UP Lublin   Szkoła Doktorska „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”

Szkoła Doktorska


 

Aktualności

17.09.2019

 pobierz listę przyjętych

15.09.2019

 

 pobierz listę rankingową

 

13.09.2019

 
16 września b.r.  zostanie ogłoszony przez NCN  konkurs PRELUDIUM BIS, czyli konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów, w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Program skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie, a NAWA sfinansuje w nim staż zagraniczny dla doktoranta realizującego projekt badawczy.
W ramach pierwszej edycji konkursu PRELUDIUM BIS zostanie zapewnione wsparcie dla 300 uczestników szkół doktorskich. Wypracowany wspólnie przez NCN i NAWA model finansowania ma za zadanie przyczynić się do skutecznego kształtowania dalszej kariery badawczej doktorantów w oparciu o kryterium doskonałości naukowej. 
Wnioski w pierwszej edycji  konkursu PRELUDIUM BIS będzie można składać do 16 grudnia 2019 r.
 
Zachęcamy Państwa do aplikowania! 
 

11.09.2019


rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami do Szkoły Doktorskiej odbędą się w dniu 13 września 2019 r. od godz. 10.00 w Sali Kolegialnej ul. Akademicka 13, I piętro

 

27.08.2019

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” w ramach projektu „Doktorat Wdrożeniowy - Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny”  w dyscyplinie technologia żywności i żywienia pod opieką naukową dr hab. Urszuli Złotek.

  
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. Limit przyjęć – 1 osoba.
 

Do Szkoły Doktorskiej w ramach projektu „Doktorat wdrożeniowy” może być przyjęta osoba, która :

1) spełnia warunki określone w Uchwale nr 53/2018-2019 z dnia 29.03.2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego Lublinie w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

2) przedstawi plan realizacji rozprawy doktorskiej pt. „Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny”

3) jest zatrudniona albo zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorstwo PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. Sp.k. ul. Wrotkowska 1; 20-469 Lublin, które wyrazi zgodę na kształcenie w Szkole Doktorskiejw ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” i zapewni doktorantowi opiekuna pomocniczego.

 

Zgodnie z §8 regulaminu „Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

  • średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z  ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów - liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen)
  • dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.)
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-2pkt.)
  • za prezentację tematyki badawczej w języku angielskim kandydat może otrzymać dodatkową punktację (0-2pkt.)
  • laureaci diamentowego grantu otrzymują dodatkowo 5 pkt.
 

Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest złożenie przez niego kompletu dokumentów zgodnie z  § 7 regulaminu „Warunki i tryb rekrutacji do  Szkoły Doktorskiej „Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” w roku akademickim 2019/2020  w oparciu o wzory dokumentów określone Zarządzeniem Nr 27/2019  z dnia 24 maja 2019 r., a także dokumentów potwierdzających możliwość  realizacji  projektu „Doktorat Wdrożeniowy - Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny”  we współpracy z PZZ Lubella GMW Sp. z o.o. Sp.k.

 
Wykaz dokumentów jakie powinni złożyćkandydaci zamieszczono w zakładce "Rekrutacja"

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej ul. Akademicka 13 pok. 352 (Budynek Rektoratu II piętro)

Termin składania dokumentów: od 28 sierpnia 2019 r. do 10 września 2019 r. do godz. 15.00

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

1) 27.08.2019 – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o rozpoczęciu rekrutacji

2) 28.08 -10. 09. 2019 - składanie dokumentów przez kandydatów do szkoły doktorskiej

3) 11.09.2019 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)

4) 12. 09. 2019 – analiza i ocena dorobku naukowego kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o złożone dokumenty

5) 12.09. 2019 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

6) 13.09. 2019 – rozmowa kwalifikacyjna

7) 16.09. 2019 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów

8) 17.09. 2019 – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

 

29.07.2019

 

25.07.2019

  

 

pobierz listę rankingową

22.07.2019

rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami do Szkoły Doktorskiej odbędą się w dniu 24 lipca 2019 r. od godz. 10.00 w Sali Kolegialnej ul. Akademicka 13, I piętro
 

Rozmowy kwalifikacyjne zostały zaplanowane według następującego porządku:
od godz. 10.00  rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie weterynaria,  
od godz. 10.30 rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,  
od godz. 12.00 rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie zootechnika i rybactwo,  
od godz. 13.00 rozmowy z Kandydatami w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.  
 
 

 

05.07.2019

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Produkcja żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych” prowadzonej w dyscyplinach naukowych: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo.

 
Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy.
 

Zgodnie z §8 regulaminu „Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

  • średnią ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich (wyliczona zostanie średnia arytmetyczna z  ocen uzyskanych ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych podczas studiów - liczba uzyskanych punktów odpowiada średniej ocen)
  • dotychczasową udokumentowaną aktywność naukową kandydata (0-5 pkt.)
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej (0-2pkt.)
  • za prezentację tematyki badawczej w języku angielskim kandydat może otrzymać dodatkową punktację (0-2pkt.)
  • laureaci diamentowego grantu otrzymują dodatkowo 5 pkt.
 

 

 Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Szkoły Doktorskiej ul. Akademicka 13 pok. 352 (Budynek Rektoratu II piętro)

Termin składania dokumentów: od 5 lipca 2019 r. do 19 lipca 2019 r. do godz. 15.00

 

 wykaz dokumentów, które należy złożyć zamieszczono w zakładce "Rekrutacja

 

pobierz ogłoszenie o rekrutacji  w formacie PDF  

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:
 

05.07.2019 – ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie informacji o rozpoczęciu rekrutacji  

05-19. 07. 2019 – składanie dokumentów przez kandydatów do szkoły doktorskiej

22.07.2019 – zawiadomienie kandydatów o miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poprzez ogłoszenie na stronie internetowej UP w Lublinie (podstrona Szkoła Doktorska)

22-23. 07. 2019 – analiza i ocena dorobku kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną  w oparciu o złożone dokumenty

23.07. 2019 – posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej

24-25.07. 2019 – rozmowy kwalifikacyjne

26.07. 2019 – ogłoszenie listy rankingowej kandydatów

29.07. 2019 – ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

28.06.2019

Decyzją Prorektora ds. Nauki Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej powołana została Rada Naukowa Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020, w następującym składzie:  

Przewodniczący Rady Naukowej:
Dyrektor Szkoły Doktorskiej dr hab. Katarzyna Ognik prof. uczelni
Członkowie reprezentujący Rady Dyscyplin:
Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:
·         prof. dr hab. Urszula Gawlik-Dziki
·         prof. dr hab. Mariusz Florek
Dyscyplina Weterynaria:
·         prof. dr hab. Renata Urban-Chmiel
·         dr hab. Roman Dąbrowski prof. uczelni
Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo:
·         dr hab. Danuta Sugier prof. uczelni
·         dr hab. Agnieszka Najda prof. uczelni
Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo:
·         dr hab. Magdalena Gryzińska prof. uczelni
·         dr hab. Łukasz Wlazło