Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Gospodarka przestrzenna

« wstecz

 

studia stacjonarne I i II stopnia

studia niestacjonarne I i II stopnia

 


Ulotka PDF   |  Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

Przestrzeń jest miejscem, w którym realizujemy nasze indywidualne i społeczne potrzeby. Korzystamy z niej, wykorzystujemy i zużywamy jej zasoby, przekształcamy ją. Korzystanie z przestrzeni definiujemy jako gospodarowanie przestrzenią, a gospodarkę przestrzenną jako sferę wiedzy z nią związaną. Kierunek studiów gospodarka przestrzenna obejmuje te zagadnienia. Oferowany program jest reakcją na problem ograniczoności i zużycia dobra jakim jest przestrzeń, zarówno jako całość (powierzchnia Ziemi), jak i poszczególne jej składniki (np. zasoby naturalne, środowisko przyrodnicze, surowce). Obejmuje także zagadnienia urbanizacji, tj. budowy miast i osiedli ludzkich.

 

Na kierunku gospodarka przestrzenna studenci poznają sposoby racjonalnego wykorzystania przestrzeni w zakresie zgodnym z potrzebami społeczeństwa.  Studia przygotowują specjalistów od gospodarki na obszarach przyrodniczych, a także zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. 


Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, zasad  i technik planowania i kształtowania przestrzeni - niezbędną do rozwiązywania problemów środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi, a także zasadami ładu przestrzennego    i rozwoju zrównoważonego.
 

STUDIA STACJONARNE

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Może kontynuować naukę przez 3 semestry na studiach drugiego stopnia, po ich ukończeniu uzyskując tytuł magistra inżyniera.

 
STUDIA NIESTACJONARNE

Studia pierwszego stopnia trwają 4 lata (8 semestrów),  po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Może kontynuować naukę przez 4 semestry na studiach drugiego stopnia, po ich ukończeniu uzyskując tytuł magistra inżyniera.

 
SPECJALIZACJE NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

 

- gospodarka przestrzenna na obszarach antropogenicznych
- gospodarka przestrzenna na obszarach wiejskich

 

Przykłady przedmiotów w programie studiów pierwszego stopnia

rysunek techniczny i planistyczny, podstawy gospodarki przestrzennej, ochrona środowiska, grafika inżynierska, geografia ekonomiczna, fizyka, kształtowanie przestrzeni, planowanie przestrzenne, planowanie zintegrowane, demografia, systemy informacji przestrzennej, instrumenty analiz przestrzennych, zasady projektowania przestrzennego, rewitalizacja

 

 

 

 

Przykłady przedmiotów w programie studiów drugiego stopnia

teoria gospodarki przestrzennej, metody badań w gospodarce przestrzennej, współczesna gospodarka przestrzenna, instrumenty analiz przestrzennych, prawo w gospodarowaniu przestrzenią, polityka przestrzenna, ekonomiczne i finansowe aspekty gospodarowania przestrzenią, planowanie zintegrowane, teoria i analiza systemów

 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
 

Absolwenci są przygotowani do pracy jako specjaliści od gospodarki przestrzennej na obszarach przyrodniczych, a także zurbanizowanych, zgodnie z potrzebami ludzi, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego.

 

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna dają możliwość zdobycia interdyscyplinarnej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu:

 • kształtowania środowiska (w tym rolniczej przestrzeni produkcyjnej),
 • ekonomicznych, społecznych oraz technicznych uwarunkowań i mechanizmów gospodarki przestrzennej,
 • kształtowania przestrzeni, ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju,
 • planowania i rozwoju układów osadniczych oraz systemów technicznych
 • ochrony środowiska oraz zasobów kulturowych
 • geoinformatyki
 • roli prawa i działań administracyjnych w gospodarce przestrzennej
 

Mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w:  administracji regionalnej i instytucjach samorządowych  (planiści, urbaniści, specjaliści do spraw gospodarki gruntami, rozwoju regionalnego);  agencjach rozwoju rynku i agencjach nieruchomości (w tym jako zarządcy nieruchomościami; rzeczoznawcy majątkowi i pośrednicy w obrocie  nieruchomościami); 

 

Absolwenci będą mieli możliwość pracy w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym,  i krajowym, jednostkach administracji rządowej oraz agencjach Unii Europejskiej, w firmach konsultingowych i doradczych oraz w innych firmach otoczenia biznesu, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej.

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

 

 •  zajęcia terenowe i praktyczne
 •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
 •  wymiana międzynarodowa w ramach programu  LLP-Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
 •  wsparcie Biura Karier Studenckich
 •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
 •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

 

 

Oferujemy:

 

 • przyjazne warunki studiowania i inetresujące programy nauczania; 
 • nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria i stacje doświadczalne;
 • merytoryczną, fachową i życzliwą kadrę naukowo-dydaktyczną;
 • możliwości rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach edukacyjnych;
 • szeroką ofertę stypendiów socjalnych, naukowych, sportowych i mieszkaniowych.

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy nowożytny: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera z kierunku gospodarka przestrzenna albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych .

 


KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85, rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Agrobioinżynierii:

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl