wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Historia

« wstecz

Katedra powstała 1 października 1997 r. w wyniku zmian organizacyjnych na Wydziale Techniki Rolniczej (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji). Wywodzi się z Katedry Mechanizacji Rolnictwa powstałej w 1960 r. W Katedrze zatrudnionych jest 8 osób, w tym czworo to samodzielni pracownicy naukowi – prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, prof. dr hab. Kazimierz A. Dreszer, prof. dr hab. Ignacy Niedziółka, dr hab. Wojciech Tanaś prof. nadzw. UP, adiunkt – dr inż. Mariusz Szymanek i 3 specjalistów – dr inż. Wojciech Żak, Grażyna Klepka, Kazimiera Potęga.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na wydziałach Inżynierii Produkcji i Agrobioinżynierii z następujących przedmiotów: sterowanie i napędy hydrostatyczne i pneumatyczne; maszynoznawstwo rolnicze; ekologiczne aspekty technizacji rolnictwa; podstawy rolnictwa precyzyjnego; właściwości gleby i surowców roślinnych; właściwości surowców roślinnych; maszyny rolnicze; źródła wsparcia obszarów wiejskich (PD); technologie zbioru zbóż (PD);

Obciążenie dydaktyczne Katedry wynosi ogółem 1900 godzin.

Do najważniejszych prac naukowo-dydaktycznych realizowanych w Katedrze można zaliczyć badania dotyczące: kombajnów zbożowych, zmierzające do ich optymalizacji konstrukcji i jakości; technologii zbioru kukurydzy, szczególnie cukrowej; technologii zbioru buraków cukrowych i ziemniaków; właściwości mechanicznych płodów rolnych.
vSzereg wyników badań zostało zastosowanych w praktyce, np. uniwersalizacja i modernizacja układów przemieszczania i wydzielania ziarna w kombajnach; technologie zbioru materiałów łodygowych; modernizacja metod zbioru i transportu buraków cukrowych oraz technologie pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej.
vKatedra prowadzi ścisłą współpracę z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi o międzynarodowym prestiżu, takimi jak: Instytut Mechanizacji Rolnictwa Narodowej Akademii Białorusi w Mińsku, Białoruski Uniwersytet Agrotechniczny w Mińsku, PIMR w Poznaniu, IBMER w Warszawie, Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytut Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie oraz współpracuje z przemysłem maszyn rolniczych (Spółka IC – New Holland – Bizon w Płocku; RAJDIMPEX – Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Suchej Beskidzkiej; cukrownie i szereg innych).

Pracownicy Katedry legitymują się znacznymi osiągnięciami naukowymi, opublikowanymi w czasopismach zagranicznych i krajowych. Ilościowo dorobek ten szacowany jest na ok. 600 oryginalnych prac twórczych, 18 podręczników i skryptów, 500 innych publikacji naukowych, 400 prac nieopublikowanych, 400 referatów i posterów, prezentowanych na licznych konferencjach i kongresach naukowych, 10 patentów. Ponadto w Katedrze przeprowadzono 10 przewodów habilitacyjnych i 16 doktorskich.

Wojciech Tanaś