Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Architektura krajobrazu

« wstecz

 

studia stacjonarne I stopnia

 studia stacjonarne II stopnia

 


Ulotka PDF   |  Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

 

Architektura krajobrazu jest stosunkowo młodą dziedziną zawodową, artystyczną i naukową, silnie zarysowaną, jako osobny nurt w XIX wieku, ale rozwijaną przez ośrodki naukowe w Polsce od poł. XX wieku. Początkowo ograniczana do projektowania terenów stricte ogrodowych i parkowych, stopniowo objęła zagadnienia krajobrazowe w najszerszym ich zakresie. W pełni holistyczne rozumienie tej dziedziny nauki i sztuki ma miejsce na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 


Zakres działalności zawodowo-twórczej, do której przygotowywani są studenci kierunku architektura krajobrazu na UP w Lublinie obejmuje zadania o różnym charakterze i skali, począwszy od projektowania i urządzania najbliższego, prywatnego otoczenia poprzez przestrzeń publiczną, aż do otaczającego krajobrazu w ramach planowania przestrzennego. Studenci architektury krajobrazu (stopnia inżynierskiego i magisterskiego) przygotowywani są do pracy zarówno w jednostkach projektowych, wykonawczych, jak i administracyjnych. W przyszłości będą mogli pracować we własnych firmach projektowo-wykonawczych, dużych biurach projektowych, także nadzorować prace wykonywane przez inne firmy tej branży oraz podejmować decyzje z poziomu służb administracyjnych. Możliwości realizacji planów i ambicji zawodowych są nieograniczone, a oferta naukowa  służy jak najlepszemu przygotowaniu studenta do wyzwań, jakie w przyszłości będą stawiane przed architektami krajobrazu. Uczelnia współpracuje z wieloma cenionymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, wymiana studencka w ramach programów naukowych otwiera szanse dla aktywnych studentów, chętnych podjęcia takich wyzwań.

 

 


Ze względu na charakter uczelni oraz jej zaplecze naukowo-badawcze, kompleksowe i  staranne przyrodnicze wykształcenie absolwentów tego kierunku studiów ułatwia im podejmowanie rozwiązań proekologicznych,
nakierowanych na szczególną dbałość o właściwy dobór gatunków i aranżacje roślinne dostosowane do istniejących warunków siedliskowych i klimatycznych, zachowanie środowiska przyrodniczego i zrównoważony rozwój. 


 


W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie istnieje szeroka oferta wymiany naukowej w ramach wyjazdów warsztatowych, plenerów, udziału w konferencjach oraz obozach naukowych. Studenci AK są zapraszani do wykonywania prac projektowych związanych z rewaloryzacją cennych zespołów zabytkowych, w ramach organizacji ICOMOS (obozy i warsztaty naukowe), gdzie obok kolegów z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej i Politechniki Gdańskiej, pod opieką naukową profesorów z różnych jednostek, w czasie wakacji wykonują prace badawcze i projektowe. Prowadzona jest także współpraca w ramach programu Piękniejsza Polska, w tym promocja najcenniejszych obszarów kulturowych Polski oraz działania prowadzące do ich kompleksowej ochrony. Studenci mają szanse brać udział w interesujących wycieczkach dydaktycznych i plenerach, w spotkaniach z mieszkańcami oraz władzami samorządowymi obszarów, dla których podejmowane są działania projektowe w ramach działalności jednostek badawczych, kół naukowych, a także corocznych praktyk, które przygotowują studentów do wykonywania zawodu architekta krajobrazu.
 

 

Kierunek prowadzi: Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (strona www)

 

 

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE!

 

Zakres działalności zawodowo-twórczej, do której przygotowani są studenci kierunku architektura krajobrazu obejmuje zadania o różnym charakterze i skali, począwszy od projektowania i urządzania najbliższego, prywatnego otoczenia poprzez przestrzeń publiczną, aż do otaczającego krajobrazu w ramach planowania przestrzennego krajobrazu.

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW:

 

projektowanie obiektów architektury krajobrazu, historia sztuki ogrodowej, rysunek i rzeźba, grafika inżynierska, szata roślinna, konserwacja i rewaloryzacja założeń ogrodowych, dendrologia, fizjografia.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Absolwenci znajdują zatrudnienie w: pracowniach zajmujących się projektowaniem, budową i pielęgnacją obiektów architektury krajobrazu; placówkach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego; w zarządach parków narodowych i krajobrazowych; jednostkach administracji rządowej i samorządowej, opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i rualistyczne; w ośrodkach badawczo-rozwojowych i in. Absolwenci będą też mogli pracować we własnych firmach projektowo-wykonawczych lub dużych biurach projektowych. Są przygotowani do prowadzenia prac konserwatorskich uwzględniających założenia zabytkowe, posiadają umiejętności wykonywania zadań badawczych, projektowych i realizacyjnych w zakresie kształtowania krajobrazu w skali regionu oraz w skali miejscowej ( w tym ochrony i rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych oraz kształtowania krajobrazu miejskiego i otwartego).

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

 

  • zajęcia terenowe i praktyczne
  • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  • praktyki obowiązkowe (8 tyg.) i ponadprogramowe,
  • staże i praktyki zagraniczne
  • wymiana międzynarodowa i krajowa
  • wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
  • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo
  • specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  • Swoje zainteresowania można rozwijać w studenckich
  • kołach naukowych i organizacjach studenckich

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy (język obcy nowożytny) i jeden z przedmiotów do wyboru (biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka i astronomia, informatyka).

 

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  poziom podstawowy poziom rozszerzony
Język obcy: 1,3 2,0
Jeden przedmiot do wyboru: 2,0 4,0

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45

rekrutacja@up.lublin.pl

 
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
tel. 81 445 65 05

dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl