Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Publikacje

PUBLIKACJE

« wstecz

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:

 

Wykaz najważniejszych publikacji naukowych (2007 – 2012) :

 

Filipek T.

 

Filipek T., 2011. Liming, Effects on Soil Properties; Encyklopedia of Agrophysics, Springer Editors, (900p., 450 illus.) ISBN 978-90-481-3585-1, ISBN-10:9048135842,  425 – 428.

 

Filipek T., Skowrońska M., 2011: Methodological paradigms in research on agricultural chemistry from the creation of science to the present day,  Nawozy i Nawożenie - Fertilizers and Fertilization, 42/2011,  106 – 120

 

Filipek T., Harasim P., 2010. Nitrogen Content and Amino acids Protein Composition of Grain of Winter Wheat Foliar Fertilized with Urea and Microelements Fertilizers. Ecological Chemistry and Engineering A, Vol. 16, No 8, 933-938.

 

Filipek T., Gonet S., Kucharski J., Mocek A., 2009. Jednostki miar i symbole stosowane w dziedzinie nauk rolniczych, Rocz. Gleb., t. LX, nr 4, 1 - 10

 

Filipek T., Falkowska K., 2007: Formy azotu w wierzchniej warstwie gleb w rejonie oddziaływania Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 31, IOŚ Warszawa 2007, 115 - 120

 

 

 

Badora A.  

 

Badora A. 2012. Influence of Zeolites, Humic Acids, and Selenates (VI) on Lead and Cadmium Immobilization and Selected Soil Properties. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 21 No. 4, 813-820.

Badora A. 2011. Chemistry of organic compounds in soil and their significance for the Environment. Przemysł Chemiczny, 10, 1936-1942.

Badora A., Hubicki Z., Filipek T. 2011. Action of two diffrent zeolites on chosen experimental bottom properties and some chemical indicators of plants. Przemysł Chemiczny, 9, 1779-1783.

Badora A. 2010. Mineral and organic sorbents and selection of metal fractions. Part I. The influence of silicates and humic acids on the content of fractions of aluminium and manganese in the soil underneath two varieties of wheat, Pol. J. Soil Sci., 43, 189-203.

Badora A. 2010. Mineral and organic sorbents and selection of metal fractions. Part II. Influence of silicates, Al-montmorillonite and polynuclear Al13  form on cadmium and zinc fractions in the soil underneath hard wheat (durum wheat) and white mustard. Polish J. Soil Sci., VOL. XLIII/2, 205-217.

 

Bednarek W.

Bednarek W., Dresler S., Tkaczyk P., Hanaka A., 2012. Available forms of nutrients in soil fertilized with liquid manure and NPK. J.  Elem., 2, 169-180.

 

Bednarek W., Dresler S., Tkaczyk P., Hanaka A., 2012. Influence of liquid manure and NPK on selected sorption properties of soil. J. Elem., 4, 547-557. 


Dresler S., Bednarek W., Tkaczyk P. , 2011.  Effect of  Soil Properties and Nitrogen Fertilization on Distribution of NO3-N in Soils of Eastern Poland. Com.Soil Sci. Plant Analysis, 42, 2100 – 2011,

 

Dresler S., Bednarek W., Tkaczyk P., 2011. Nitrate nitrogen in the soils of eastern Poland as influence by type of crop, nitrogen fertilization and various organic fertilizers. J. Central Europ. Agric., 12(2), 367-379.

 

Bednarek W., Tkaczyk P., Dresler S., 2010. Kadm i ołów w owocach miękkich z integrowaną produkcją. Acta Agrophysica, 177, 15(1), 5 – 11.

 

Bednarek W., Reszka R. 2008. Influence of liming and mineral fertilization on the content of mineral nitrogen in soil. J. Element., 13(3): 301-308.

 

Bednarek W., Tkaczyk P., Dresler S. 2007. Contents of heavy metals as a criterion for apple quality assessment and soil properties. Pol. J. Soil Sci., vol. XL/1, 47 – 56.

 

Brodowska M. S.

 

Brodowska M.S. 2011. Wpływ nawożenia siarką i magnezem w warunkach zróżnicowanego zaopatrzenia gleby w azot, fosfor i potas na zawartość i pobranie manganu przez rośliny. Proceedings of ECOpole’11 Vol.5, No.2.

 

Brodowska M.S., Brodowski R.  2011. Rozdział w Monografii „Azot”. W: I. Jackowska [Red] Pierwiastki w środowisku i medycynie. Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom, 55–81.

 

Brodowska M.S., Brodowski R.  2011. Rozdział w Monografii „Fosfor”. W: I. Jackowska [Red] Pierwiastki w środowisku i medycynie. Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Radom, 83–104.

 

Brodowska M. S., Kaczor A. 2009. The effect of various forms of sulphur and nitrogen on calcium and magnesium content and uptake in spring wheat (Triticum aestivum L.) and cocksfoot (Dactylis glomerata L.). J. Elementol. 14(4):641 – 647.

 

Brodowska M. S., Kaczor A. 2008. Influence of nitrogen fertilization on soil acidification. Ecological Chemistry and Engineering vol. 15 (8): 781 – 790.

 

Chwil S.

