[ MENU DODATKOWE ]


Hipologia i jeździectwo

« wstecz

  studia stacjonarne I i II stopnia 

 


  Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Hipologia i jeździectwo jest to pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce. Hipologia obejmuje nauki o koniu. Powstanie kierunku umożliwiły nasze wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu dotychczasowej specjalności o podobnym profilu, a także zainteresowanie kandydatów. Kierunek daje możliwość realizowania  szerokiego, ale ścisle specjalistycznego programu skoncentrowanego na koniu, jego hodowli i użytkowaniu. Zajęcia prowadzi najwyższej klasy kadra naukowodydaktyczna. W ramach programu, zależnie od ewentualnych umiejętności jeździeckich i preferencji, można wybrać jedną z dwóch ścieżek tematycznych wierzchowego lub wszechstronnego użytkowania koni.

 

 

 

Przykłady przedmiotów w programie studiów

 

w programie studiów I stopnia:

fizjologia pracy i higieny przemysłowej, urządzenia  i technologie w przemyśle spożywczym,  zarządzanie, techniki wytwarzania, chemia i technologia chemiczna,  genetyczne podstawy zachowania ludzi,  socjologia.

 

w programie studiów II stopnia:

zarządzanie jakością i bezpieczeństwem i higieną pracy,podstawy ekologii i zarządzania środowiskiem, projektowanie ergonomiczne, współczesne problemy bezpieczeństwa, przedsiębiorczość

 

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Hippicznym Uniwersytetu na koniach sportowych należących do Katedry Hodowli i Użytkowania Koni, a także kucach felińskich, których hodowla wywodzi się z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Ponadto część zajęć jest realizowana jako wyjazdy terenowe do stadnin, na tory wyścigowe oraz do ciekawych ośrodków utrzymujących konie. Prace magisterskie wykonywane na Specjalności zdobywają wysokie miejsca w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego.

 

Studenci Specjalności realizują swoją pasję badawczą w ramach Sekcji Hipologicznej Koła Naukowego Studentów. W ramach tej działalności zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia na międzynarodowych sejmikach kół naukowych. Działa również Sekcja Jeździecka trenująca dwa razy w tygodniu i startująca na koniach Katedry, w zawodach w Okręgu Lubelskim. Cyklicznie na Uczelni odbywa się kurs sędziowski w dyscyplinie ujeżdżenia i skoków. Corocznie studenci Wydziału organizują Mistrzostwa Akademickie Województwa Lubelskiego. Studenci i absolwenci Specjalności zdobywają wiele medali na swoich koniach w Akademickich Mistrzostwach Polski (ujeżdżenie, skoki).

 

 

 

PERSPEKTYWY  ZAWODOWE

 

Studia pierwszego stopnia dają absolwentom kwalifikacje umożliwiające prowadzenie własnej działalności gospodarczej
w zakresie hodowli i użytkowania koni. Ponadto dają możliwość zatrudnienia w ośrodkach hodowli i użytkowania koni, w tym stadninach koni i stadach ogierów, ośrodkach rekreacji i turystyki konnej, związkach hodowców koni, instytucjach zajmujących się utrzymywaniem i użytkowaniem koni, takich jak tory wyścigów konnych, związki jeździeckie, wytwórnie pasz dla koni, sprzętu i powozów, gospodarstwa rolne, lasy, przedsiębiorstwa transportu konnego.

 

Studia drugiego stopnia dają absolwentom poszerzonekwalifikacje umożliwiające prowadzenie własnej działalności
gospodarczej w zakresie hodowli i użytkowania koni. Absolwenci drugiego stopnia studiów mogą być zatrudnieni
w podobnych jednostkach, jak absolwenci pierwszego stopnia, a ponadto - ze względu na zaliczenie specjalistycznych
przedmiotów - w ośrodkach hodowli zachowawczej i przedsiębiorstwach agroturystycznych.

 

 

 

 

 

 
ZAPRASZAMY NA STRONĘ:   www.konie.up.lublin.pl
 
 

 

 

Studenci spełniający dodatkowe wymagania mogą nabyć szereg uprawnień, np. instruktora hipoterapii. W toku studiów nabywają poświadczone przez uczelnię praktyczne umiejętności.

 

 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

 

· zajęcia terenowe i praktyczne
· samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
· praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
· wymiana międzynarodowa w ramach programu LLP Erasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR
· wsparcie Biura Karier Studenckich
· lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
· szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 
 


 

REKRUTACJA:

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości. Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera z kierunku hipologia i jeździectwo albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych .

 

 

Dział Organizacji Studiów:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81445 66 45,445 68 85

 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin
tel. 81 445 66 11, dziekanat.bhz@up.lublin.pl