wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Recenzowanie

« wstecz

ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI
W WYDAWNICTWIE
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
 

1. Do oceny publikacji dydaktycznych i monografii powołuje się niezależnych recenzentów spoza jednostki autora. 

 

2. Przestrzegana jest zasada, że autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process), a recenzent musi podpisać stosowne oświadczenie. W przypadku gdy tożsamość autora jest znana recenzentowi, deklaruje, że nie występuje konflikt interesów, czyli że między recenzentem a autorem nie zachodzą:

 

a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

b) relacje podległości zawodowej,

c) bezpośrednia współpraca naukowa.

 

3. Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.

 

4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia pracy do publikacji lub jej odrzucenia. Szczegółowe uwagi recenzent umieszcza w recenzowanym egzemplarzu.

 

5. Autorzy otrzymują recenzje do wglądu i ustosunkowują się do nich na piśmie.

 

6. Autorzy nie kontaktują się bezpośrednio z recenzentem. Wszelkie kontakty między autorem i recenzentem do czasu opublikowania pracy odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Wydawnictwa UP.

 

 

7. Nazwiska recenzentów ujawniane są dopiero w publikowanej pracy. W czasopismach lista recenzentów publikowana jest w ostatnim numerze w roku oraz na stronie internetowej czasopisma.

 
 
RULES OF REVIEWING PUBLICATIONS
IN THE PUBLISHING HOUSE
OF THE UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES IN LUBLIN
 
1. Independent reviewers from outside the author’s place of work are appointed to assess didactic publications and monographs. 
 
2. The rule is observed that authors and reviewers do not know each other’s identity (so-called double-blind process). The reviewer must sign a corresponding the reviewer’s statement. If the author’s identity is familiar to them, the latter declares no conflict of interests, stating that the following do not occur between the reviewer and the author:
 
a) direct personal relationships (kinship, legal relations, conflict),
b) relations of professional subordination,
c) immediate scientific cooperation within the last two years preceding the preparation of the review.
 
3. The reviewer is obliged not to use the knowledge on the reviewed paper before its publication.
 
4. The review must have a written form and it must end with an explicit conclusion indicating whether the paper should be admitted or rejected for publication – reviewer’s form. Detailed comments are placed by the reviewer on the reviewed copy.
 
5. The authors receive reviews for consultation and they give their written opinion on the reviewers’ remarks.
 
6. The authors are not to directly contact the reviewer. All contacts between the author and the reviewer take place exclusively through Wydawnictwo UP.
 
7. The names of reviewers are revealed only in the published work. In journals the list of reviewers is published once a year, in last issue and on the Internet website.