[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje

14.09.2013

 

W dniach 11-13.09.2013r. studenci z koła uczestniczyli w konferencji naukowo-technicznej pt. ''Ekologiczne i inżynieryjne aspekty ochrony środowiska na terenach chronionych i cennych krajorazowo'' organizowanej m.in. przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublini oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin-Zwierzyniec-Roztoczański Park Narodowy. 

Podczas konferenci studnci zaprezentowali 2 referaty oraz 1 poster:

Referaty:

1. ''Mozliwości zagospdarowania wód opadowych w Polsce"

2. ''Możliwości zastosowania hybrydowych hydrofitowych oczyszczalni ścieków na terenach chronionych i cnnych krajobrazowo''

Poster:

1. ''Jakość wód podziemnych w studniach kopanych i głębinowych na obszarze szczególnie naonych na zanieczyszczeia azotem pochodzenia rolniczego w gminie Komarówka Podlaska''.