[ MENU DODATKOWE ]Wręczenie dyplomów "Wyróżniającego się absolwenta"

2013-11-20

16 listopada 2013 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów "Wyróżniającego się absolwenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie". W roku akademickim 2012/2013 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie studia pierwszego stopnia ukończyło 1527 absolwentów, studia drugiego stopnia 946 i jednolite magisterskie 130.

 

Na uroczystość zostali zaproszeni absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy uzyskali w ciągu studiów bardzo wysokie oceny, a ich średnia ocen wynosiła ponad 4,70, złożyli egzamin dyplomowy w terminie wynikającym z planu studiów i uzyskali bardzo dobrą ocenę z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Zaproszenie skierowano także do absolwentów, którzy wyróżnili się aktywnością w organizacjach studenckich.

 

JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski przyznał 58 dyplomów „Wyróżniającego się absolwenta UP w Lublinie” w tym na Wydziale Agrobioinżynierii – 14, Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt – 17, Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – 4, Wydziale Inżynierii Produkcji – 8, Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii – 9, Wydziale Nauk Rolniczych - 6 (dyplomy zostaną wręczone na uroczystości w Zamościu 23.11.2013) i Wydziale Medycyny Weterynaryjnej 1 (uroczystość odbyła się w czerwcu br.). Odznakę Honorową UP w Lublinie przyznaną przez JM Rektora otrzymało 72 absolwentów za bardzo dobre wyniki i za duże zaangażowanie w sprawy organizacyjne na Wydziałach. Wśród uhonorowanych był mgr inż. Jacek Panek - absolwent kierunku biotechnologia, który na studiach drugiego stopnia został laureatem programu ministerialnego „Diamentowy Grant”. Znalazł się w gronie 89 studentów, którzy jako studenci mogli podjąć badania naukowe pod kątem przyszłego doktoratu. Za działalność organizacyjną została wyróżniona między innymi mgr inż. Kinga Wośko absolwentka kierunku zootechnika i przewodnicząca ZMW, która w czasie studiów działała z ogromnym zaangażowaniem na rzecz Uczelni podejmując różne wyzwania i wykazując się dużym zmysłem organizacyjnym oraz pracowitością.

 

Tak jak w ubiegłych latach 6 najlepszych absolwentów otrzymało dyplomy i nagrody książkowe od Prezesa Lubelskiego Rynku Hurtowego. Nagrody książkowe dla 18 najlepszych absolwentów ufundował i wręczył prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Krzysztof Gołacki. Każdego roku nagrody książkowe dla najlepszych absolwentów funduje Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UP w Lublinie i w tym roku Pani prezes prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska wręczyła nagrody książkowe jako podziękowanie za wybitne osiągnięcia w czasie studiów 6 absolwentom.

 

Ponadto przyznano dyplomy uznania za działalność w Studenckich Kołach Naukowych oraz za aktywną działalność w Radzie Uczelnianej Samorządu Studenckiego i Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego. Absolwenci, którzy przygotowali najlepsze prace dyplomowe zostali wyróżnieni dyplomami przyznanymi przez prorektora ds. studenckich i dydaktyki. Nagrody te zostały wręczone wyróżnionym absolwentom w ramach uroczystości wydziałowych.

 

W imieniu absolwentów rocznika 2012/2013 głos zabrała mgr inż. architekt krajobrazu Natalia Barbara Kot, obecnie doktoranta Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, która została kilkakrotnie w czasie uroczystości wyróżniona dyplomem i nagrodami za bardzo dobre wyniki uzyskane w czasie studiów na kierunku architektura krajobrazu. W swoim wystąpieniu podziękowała nauczycielom akademickim, którzy włożyli wiele trudu i serca, aby przekazać studentom jak najlepiej wiedzę. Szczere podziękowania złożyła rodzicom, którym dedykowała odbierane wyróżnienia jako podziękowania za trud włożony w wychowanie. Pogratulowała wszystkim zaproszonym koleżankom i kolegom osiągnięć i zaapelowała, aby byli dumni z tego, że są absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a stojąc przed nowymi wyzwaniami życzyła, aby nauka zdobyta na studiach przyniosła pożytek społeczeństwu.

 

Na zakończenie uroczystości JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski i prorektor ds. studenckich i dydaktyki prof. dr hab. Krzysztof Gołacki złożyli serdeczne gratulacje wszystkim wyróżnionym absolwentom, życzyli sukcesów w życiu zawodowym i zachęcali do utrzymywania kontaktów z Uniwersytetem.

 

Liczba absolwentów z 2012/2013 :

pierwszy stopień – 1 527

 

drugi stopień – 946

jednolite magisterskie - 130

Razem: 2 603

Liczba absolwentów ogółem: 58 800

 

 

autor: mgr Anna Woźniak, Kierownik Działu Organizacji Studiów

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

[ 1 ]234 z 7 »

* ZTK Jacek Piasecki, UP