Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i mikrobiologii żywności

Ewa Kisielewska, Monika Kordowska-Wiater
wyd. III zmienione i rozszerzone, 2015
ISBN 978-83-7259-234-7
ss. 206
cena 23,-

Zobacz więcej

Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów technologii żywności i żywienia człowieka, biotechnologii oraz dietetyki. Opracowanie służyć ma zdobyciu usystematyzowanej wiedzy o mikrobiologii żywności i opanowaniu metod kontroli mikrobiologicznej, co jest niezbędne, aby zapewnić właściwą jakość produktów żywnościowych.
W części I, dotyczącej mikrobiologii ogólnej, przedstawiono zasady pracy w laboratorium mikrobiologicznym, podstawowe wiadomości na temat bakterii, wirusów i grzybów mikroskopowych oraz klasyczne metody badań pozwalające na charakterystykę morfologiczną i fizjologiczną tych mikroorganizmów.
Część II zawiera podstawowe wiadomości teoretyczne i praktyczne z mikrobiologii żywności. W obecnym wydaniu uaktualniono charakterystykę mikroorganizmów, które mogą powodować zmiany jakości higienicznej (sanitarnej) i handlowej (sensorycznej) produktów żywnościowych (rozdziały 2-4). W rozdziale 5, opisującym metody izolacji i identyfikacji tych mikroorganizmów według obowiązujących norm, poszerzono informacje na temat wykrywania drobnoustrojów chorobotwórczych. Rozdział 6, poświęcony analizie mikrobiologicznej produktów spożywczych, uzupełniono o wiadomości na temat mikroflory wody. Nowe treści wprowadza też rozdział 7, dotyczący metod wykrywania mikroorganizmów w środowisku produkcyjnym żywności.