zasady, że autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).

4. Recenzent musi podpisać oświadczenie, że nie zna tożsamości autora, a jeśli jest mu znana, to nie występuje konflikt interesów, czyli, że między recenzentem a autorem nie zachodzą:

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

6. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia pracy do publikacji lub jej odrzucenia.

7. Autor otrzymuje dwie recenzje do wglądu i ustosunkowuje się do uwag recenzenta na piśmie.

8. Autor nie kontaktuje się bezpośrednio z recenzentem. Wszelkie kontakty między autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa UP.

9. Nazwiska recenzentów rozpraw naukowych ujawniane są dopiero w publikowanej pracy.

10. Lista recenzentów prac w czasopismach publikowana jest raz w roku w 4. numerze, a w Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus w 6. numerze.

11. Zasady recenzowania i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie Wydawnictwa UP www.wydawnictwo.up.lublin.pl.