Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Dydaktyka

« wstecz

 

 

 

DYDAKTYKA

 

Podręczniki i monografie dydaktyczne i naukowe przeznaczone dla studentów:

 1. Badora A. (red.), Kozłowska-Strawska J., Chwil S., Skowrońska M. 2012. Kształtowanie jakości i standaryzacja surowców roślinnych. Cz. I i II. WUP, Lublin, 1-272.

 2. Badora A. 2011. Sorbenty mineralne w środowisku. Wybrane zagadnienia. WUP, Lublin,1-67.

 3. Filipek T. (red.), Kaczor A., Badora A., Krawiec Z. . 2002. Podstawy i skutki chemizacji Agroekosystemów. WAR, Lublin, 1-242.
 4. Filipek T. (red.)., Chwil S., Domańska J., Kaczor A., Kozłowska-Strawska J. 2006. Chemia rolna/ Podstawy teoretyczne i analityczne, WAR, Lublin, 1 – 282.

 

Przedmioty realizowane na kierunku towaroznawstwo:

 

1 Analityka produktów nieżywnościowych – I stopień (stacjonarne i niestacjonarne) – odpowiedzialna - Prof. dr hab. A. Badora.

 

2. Metody badawcze surowców i produktów rolniczych – II stopień (stacjonarne) – odpowiedzialna - Prof. dr hab. A. Badora.

 

3. Agrochemiczne czynniki kształtowania jakości plonów II stopień (stacjonarne i niestacjonarne) – odpowiedzialna – dr J. Kozłowska-Strawska.

 

4. Ochrona środowiska – I stopień (stacjonarne i niestacjonarne) – odpowiedzialna – dr M. Skowrońska.

 

Wszyscy pracownicy Zakładu Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych  maja zajęcia także na ćwiczeniach w ramach wyżej wymienionych przedmiotów oraz okresowo na seminariach, a także na innych przedmiotach realizowanych w ramach Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej UP w Lublinie.  

 

 

Prace magisterskie i inżynierskie zrealizowane w latach 2007-2012:

 

 

Promotor: Prof. dr hab. Aleksandra Badora

 

Magisterskie:

 1. Wskaźniki jakości surowców roślinnych w diecie sportowców – 2008.
 2. Jakość surowców roślinnych w kontekście wybranych zagadnień CTBs – 2008.
 3. Wpływ selenu i ołowiu na wybrane wskaźniki jakości niektórych roślin uprawnych – 2008.
 4. Wpływ wybranych czynników środowiska na zarządzanie jakością zbóż - 2009.
 5. Źródła i znaczenie substancji obcych w surowcach i produktach pszennych i kukurydzianych - 2010.
 6. Źródła i znaczenie substancji obcych w surowcach i produktach jęczmiennych i gryczanych – 2010.
 7. Źródła metali szkodliwych w surowcach i produktach z pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.).– 2011.
 8. Źródła akumulacji metali toksycznych w surowcach i produktach z pszenicy twardej (Triticum durum ) - 2011.

 

Inżynierskie:

 1. Wskaźniki jakości pszenicy i kukurydzy na tle zanieczyszczeń w środowisku – 2008.
 2. Wskaźniki jakości gryki i jęczmienia na tle zmieniających się właściwości fizykochemicznych gleby – 2008.
 3. Udział wybranych produktów roślinnych w strukturze spożycia jako źródło zdrowotności społeczeństwa polskiego - 2010.
 4. Sorbenty mineralne na polach produkcyjnych a wybrane wskaźniki jakości zbóż – 2012.
 5. Klasyfikacja i wymagania jakościowe kawy i herbaty w kontekście zdrowia człowieka – 2012.
 6. Gazy cieplarniane i ich wpływ na jakość surowca roślinnego – 2013.

 

 

Promotor: dr Jolanta Kozłowska-Strawska

 

Magisterskie:

 1. Wybrane cechy jakości nasion rzepaku uprawianego w warunkach zróżnicowanej zasobności gleb Lubelszczyzny w siarkę – 2009.
 2. Wybrane cechy jakości ziarna zbóż uprawianego w warunkach zróżnicowanej zasobności gleb Lubelszczyzny w siarkę – 2010.
 3. Ocena zawartości żelaza w częściach konsumpcyjnych roślin uprawianych w warunkach zróżnicowanych gleb Lubelszczyzny – 2011.
 4. Ocena stopnia zaopatrzenia w siarkę roślin uprawianych w warunkach zróżnicowanego zakwaszenia gleby, na podstawie wartości stosunku N:S – 2011.
 5. Wybrane aspekty jakości roślin uprawianych na terenie województwa lubelskiego na podstawie zawartości miedzi w ich częściach konsumpcyjnych – 2012.
 6. Zawartość cynku i miedzi w jęczmieniu jarym i rzepaku jarym nawożonym różnymi formami siarki”  - 2013.

 

Inżynierskie:

 1. Wpływ dokarmiania dolistnego na plon ogólny oraz zawartość alfa kwasów w szyszkach chmielu – 2010.
 2. Żywność genetycznie modyfikowana – za i przeciw – 2010.
 3. Soja jako przykład rośliny genetycznie modyfikowanej – cechy jakościowe – 2010.
 4. Produkcja żywności w oparciu o rośliny genetycznie modyfikowane – 2011.
 5. Rośliny genetycznie modyfikowane – szansa dla rolnictwa, czy zagrożenia – 2011.
 6. Wybrane cechy jakości roślin genetycznie modyfikowanych i ich wpływ na zdrowie konsumentów – 2012.
 7. Tłuszcze pochodzenia roślinnego – cechy jakościowe – 2012.
 8. Białka pochodzenia roślinnego – cechy jakościowe i ich wpływ na zdrowie konsumentów – 2013.

 

 

Promotor: dr Monika Skowrońska

 

Magisterskie:

 1. Wpływ nawożenia odpadami organicznymi na wybrane cechy jakości ziarna kukurydzy – 2009.
 2. Wpływ odpadów z przemysłu rolno-spożywczego na wybrane wskaźniki jakości buraka cukrowego – 2009.
 3. Oddziaływanie odpadów na zawartość metali ciężkich w roślinach – 2011.
 4. Wpływ odpadów organicznych na zawartość metali ciężkich w roślinach – 2011.
 5. Oddziaływanie zewnętrznej substancji organicznej na wybrane cechy jakości ziarna kukurydzy – 2011.

 

Inżynierskie:

 1. Akumulacja azotanów w warzywach – 2010.
 2. Fitoremediacja gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi – 2010.
 3. Wpływ gazowych zanieczyszczeń powietrza na jakość roślin uprawnych – 2011.

 


 

Promotor: dr Stanisław Chwil

 

Prace magisterskie:

 1. Ocena podstawowych parametrów jakościowych plonu pszenicy ozimej w warunkach zróżnicowanego poziomu nawożenia azotem -2009.
 2. Analiza parametrów jakościowych roślin pastewnych uprawianych na cele paszowe - 2011.
 3. Ocena wybranych wskaźników jakości plonu rzepaku w warunkach zróżnicowanego nawożenia siarką – 2011.
 4. Wpływ dolistnego dokarmiania roślin na kształtowanie podstawowych parametrów jakościowych w plonie rzepaku ozimego - 2011.

Prace inżynierskie:

 1. Technologia uprawy rzepaku na cele energetyczne -2012.

 

Wszyscy pracownicy Zakładu Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych są także promotorami prac magisterskich i inżynierskich studentów z innych kierunków studiów, na których Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej prowadzi zajęcia dydaktyczne.