Acta Scientiarum Polonorum

EJPAU

Rozprawy naukowe

EXCERPTA VETERINARIA LUBLIN

Aktualności UP

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

Rozprawy naukowe UP

   

ZESZYT 386
Artur Kraszkiewicz
Wpływ właściwości fizycznych i chemicznych biopaliw pochodzenia roślinnego na emisję produktów spalania i efektywność energetyczną
zeszyt 386, ss. 188

  Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 385
Sławomir Ligęza
Zmienność współczesnych mad puławskiego odcinka Wisłyzeszyt 385, ss. 131

  Czytaj streszczenie
Read abstract

ZESZYT 384
Marek Boryga
Parametryzacja trajektorii manipulatorów z wykorzystaniem wielomianów wyższych stopni
zeszyt 384, ss. 183

  Czytaj streszczenie
Read abstract
Zbigniew Jarosz

Wpływ żywienia krzemem na plonowanie oraz skład chemiczny ogórka (Cucumis sativus L.) i pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) w szklarniowej uprawie bezglebowej
zeszyt 383, ss. 121

 
Czytaj streszczenie
Read abstract
Edyta Górska-Drabik

Występowanie Acrobasis advenella (Zinck.) (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) na aronii czarnoowocowej w Polsce i jego biochemiczne powiązania z roślinami żywicielskimi
zeszyt 382, ss. 121

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Katarzyna Golan
Interactions between host plants and Coccus hesperidum L. (Hemiptera; Sternorrhyncha; Coccidae)
zeszyt 381, ss. 122

 

Read abstract
Czytaj streszczenie

Marzena Sylwia Brodowska
Nawożenie mineralne jako czynnik determinujący wpływ siarki na plonowanie, skład chemiczny i jakość roślin uprawnych
zeszyt 380, ss. 159

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Katarzyna Dzida
Plon oraz wartość biologiczna ziela tymianku pospolitego (Thymus vulgaris L.) i cząbru ogrodowego (Satureia hortensis L.) w zależności od żywienia azotem i potasem
zeszyt 379, ss. 122

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Bożena Kiczorowska
Wpływ naświetlania promieniami podczerwonymi nasion bobiku (Vicia faba L.) i łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius) na ich wartość odżywczą i efektywność w odchowie kurcząt brojlerów
zeszyt 378, ss. 121

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Magdalena Krauze
Możliwość wykorzystania wybranych wskaźników enzymatycznych do oceny reakcji indyczek rzeźnych na stres niwelowany dodatkiem L-karnityny lub choliny
zeszyt 377, ss. 103

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Agnieszka Jamiołkowska
Preparaty biotechniczne i biologiczne w ochronie papryki słodkiej (Capsicum annuum L.) przed grzybami chorobotwórczymi i indukowaniu reakcji obronnych roślin
zeszyt 376, ss. 117

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Mirosława Chwil
Struktura nektarników kwiatowych i wartość pszelarska wybranych gatunków roślin z podrodziny Prunoideae (Rosaceae)
zeszyt 375, ss. 108

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Katarzyna Strzelec
Stężenie kortyzolu w ślinie jako wskaźnik reakcji stresowej koni badanych podczas różnych sposobów użytkowania

zeszyt 374, ss. 87

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Zbigniew Kobus
Modelowanie ekstrakcji ultradźwiękowej w układzie ciecz-ciało stałe
zeszyt 373, ss. 100

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Krzysztof Olszewski
Biologia, użytkowość oraz oporność na Varroa destructor rodzin pszczelich utrzymywanych na plastrach o małych komórkach
Zeszyt 372, ss. 148

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Mirosław Wojciech Karpiński
Charakterystyka populacji saren (Capreolus capreolus) z wybranych łowisk leśnych i polnych Wyżyny Lubelskiej z wykorzystaniem parametrów morfometrycznych i genetycznych
zeszyt 371, ss. 95

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Katarzyna Ognik
Możliwość wykorzystania naturalnych antyoksydantów w żywieniu drobiu rzeźnego jako inhibitorów lipoperoksydacji
zeszyt 300, ss. 147

