wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Ekoenergetyka

« wstecz

 

 

 

 

 

Kierunek studiów

Pełna nazwa

 
Ekoenergetyka
Informacje kontaktowe

wydział odpowiedzialny za kierunek

 

 

Forma studiów, czas trwania

 

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Rekrutacja (uwzględniane przedmioty maturalne oraz ich przelicznik lub inny sposób rekrutacji w przypadku studiów II stopnia)

 

Studia pierwszego stopnia „nowa matura”: postępowanie kwalifikacyjne jest w pełni oparte na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego ocenianego przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

Studia pierwszego stopnia „stara matura”: postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

Przedmioty objęte konkursem to:

język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia. Oceny z egzaminu dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły są przeliczane na punkty

 

laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, biologia, geografia.

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  język obcy nowożytny (poziom podstawowy/rozszerzony, przelicznik odpowiednio 1,3 i 2,0) : matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia (pozio podstawowy/rozszerzony, przelicznik odpowiednio 2,0 i 4,0): chemia, biologia (poziom podstawowy/rozszerzony, przelicznik odpowiednio 1,3 i 2,0) 

 

 

 

 

Tytuł zawodowy do uzyskania po ukończeniu studiów

 

Inżynier
 
Specjalności

 

 
brak
Specjalizacje

 

 
brak

Krótka charakterystyka 

Wzrost zapotrzebowania na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, wymogi przepisów i zobowiązań międzynarodowych oraz wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstw zajmujących się ekoenergetyką. Jest to relatywnie nowa gałąź produkcji, w związku z czym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Produkcja energii w odnawialnych źródłach będzie mieć tendencję wzrostową w perspektywie długoterminowej, gdyż malejące zasoby surowców kopalnych wymuszają rozwój technologii ekoenergetycznych. Studia na kierunku Ekoenergetyka zaspokajają potrzeby rynku pracy w tym zakresie, poprzez dobycie wiedzy i praktycznych umiejętności wytwarzania energii z różnych źródeł odnawialnych: energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej i opartej na biomasie. Program studiów obejmuje również aspekty prawne, środowiskowe i społeczne związane z odnawialnymi źródłami energii.

Perspektywy zawodowe

 

 

Absolwenci będą w podstawowym zakresie przygotowani do pracy na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w firmach o nastawieniu ekologicznym, w szczególności w dziedzinie energetyki rozproszonej. Studia umożliwią zdobycie umiejętności projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń i obiektów ekoenergetycznych. Umiejętności te będą przydatne w pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii ze źródeł odnawialnych, jak np. biogazownie, farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, elektrociepłownie, firmy produkujące biopaliwa. Wiedza zdobyta podczas studiów umożliwi też pracę w instytucjach naukowo-badawczych, jednostkach samorządu terytorialnego, organizacjach pozarządowych. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwi absolwentom pracę także w innych gałęziach produkcji, realizujących zadania związane z sektorem przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa, a także w jednostkach gospodarczych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, rolnicza, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Praktyczne wykształcenie

 

 

Program studiów obejmuje 4-tygodniowe praktyki, które studenci mogą odbywać w wybranych przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł: biogazowniach, wytwórniach peletów i brykietów, firmach produkujących i instalujących urządzenia fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Dzięki wieloletniej współpracy z tego typu przedsiębiorstwami istnieje możliwość skorzystania z nawiązanych już kontaktów bądź wyszukania ich we własnym zakresie. Odbyte praktyki często przeradzają się w trwałe nawiązanie kontaktów i znalezienie zatrudnienia. W programie studiów przewidziane są wyjazdy do przedsiębiorstw funkcjonujących w branży ekoenergetycznej, gdzie studenci zapoznają się z rzeczywistym działaniem urządzeń OZE. Specjalistyczne pracownie i laboratoria, w których prowadzone są badania nad różnymi odnawialnymi źródłami energii oraz plantacje doświadczalne roślin energetycznych pozwolą studentom zdobywać wiedzę praktyczną w ramach ćwiczeń i przygotowania prac dyplomowych. Studenci mają również możliwość realizowania swoich pasji m.in. w Studenckim Kole Naukowym Ekoenergetyków, Studenckim Kole Naukowym Bioenergetyków.

 

Przykładowe przedmioty w programie studiów 

 
Roślinne surowce energetyczne
Technologia biopaliw ciekłych, stałych, gazowych
Efektywność energetyczna
Ocena jakości biopaliw
Transport surowców energetycznych
Eksploatacja urządzeń ekoenergetycznych