 

Chwil M, Chwil S.. 2011. Micromorphology and ultrastructure of the floral nectaries of Polemonium caeruleum L. (Polemoniaceae). Protoplasma. DOI 10.1007/s00709-011-0341-y.

 

Chwil S. 2009. The effect of magnesium and nitrogen on the quality parameters of winter wheat yield. Annales UMCS, Sectio E, 64, 2, s. 61-66.

Chwil S., Michałek S., Pranagal J., Ligęza S. 2009: Nawozy Viflo do dolistnego dokarmiania roślin rolniczych i ogrodniczych. Nauka i Przemysł - metody spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości. Wydawnictwo UMCS ISBN 978-83-227-2934-2, s. 231 -235.

 

Michałek S., Chwil S., Pranagal J., Ligęza S. 2009: Wczesny wzrost kukurydzy w warunkach dolistnego dokarmiania nawozami Viflo. Zeszyty Probl. Post. Nauk Rol., z. 542, s. 333-339.

 

Błaziak J. Chwil S. 2008: Influence of Soil fertilization and foliar application on iron and manganese content in winter rape. Ecological Chemistry and Engineering, Vol. 15, No. 4 s. 1-9.

 

Domańska J.

Domańska J., Filipek T. 2011. Kształtowanie się zawartości Cu związanej z frakcjami gleby w zależności od pH i zawartości materii organicznej. Ochr. Środow. i  Zas. Natur. 48, 74-79.

Domańska J. 2009. Specjacja niklu w glebach organicznych i mineralnej o zróżnicowanym odczynie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. z. 542, p. 695-701.

Domańska J. 2009. Soluble forms of zinc in profiles of selected types of arable soils. Journal of Elementology, 14(1), 63-70.

Domańska J. 2008. Rozpuszczalne formy niklu w wybranych profilach gleb Lubelszczyzny. Roczniki Gleboznawcze, T. LIX, Nr 1, p. 69-75.

Domańska J. 2008. Sequential fractionation of Pb in contaminated and non-contaminated soils. Polish Journal of Soil Science. VOL. XLI, NO 2.

Kozłowska-Strawska J.

 

Kozłowska-Strawska J., Badora A. 2011. Organizmy genetycznie modyfikowane –wykorzystania we współczesnym rolnictwie. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 49, 443-451.    

 

Badora A., Kozłowska-Strawska J. 2011. Wybrane wskaźniki jakości roślin uprawnych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 48, 439-452.   

 

Kozłowska-Strawska J. 2010. Zawartość żelaza w roślinach uprawianych w warunkach zróżnicowanej zasobności gleb Lubelszczyzny w siarkę. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 44, 44-50.    

 

Kozłowska-Strawska J. 2009. Wpływ różnych związków siarki na zawartość żelaza w roślinach. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 541,273-280.    

Kozlowska-Strawska J., Kaczor A. 2009. Sulphur as a deficient element in agriculture – its influence on yield and on the quality of plant materials. Ecological Chemistry and Engineering A, vol. 16, No. 1-2, p. 9-19.   

 

Kwiecień M.

 

Kwiecień M., Filipek T., Domańska J. 2012. Wpływ wapnowania, nawożenia fosforem oraz toksycznych dawek Cd i Zn na zawartość cynku w

Kukurydzy (Zea mays L.). Annales UMCS sectio E vol. LXVII(2), 42-49.

 

Skowron P.

 

Skowron P., Igras J., 2012. Antropogeniczne źródła azotu w zlewni rzeki Bystrzycy, Przemysł Chemiczny, 91/5, 970-977.

 

Skowron P., 2010, Acidification as a controlling factor for the content of active forms of nutrients in soil, MTT Science, 10, 53.

 

Skowron P., Skowrońska M., 2009, Dissolved organic carbon concentrations in drainage waters and soils from agricultural ecosysytems, Ecological Chemistry and Engineering A, 16, 1, 61-69.

 

Skowron P., Filipek T., Fidecki M., 2007. Wpływ osadu ściekowego z mleczarni na plonowanie buraka cukrowego, Acta Agroph., 10, 1, 193-198.

 

Skowron P., 2007. Content of Calcium and Magnesium in Different Agroecosystems Drainage Waters, Polish J. Environ. Stud., 16, 3a, 243-246.

  

Skowrońska M.

 

Temple W.D., Forge T., Bomke A., Tendziagolska E., Skowrońska M., Richardson J., Niehaus L., Lewis D., Morgan A., Car T. 2011. On Farm Yard Trimmings Compost Stewardship Practices On the Fraser River Delta. 62 ss.

 

Skowrońska M., Filipek T. 2010. Accumulation of nitrogen and phosphorus by maize as the result of a reduction in the potassium fertilization rate. Ecological Chemistry and Engineering S 17, 1, 83-88.

 

Skowrońska M., Filipek T. 2009. Zawartość i pobranie mikroelementów przez kukurydzę w warunkach zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 541, 383-389.

Skowrońska M., Filipek T. 2007. The acidifying potential of gaseous atmospheric pollutants (SO2, NOx, NH3) and nitrogen fertilizers in Poland. Polish J. Environ. Stud., 16, 3A, 247-250.

Skowrońska M. 2007. The influence of waste application on selected soil quality parameters. Ecological Chemistry and Engineering 14, 1-10.