Ogólna uprawa roślin. Materiały pomocnicze do ćwiczeń
pod red. Mariana Wesołowskiego
wyd. I, 2007, cena 35,-

Zobacz więcej

Opracowanie zawiera większość zagadnień objętych programem nauczania z przedmiotów: ogólna uprawa, uprawa roli i roślin oraz podstawy produkcji roślinnej.

Podręcznik zawiera informacje z zakresu nasionoznawstwa, agrotechniki roślin uprawnych, oceny materiału siewnego, wiedzy o chwastach i ograniczaniu zachwaszczenia oraz o zmianowaniu i płodozmianie. Jego istotną część stanowią zdjęcia chwastów i ich nasion oraz nasion roślin uprawnych. Przygotowując niniejszy skrypt, wykorzystano materiały zawarte w najnowszych podręcznikach, publikacjach naukowych i materiałach źródłowych, jak Zalecenia Ochrony Roślin oraz Dziennik Ustaw. Tekst zilustrowano tabelami, rysunkami i zdjęciami zawierającymi dane ułatwiające percepcję prezentowanych treści.

Podręcznik jest adresowany do studentów Wydziałów Agrobioinżynierii oraz Biologii i Hodowli Zwierząt.