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Andrzej Jakubczak
Optymalizacja oceny wartości użytkowej i hodowlanej lisów pospolitych (Vulpes vulpes L.) z uwzględnieniem charakterystyki genetycznej opartej na markerach molekularnych
zeszyt 369. ss. 117

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Grzegorz Borsuk
Zróżnicowanie morfometryczne, genetyczne, epigenetyczne i biochemiczne Varroa destructor opornych oraz wrażliwych na tau-fluwalinat
zeszyt 368, ss. 80

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Barbara Skwaryło-Bednarz
Wpływ czynników środowiska i odmiany na wielkość i jakość plonu nasion rzepaku ozimego uprawianego na Dolnym Śląsku
zeszyt 367, ss. 100

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Marzena Masierowska
Floral display and reproductive system in brown mustard Brassica juncea (L.) Czern. et Coss. and white mustard Sinapis alba L., Brassicaceae
zeszyt 366, ss. 124

 

Read abstract
Czytaj streszczenie

Iwona Taszkun
Wybrane parametry systemowej odpowiedzi immunologicznej u psów z atopowym zapaleniem skóry
zeszyt 365, ss. 122

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Marek Szmigielski
Wpływ obróbki termicznej na wybrane wskaźniki jakości nasion soi i ich przetworów
zeszyt 364, ss. 72

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Krzysztof Tomczuk
Charakterystyka inwazji Anoplocephala perfoliatau koni z uwzględnieniem aspektów molekularnych i proteomicznych
zeszyt 363, ss. 110

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Anna Kasprzyk
Przydatność technologiczna i kulinarna mięsa mieszańców pochodzących z krzyżowania dzika (Sus scrofa scrofa) z wybranymi rasami hodowlanymi świń
zeszyt 362, ss. 78

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Monika Budzyńska
Behawioralne i fizjologiczne mechanizmy reakcji koni arabskich na bodźce stresowe
zeszyt 361, ss. 76

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Elżbieta Patkowska
Bioróżnorodność mikroorganizmów zasiedlających soję, Glycine max (L.) Merrill, oraz podatność roślin różnych odmian na porażenie przez grzyby, ze szczególnym uwzględnieniem Phomopsis sojae Lehman
zeszyt 360, ss. 196

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Małgorzata Maria Kwiecień
Wpływ formy i poziomu miedzi i żelaza w paszy na wyniki odchowu oraz wybrane wskaźniki metaboliczne
kurcząt brojlerów

zeszyt 359, ss. 113

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Dariusz M. Stasiak
Wpływ kawitacji na właściwości składników żywności
zeszyt 358, ss. 93

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Iwona Rozempolska-Rucińska
Progowe cechy wylęgowe w doskonaleniu kur nieśnych
zeszyt 357, ss. 68

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Grzegorz Łysiak
Deformacje bielma ziarniaka pszenicy w wyniku spadku wilgotności
zeszyt 356, ss. 87

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Izabela Polkowska
Badanie wpływu patogennej flory bakteryjnej w chorobach przyzębia na stan narządów wewnętrznych psów
zeszyt 355

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Leszek Guz
Immunogenność szczepów z rodzaju Aeromonas. Doświadczalne szczepionki przeciwko MAI/MAS karpi zeszyt 354, s. 121

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Jacek Pranagal
Stan fizyczny wybranych gleb pyłowych Lubelszczyzny
zeszyt 353, ss. 129

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Iwona Janczarek
Obiektywizacja metod oceny skoków luzem młodych ogierów półkrwi
zeszyt 352, ss. 150

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Bożena Denisow
Pollen production of selected ruderal plant species in the Lublin area
zeszyt 351, ss. 86

 
Read abstract
Czytaj streszczenie

Zbigniew Wasąg
Sprawność technicznej modernizacji wybranych gospodarstw rodzinnych korzystających z funduszy Unii Europejskiej
zeszyt 350, ss. 108

