Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Postępowania habilitacyjne:

21.03.2019


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 10 stycznia 2019 roku dr inż. Moniki Skowrońskiej o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


10.01.2019 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


23.01.2019 Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania prof. dr. hab. Wiesława Bednarka na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr inż. Monice Skowrońskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 


04.03.2019 do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), zwana dalej ustawą, w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1. Przewodniczący:    prof. dr hab. Andrzej Mocek    (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
2. Sekretarz:    dr hab. Piotr Kraska    (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
3. Recenzent:    prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur    (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
4. Recenzent:    dr hab. Barbara Symanowicz    (Uniwersytet Przyrodniczo -Humanistyczny w Siedlcach)
5. Recenzent:    prof. dr hab. Wiesław Bednarek    (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
6. Członek:    prof. dr hab. Anna Czyż    (Uniwersytet Rzeszowski)
7. Członek:    dr hab. Leszek Rachoń    (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
 


 

 

 


« wstecz