Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Oferta

« wstecz

 

Katedra prowadzi badania we współpracy z praktyką m.in. w następujących zakresach:

1. „Ocena potrzeb stosowania niklu i mikroelementów w warunkach dolistnego dokarmiania roślin mocznikiem”. Badania prowadzone we współpracy z firmą nawozową „INTERMAG”. Celem zasadniczym badań jest ocena działania chelatu niklu Ni-EDTA na aktywność ureazy mierzonej metabolizmem azotu w roślinie. Kierownik tematu: prof. dr hab. Tadeusz Filipek, współpraca: dr Paweł Harasim

2. „Oddziaływanie czynników przyrodniczych i antropogenicznych na występowanie mineralnych form azotu w glebie”. Badania realizowane we współpracy ze Stacją Chemiczno-Rolniczą. Badania prowadzone są w Makroregionie Środkowo-Wschodnim, a ich celem jest optymalizacja warunków produkcji roślinnej oraz minimalizacja dyspersji azotu w środowisku. Kierownik tematu: prof. dr hab. Wiesław Bednarek, współpraca: mgr Sławomir Dresler.

3. „Kompleksowa ocena oddziaływania nowych nawozów dolistnych na procesy fizjologiczne oraz parametry jakościowe i ilościowe roślin uprawianych na zróżnicowanych glebach Lubelszczyzny”. Badania finansowane przez Vet-Agro Sp. z o.o., która jest zainteresowana produkcją i wprowadzeniem na rynek szerokiej gamy nawozów dolistnych.

Badania prowadzi zespół:

  • dr Stanisław Chwil, Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej,
  • dr Jacek Pranagal i dr Sławomir Ligęza, Instytut Gleboznawstwa i Kształtowania Środowiska,
  • dr Sławomir Michałek, Katedra Fizjologii Roślin.
     

4. „Studia nad pobraniem i wykorzystaniem siarki z różnych źródeł przez rośliny”.

Celem prowadzonych badań jest określenie stopnia zasobności gleb w siarkę, a co za tym idzie ocena stanu zaopatrzenia roślin w ten cenny składnik pokarmowy. Badania oparte są o analizy materiału glebowego i roślinnego uzyskanego ze ścisłego doświadczenia wazonowego, w którym czynnikiem zmiennym była forma w jakiej stosowano siarkę.

Kierownik tematu: dr Jolanta Kozłowska-Strawska

5. „Możliwości przyrodniczego wykorzystania odpadów organicznych z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko naturalne”. W warunkach stosowania nowoczesnych technologii produkcji rolniczej niejednokrotnie stwierdza się spadek zawartości substancji organicznej w glebach uprawnych, co jest uznawane za czynnik obniżający ich produktywność i określane jest mianem „chemicznej degradacji gleb”. Ograniczenie deficytu glebowej substancji organicznej staje się więc koniecznością i może nastąpić między innymi poprzez rolnicze wykorzystanie różnego rodzaju odpadów organicznych. W celu bezpiecznej aplikacji materiałów organicznych pochodzenia odpadowego konieczne jest podejmowanie działań związanych z kontrolą właściwości odpadów oraz gleb, na których zostały zastosowane. Wyniki badań pozwolą na opracowanie bezpiecznych sposobów wykorzystania bioodpadów przy jednoczesnym zachowaniu optymalnych plonów roślin uprawnych.

Badania realizowane są przez zespół pracowników Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej pod kierunkiem dr Moniki Skowrońskiej.

Katedra prowadzi również badania we współpracy z podmiotami gospodarczymi:

1. „Reakcja roślin uprawianych w płodozmianie na nawożenie N, K, Mg i S na glebie lessowej w województwie lubelskim”. Badania prowadzone we współpracy z firmą K+S KALI GmbH , Berta von Suttner Str. 7, 34131 Kassel, Niemcy DE 217 311 877 (reprezentowana przez dr T. Popp). Badania dotyczą zagadnienia celowości uwzględniania wszystkich składników pokarmowych w żywieniu roślin. Celem naukowym projektu badawczego jest rozpoznanie potrzeb nawożenia azotem, potasem, magnezem i siarką przy określonym poziomie nawożenia fosforem. Istotnym elementem tego celu jest określenie wrażliwości roślin (rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień jary, burak cukrowy,) na niedobór podstawowych składników pokarmowych roślin. Kierownik tematu: prof. dr hab. Tadeusz Filipek, wspólpraca: dr Marzena S. Brodowska

2. Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej rozpoczyna rozmowy z Białoruską Kompanią Potasową, która jest wiodącym dostawcą nawozów potasowych na całym świecie. Dostarcza MOP do ponad 60 krajów, a Polska jest jednym z głównych rynków w Europie centralnej.

Białoruska Kompania Potasowa interesuje się badaniem sytuacji rolniczej w Polsce. Jest zainteresowana rozpoczęciem wspólnych projektów z jednostkami naukowo-badawczymi i oferuje finansowe wsparcie badań.

Oprócz ww. tematów Katedra realizuje badania finansowane w ramach działalności BW i DS, które dotyczą: 
 

  • Biogeochemii pierwiastków w ekosystemach rolniczych i naturalnych: N, S, P, Se, K, Ca, Mg, B, Mo, Zn, Cu, Mn, Fe, Ni, Pb, Cd,….. 
  • Wpływ nawożenia na jakość roślin uprawnych – produktów i surowców roślinnych. Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej posiada laboratoria przystosowane do: 

- mineralizacji organicznych materiałów pochodzenia rolniczego, 

- ekstrakcji sekwencyjnej różnych form pierwiastków z materiałów rolniczych, 

- oznaczania składu elementarnego mineralizatów i ekstraktów metodami:

- atomowej spektrometrii absorpcyjnej – wersja płomieniowa i kuwetą grafitową,
- atomowej spektrometrii emisyjnej,
- fotokolorymetrii absorpcyjnej
- jonoselektywnymi


W zakresie tych badań Katedra mając możliwość korzystania z innych laboratoriów: Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Stacji Chemiczno-Rolniczej, IUNG-PIB w Puławach, IA-PAN w Lublinie i innych oferuje współpracę z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi.

Kontakt:
Kierownik katedry
prof. dr hab. Tadeusz Filipek
tel: 81-445-60-44
e-mail:
tadeusz.filipek@up.lublin.pl