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Anna Chmielowiec-Korzeniowska
Badanie efektywności biofiltracji powietrza w tuczarni oraz wpływ procesu na zdrowie i tempo wzrostu świń
zeszyt 349, ss. 113

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Brygida Ślaska
Genomika strukturalna jenota (Nyctereutes procyonoides procyonoides)
zeszyt 348, ss. 107

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Halina Lipińska
Ocena utrzymywania się Poa pratensis L.,Phleum pratense L. i Lolium perenne L. w runi na glebie torfowo-murszowej w zależności od poziomu wody gruntowej
zeszyt 347, ss. 76

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Radosław Piotr Radzki
Antyosteopeniczne efekty alfa-ketoglutaranu i ipriflawonu u owariektomizowanych i orchidektomizowanych szczurów
zeszyt 346, ss. 146

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Robert Gruszecki
Czynniki modyfikujące wzrost roślin oraz wielkość i jakość plonu pietruszki korzeniowej Petroselinum crispum (Mill.) Nym. w uprawie na zbiór wczesny
zeszyt 345, ss. 85

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Andrzej Junkuszew
Wzrost i wartość rzeźna jagniąt pochodzących ze stada zakażonego wirusem maedi-visna
zeszyt 344, ss. 82

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Andrzej Sałata
Wpływ zabiegów agrotechnicznych na plon i wartość biologiczną karczocha zwyczajnego(Cynara scolymus L.)
zeszyt 343, ss. 112

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Paweł Szot
Wpływ regulatorów wzrostu na jakość i trwałość pozbiorczą pędów kwiatowych tulipana
zeszyt 342, ss. 77

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Jolanta Stanisława Molas 
Pobieranie niklu przez rośliny kapusty (Brassica oleracea L.) i jego fitotoksyczność w zależności od formy chemicznej dodanej do podłoża
zeszyt 341, ss. 142

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Dariusz Góral
Analiza wykorzystania metody impingement we fluidyzacyjnym zamrażaniu owoców i warzyw

zeszyt 340, ss. 68

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Halina Pawlak
Ergonomiczna ocena stanowisk pracy w przemyśle rolno-spożywczym
zeszyt 339, ss. 104

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Marek Babicz
Polimorfizm wybranych genów potencjalnie związanych z użytkowością rozpłodową świń rasy puławskiej
zeszyt 338, ss. 77

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Mariusz Florek
Wpływ wybranych czynników na wartość rzeźną cieląt, właściwości fizykochemiczne mięsa i jego wartość odżywczą
zeszyt 337, ss. 107

 
Czytaj streszczenie
Read abstract
Cezary Kwiatkowski
Studia nad plonowaniem jęczmienia jarego nagoziarnistego i oplewionego w płodozmianie i monokulturze
zeszyt 336, ss. 117
 
Czytaj streszczenie

Jacek Wawrzosek
Modelowanie statystyczne zużycia paliwa i emisji spalin w silnikach ciągnikowych zasilanych biopaliwem
zeszyt 335, ss. 149

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Jerzy Lechowski
Ocena efektywności dodatku kwasu askorbinowego do paszy na cechy reprodukcyjne młodych loszek i knurów inseminacyjnych oraz właściwości fizyczne i chemiczne mięsa tuczników
zeszyt 334, ss. 79

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Eugenia Czernyszewicz
Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa owoców w aspekcie preferencji konsumentów
zeszyt 333, ss. 254

 
Read abstract

Renata Klebaniuk
Efektywność stosowania preparatu glukogennego w dawkach pokarmowych zawierających zboża o różnej podatności skrobi na rozkład w żwaczu u wysoko wydajnych krów mlecznych
zeszyt 332, ss. 116

 
Czytaj streszczenie
Read abstract
Marek Sapuła
Wpływ pobudliwości nerwowej koni małopolskich na ich cechy użytkowe
zeszyt 331, ss. 78
 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Anna Czech
Współdziałanie fitazy mikrobiologicznej z enzymami hydrolizującymi frakcje polisacharydów nieskrobiowych, kalcytriolem oraz kwasem mrówkowym i jego solą potasową w żywieniu świń
zeszyt 330, ss. 104.

