Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Seria: Publikacje dydaktyczne

Zasady przygotowania tekstów zamieszczanych w serii Publikacje dydaktyczne

Wskazówki dla autorów
Uwagi ogólne

 • Autorzy zgłaszają publikacje do planu wydawniczego na drukach dostępnych w Sekretariacie Wydawnictwa i na stronie internetowej wydawnictwo.up.lublin.pl
 • Publikowane przez Wydawnictwo prace dydaktyczne i naukowe są recenzowane. Wszystkimi formalnościami związanymi z wyborem recenzenta i kontaktem z nim zajmuje się wyłącznie Wydawnictwo.
 • O przyjęciu pracy do druku decyduje Komitet Redakcyjny (publikacje dydaktyczne) lub Rada Programowa (rozprawy naukowe).
 • Wydawnictwo przyjmuje prace oryginalne, tzn. dotychczas niepublikowane. Autor zobowiązany jest złożyć oświadczenie o jego oryginalności. Zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim (Dz.U. nr 24 z 23 lutego 1994 r.) materiały zaczerpnięte z publikacji innych autorów (tabele, ilustracje, zdjęcia) wymagają adnotacji o źródle ich pochodzenia, a w przypadku ilustracji i zdjęć pisemnej zgody właściciela praw autorskich.
 • Zasady przygotowania postaci elektronicznej pracy
  Tekst pracy należy zapisać w jednym pliku Worda (*.doc).
  Tabele i rysunki powinny stanowić odrębne pliki.
  Skanowane rysunki należy zamieszczać wyłącznie w plikach graficznych.
  W przypadku wykresów podać również pliki źródłowe.
 • Prace do serii Rozprawy naukowe UP należy składać w dwu egzemplarzach, gdyż wysyłane są do dwóch recenzentów.
  Należy załączać streszczenie w języku polskim (maks. 1 strona maszynopisu) w wersji elektronicznej.

Uwagi szczegółowe
Przygotowanie maszynopisu i postaci elektronicznej pracy

Krój czcionki
- Times New Roman; dotyczy to całego tekstu, także tabel, wzorów oraz wszystkich elementów rysunków, schematów, algorytmów, wykresów itp.; pismo proste, bez pogrubień, pochyleń, podkreśleń, spacjowania.

Wielkość czcionki - tekst podstawowy - 12 p.; tabele, opisy na rys. - 9 p.

Interlinia - półtora wiersza.

Wyróżnienia - pogrubienia (bold) stosować wyłącznie do tytułów oraz do uwypuklenia ważnych zwrotów i pojęć, a pismo pochyłe (italic, kursywa) do łacińskich nazw taksonów zwierząt i roślin oraz do nazw wszystkich zmiennych występujących nie tylko we wzorach, ale i w tekście.

Należy włączyć automatyczne dzielenie wyrazów na sylaby przy przenoszeniu do kolejnych wierszy tekstu.

Powołania w tekście pracy na pozycje piśmiennictwa
- należy podać w nawiasach kwadratowych nazwisko autora i rok wydania danej publikacji.
Przykład
tylko jeden autor: [Wanke 1998],
kilka pozycji jednego autora: [Wanke 1998, 1999a, 1999b],
dwie pozycje różnych autorów: [Sulewska i in. 1997, Bilski 1999],
jedna pozycja dwóch autorów: [Muzalewski i Olszewski 2000],
Inny sposób odwołań: „Według Muzalewskiego i Olszewskiego [2000] ...”, „Inny pogląd na te zagadnienia prezentuje Wanke [1998, 1999a], podając ....”

Tabele - wymiary: 12,5 cm w poziomie i 19,5 cm w pionie. Należy unikać oddzielania poziomymi liniami pojedynczych wierszy. Napisy w główce tabeli we wszystkich kolumnach ustawiać na środku komórek, zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Wzory i symbole matematyczne - Wszystkie zmienne pisze się pismem pochylonym, ale liczby i cyfry - prostym. Jeżeli zachodzi potrzeba zastosowania greckich liter, należy je wstawić jako symbol (menu Wstaw/Symbol/Czcionka "Zwykły tekst").


1


2


3


4

Rysunki, fotografie, wykresy, schematy blokowe - Maksymalny rozmiar - szerokość 12,5 cm, wysokość 19,5 cm.
Teksty i oznaczenia na rysunkach wykonać czcionką Times New Roman 9 p, pismem prostym, wszelkie symbole oznaczające zmienne - pismem pochylonym (jak we wzorach).
W przypadku rysunków czy fotografii skanowanych należy zastosować rozdzielczość minimum 300 dpi.
Do wykonywania wykresów powinno się używać programu Excel, pamiętając, aby wykresy nie miały obramowania, nie zawierały cieniowanego tła.
Rysunki, wykresy i schematy zachować w wersji oryginalnej. Nie przegrywać do Worda.

Bibliografię należy ułożyć alfabetycznie wg nazwisk autorów. Prace tego samego autora umieszczać w porządku chronologicznym, oznaczając publikowane w tym samym roku dodatkowo symbolami a, b, c itp. W opisach bibliograficznych stosować ogólnie przyjęte skróty nazw czasopism i wydawnictw.

Przykład
Grochowicz J., Mazur J., Borys B., 1996. Pęcznienie swobodne wybranych odmian łubinów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 443, 47-54.
Grzesiuk S., Kulka K., 1981. Fizjologia i biochemia nasion. PWRiL, Warszawa.
Kornarzyński K., Pietruszewski K., 2000. Metody pomiaru szybkości pobierania wody przez nasiona roślin uprawnych. Inż. Roln. 4 (15), 87-95.