Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskami „ghostwriting” oraz „guest authorship”

oprac. na podstawie materiałów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.). Jest to przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship” są przeciwieństwem rzetelności w nauce i przejawem nieetycznej postawy pracownika naukowego.

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”

Wydawnictwo UP wprowadza następujące procedury:

1. Od autorów publikacji wymaga się ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, merytorycznego opracowania wyników wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2. Autor zgłaszający jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

_____________________________________________________________________________

Wydawnictwo informuje, że jest zobowiązane do demaskowania wszystkich przypadków nierzetelności naukowej, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.

Wydawnictwo będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.