 
Czytaj streszczenie
Read abstract
Wojciech Łopuszyński
Wartość diagnostyczna i prognostyczna wybranych parametrów histologicznych oraz wskaźników proliferacji i apoptozy w nowotworach gruczołu sutkowego suk
zeszyt 329, ss. 146
 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Urszula Kosior-Korzecka
Zmiany hormonalne oraz ekspresja mRNA receptorów leptynowych w komórkach przysadki owiec z indukowanymi ACTH torbielami jajnikowymi
zeszyt 328, ss. 100

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Izabela Krakowska
Ekspresja receptorów estrogenowych α i β w neuronach tworu hipokampa podczas procesu neurogeenzy oraz u dojrzałych płciowo samic królików
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, zeszyt 327, ss. 100

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Dariusz Dziki
Analiza wpływu wstępnego zgniatania ziarna zbóż na rozdrabnianie udarowe
Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 326, ss. 96

 

Bożena Gładyszewska
Metoda badania wybranych mechanicznych właściwości cienkowarstwowych materiałów biologicznych
Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 325, ss. 87

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Magdalena Gantner
Źródła odporności wybranych odmian leszczyny wielkowocowej (Corylus L.) na wielkopakowca leszczynowego (Phytoptus avellanae Nal.) i zdobniczkę leszczynową (Myzocallis coryli Goetze)
Wydział Ogrodniczy, zeszyt 324, ss. 106

 
Read abstract

Renata Urban-Chmiel
Wpływ stresu transportowego na stopień podatności bydła i owiec na oddziaływanie leukotoksyny Mannheimia haemolytica
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, zeszyt 323, ss. 89

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Jan Zwolak
Rola środków trwałych w rolnictwie polskim w latach 1990-2004
Wydział Rolniczy, zeszyt 322, ss. 188

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Joanna Bogusława Barłowska
Wartość odżywcza i przydatność technololgiczna mleka krów 7 ras użytkowanych w Polsce
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, zeszyt 321, ss. 112

 
Czytaj streszczenie

Mariusz Gagoś
Organizacja molekularna amfoterycyny B w modelowych układach o znaczeniu biologicznym
Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 320, ss. 104

 

Ewa Rożek
Czynniki i cechy kształtujące jakość owoców pomidora oraz ich przydatność do mrożenia
Wydział Ogrodniczy, zeszyt 319, ss. 92

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Izabela Kuna-Broniowska
Modelowanie i analiza statystyczna wyników doświadczeń czynnikowych z inżynierii rolniczej z uwzględnieniem kontroli i kombinacji pozornych
Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 318, ss. 141

 

Andrzej Demetraki-Paleolog
Wrotki (Rotifera) planktonowe rzek zachodniej Lubelszczyzny
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, zeszyt 317, ss. 124

 
Czytaj streszczenie

Roman Prażak
Studia nad mieszańcami Aegilops z Triticum
Wydział Rolniczy, zeszyt 316, ss. 83

 
Czytaj streszczenie

Jacek Skwarcz
Optymalizacyjny system ekspertowy doboru środków technicznych dla producentów zbóż
Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 315, ss. 76

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Marzena Błażewicz-Woźniak
Wpływ czynników agrotechnicznych na wzrost
i plonowanie kopru włoskiego (Foeniculum vulgare var. azoricum Mill.)
Wydział Ogrodniczy, zeszyt 314, ss. 134

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Krzysztof Lutnicki
Zaburzenia równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej a system ochronny błony śluzowej żołądka szczurów
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, zeszyt 313, ss. 103

 
Czytaj streszczenie

Jarosław Kamieniak
Analiza stopnia pobudliwości nerwowej polskich koni czystej krwi arabskiej z uwzględnieniem dotychczasowych kojarzeń
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, zeszyt 312, ss. 81

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Jerzy Grudziński
Systemy informacyjne w odnowie ciągników i maszyn rolniczych
Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 311, ss. 68

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Kazimierz Wrotkowski
Bilans cieplny organizmu zwierzęcia jako podstawowe kryterium wyboru systemu utrzymywania trzody chlewnej
Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 310, ss. 90

