Zarys gleboznawstwa
R. Turski, A. Słowińska-Jurkiewicz, J . Hetman
wyd. IV, 1999
cena 10,-

Zobacz więcej

Podręcznik dla studentów kierunków rolniczych omawiający procesy glebotwórcze, charakte - rystykę komponentów i właściwości gleby, morfologię i systematykę gleb, charakterystykę gleb Polski oraz systematykę glebowo-rolnicz ą , a także żyzność gleb i niektóre problemy jej kształtowania.