[ MENU DODATKOWE ]


Tematyka badawcza

« wstecz

Podstawowa tematyka prac koła  
  1.   Monitoring stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych,
  2. Ochrona wód i rekultywacja zbiorników wodnych,
  3.  Analiza ilości i składu fizykochemicznego ścieków,
  4.  Ocena skuteczności usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalniach ścieków,
  5.  Optymalizacja pracy oczyszczalni ścieków,
  6.  Projektowanie i wdrażanie hybrydowych systemów gruntowo-roślinnych i technologii hybrydowej opartej na wykorzystaniu komory osadu czynnego ze złożem biologicznym,
  7. Ocena możliwości energetycznego wykorzystania roślin ze złóż gruntowo-roślinnych oczyszczalni ścieków,
  8.  Zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych i gminnych,
  9. Zagospodarowanie wód opadowych w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej.