wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Badania

« wstecz

Działalność naukowo-badawcza:

1. Biopaliwa silnikowe: 

 • badania terenowe i stanowiskowe parametrów energetycznych i ekologicznych przy zasilaniu silników biopaliwem rzepakowym i jego mieszaninami oraz niskosiarkowymi olejami napędowym,
 • badania nad opracowaniem i wykonaniem systemów zasilania biopaliwem z wykorzystaniem sterowników,
 • badania eksploatacyjne materiałów pędnych i cieczy eksploatacyjnych.

 

2. Rozruch silników:

 • energochłonność rozruchu silnika spalinowego zasilanego biopaliwem,
 • badania emisji zanieczyszczeń i zadymienia przy zimnym i ciepłym rozruchu silników spalinowych.

 

3. Biomasa jako źródło energii:

 • badania parametrów energetycznych i ekologicznych biomasy, również w aspekcie ograniczania szeroko rozumianych zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego,
 • analiza możliwości wykorzystania roślin i odpadów na cele energetyczne,
 • skojarzona gospodarka energetyczna oparta na odnawialnych źródłach energii.

 

4. Badania stanu technicznego silników:

 • badanie wpływu zmian stanu technicznego układów wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym na parametry energetyczne i ekologiczne,
 • analiza korelacji pomiędzy zużyciem układu TPC a wybranymi parametrami diagnostycznymi,
 • badania wibroakustyczne obiektów technicznych (w tym głównie silników ciągnikowych).

 

5. Infrastruktura transportowa:

 • badania z zakresu oddziaływania dróg kołowych i kolejowych na środowisko naturalne,
 • rozwój motoryzacji a bezpieczeństwo ruchu drogowego, również w aspekcie psychomotorycznym,
 • oddziaływanie pojazdów samochodowych i ciągników na środowisko przyrodnicze (hałas, zanieczyszczenie metalami i pyłami, immisja zanieczyszczeń itp.),
  analiza ocen oddziaływania na środowisko dla ciągów komunikacyjnych w krajobrazie przyrodniczym, otwartym i zurbanizowanym.

 

6. Badania maszyn roboczych:

 • badania wydajności eksploatacyjnej i technologicznej maszyn i urządzeń transportu wewnętrznego w przemyśle rolno
  spożywczym,
 • badania procesów dynamicznych maszyn roboczych metodą symulacyjną i komputerową.

 

Inne osiągnięcia naukowe pracowników Katedry

Dr inż. Paweł Krzaczek – uczestnictwo w projekcie: „Transfer wiedzy, jako szansa rozwoju rolnictwa małych i średnich przedsiębiorstw” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Organizowane lub współorganizowane kongresy, konferencje, sympozja, seminaria:
EKOENERGIA `04 – Lublin, 14-15 października 2004
EKOENERGIA `05 – Lublin, 17-18 listopada 2005
EKOENERGIA `07 – Krasnobród, 16-18 maja 2007
EKOENERGIA `09 – Lublin, 16-18 września 2009

 

Zaplecze badawcze

Laboratorium i hamownia silników spalinowych, laboratorium paliw i smarów, pracownia pojazdów, pracownia elektrotechniki pojazdowej, pracownia komputerowa systemów wspomagania projektowania pojazdów. Kalorymetr, estryfikator, stanowisko do badania i nastaw regulacyjnych pomp wytryskowych, stanowisko do badania przebiegu wtrysku, analizator spalin pracujący na zasadzie pomiaru widma podczerwieni, absorpcyjny dymomierz spalin, stanowiska dynamometryczne, analizator dźwięku i drgań, mobilne stanowisko do pomiaru parametrów trakcyjnych pojazdów, wielofunkcyjny system diagnostyczny AVL do pomiaru parametrów pracy silników spalinowych, zestaw serwisowy ADVISOR CF-29 do diagnostyki ciągników rolniczych, uniwersalny zestaw diagnostyczny ADP do diagnostyki samochodów osobowych, stanowisko pomiarowo-demonstracyjne zasobnikowego układu zasilania silników o ZS.