   

Jose Luis Valverde Piedra
Rola żółci i enzymów trawiennych trzustki w regulacji wydzielania soku trzustkowego u świń
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, zeszyt 309, ss. 92

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Andrzej Tarkowski
Wartość pokarmowa i użyteczność paszowa sidy (Sida hermaphrodita Rusby)
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, zeszyt 308, ss. 81

 

Renata Nurzyńska-Wierdak
Plon oraz skład chemiczny liści rokietty i kalarepy w zależności od nawożenia azotowo-potasowego
Wydział Ogrodniczy, zeszyt 307, ss. 89

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Magdalena Pyrz
Transfer kadmu, ołowiu, cynku, miedzi i magnezu z organizmu matki do organizmu potomstwa poprzez zdrowy i chorobowo zmieniony gruczoł mlekowy owiec
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, zeszyt 306, ss. 90

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Anna Szymanowska
Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji koźlęciny wysokiej jakości
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, zeszyt 305, ss. 66

 
Czytaj streszczenie

Kazimierz Zawiślak
Przetwarzanie ziarna kukurydzy na cele paszowe
Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 304, ss. 96

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Bożena Nowakowicz-Dębek
Gazowe zanieczyszczenia powietrza w środowisku fermy zwierząt futerkowych i ich wpływ na wybrane wskaźniki fizjologiczne i wyniki produkcyjne lisów polarnych
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, zeszyt 303, ss. 79

 
Czytaj streszczenie
Read abstract
Janusz Bowszys
Doskonalenie technologii suszenia i przechowywania w cylindrycznych silosach zbożowych
Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 302, ss. 103.
 
Czytaj streszczenie
Read abstract
Marek Szczubiał
Badania nad statusem oksydacyjno-antyoksydacyjnym u swiń w okresie okołoporodowym w aspekcie syndromu MMA
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, zeszyt 301, ss. 82
 
Czytaj streszczenie
Read abstract
Edmund Lorencowicz
Wyposażenie techniczne i formy mechanizacji małych gospodarstw rolnych
Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 300, ss. 108
 
Czytaj streszczenie
Read abstract
Grzegorz Zięba
Wykorzystanie zmienności genetycznej spożycia paszy w selekcji kur nieśnych
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, zeszyt 299, ss. 64
 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Andrzej Wacław Marciniak
Projektowanie systemu reprezentacji wiedzy
o rolniczym procesie produkcyjnym

Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 298, ss. 90.

   
Rafał Nadulski
Metodyczne aspekty badań mechanicznych właściwości tekstury jabłek
Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 297, ss. 102
   

Iwona Puzio
Wpływ dodatku fitazy, cholekalcyferonu i kalcitriolu na procesy wzrostowe organizmu kurcząt brojlerów
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, zeszyt 296, ss. 112

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Marian Panasiewicz
Analiza procesów hydrotermicznych i ich wykorzystanie w modyfikowaniu cech fizyczno-technologicznych owsa
Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 295, ss. 115

   

Ireneusz Balicki
Badania nad rozpoznawaniem i leczeniem przewlekłego powierzchownego zapalenia rogówki u psów
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, zeszyt 294, ss. 80.

 
Czytaj streszczenie
Read abstract

Andrzej Kornacki
Modelowanie procesu omłotu i separacji ziarna w wielobębnowym zespole młócąco-wydzielającym
Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 293, ss. 51.

   

Agnieszka Izabela Baruk
Personnel marketing and creating a firm's image
Wydział Rolniczy, zeszyt 292, ss. 252

Read abstract

Tadeusz Głuski
System kształtowania mikroklimatu w budynkach dla bydła
Wydział Inżynierii Produkcji, zeszyt 291, ss. 60.

 

Marcin Bartłomiej Arciszewski
Noradrenergiczne i cholinergiczne unerwienie tarczycy u owcy oraz lokalizacja i kodowanie chemiczne neuronów ją zaopatrujących
zeszyt 290, ss.

 
Czytaj streszczenie