wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Geodezja i kartografia

« wstecz

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 

PROFIL PRAKTYCZNY

 


  Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Geodezja i kartografia jako kierunek  łączy  w sobie nauki techniczne oraz nauki o Ziemi. Kształcą się na nim  specjaliści w zakresie szeroko rozumianej geodezji i kartografii obejmującej m.in.: nowoczesne techniki i technologie wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowanie wyników pomiarów; fotogrametrię; kartografię; wycenę, kataster i gospodarkę nieruchomościami; przebudowę rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej; podziały i rozgraniczenia; techniki programowanie; geomatykę; budowę, zarzadzanie i wykorzystanie baz danych.

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

 

Studia pierwszego stopnia (inżynierskie) stacjonarne i niestacjonarne trwają  3,5 roku (7 semestrów). Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Profil praktyczny.  

 

SPECJALNOŚCI

  • geodezja rolna i gospodarka nieruchomościami
  • geodezyjno-kartograficzne bazy danych

 

 

 

Student  poznaje nowoczesne metody pomiarów geodezyjnych i satelitarnych oraz sposoby ich wykorzystania. Ma także dostęp do instrumentarium wyposażonego w nowoczesny sprzęt geodezyjny użytkowany obecnie przez wielu geodetów, takich firm jak: Topcon, Leica, Nedo, Trimble (tachimery w tym skanujace: skaner 3D; niwelatory kodowe, laserowe i optyczne; odbiorniki GNSS; wykrywacze instalacji podziemnych; dalmierze laserowe i wiele innych) oraz pracowni komputerowych ze specjalistycznym oprogramowaniem, np.: EWMapa 11 FB z kluczem pełnej funkcjonalności i programu; ArcGIS (Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatical Analyst, Network Analyst); WinKalk i MikroMap; ERDAS IMAGINE (EDU-Pack + ERDAS SAR Interferomerty); GS +; Autodesk; QGIS; Inkscape; ZW Cad; Topcon ScanMaster; arkusz kalkulacyjny MS Office.

 

Przykłady przedmiotów w programie studiów: Geomatyka, Instrumentoznawstwo, Geodezyjne pomiary szczegółowe, Systemy i układy odniesienia, Informatyka w geodezji, Kartografia, Fotogrametria i teledetekcja, Systemy informacji przestrzennej, Technologie informacyjne, Mapa numeryczna, Infrastruktura inforamcji przestrzennej, Geowizualizacja.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Zdobyta wiedza, umiejetności praktyczne i kompetencje społeczne pozwolą absolwentom kierunku podjąć pracę na stanowiskach inżnierskich i menadżerskich w firmach geodezyjnych, wydziałach geodezji urzędów administracji państwowej i  samorządowej, ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, instytucjach i przedsiębiorstwach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych. Absolwenci będą też mogli prowadzić własne przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie geodezji i kartografii. Dodatkowo nauczanie związane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi  i metod umożliwi absolwentom także zatrudnienie w działalności pozatechnicznej, gdzie nabyta wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne będą przydatne, a potencjał absolwentów zostanie wykorzystany w odpowiedni sposób. Wiedza uzyskana z rynku pracy i od interesariuszy zewnętrznych związanych z geodezja i kartografią, pozwala stwierdzić, że nadal będzie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu geodezji i kartografii, zwłaszcza w regionie lubelskim.

 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

 

  •  zajęcia terenowe i praktyczne
  •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
  •  wymiana międzynarodowa w ramach programu  LLP-Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  •  wsparcie Biura Karier Studenckich
  •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

    
  

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru:  matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, biologia, chemia.

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej: 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
przedmiot obowiązkowy 1.3 2.0

Jeden przedmiot do wyboru: matematyka,

fizyka i astronomia, informatyka, goeografia

2.0 4.0
chemia, biologia 1.3 2.0

 

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45

rekrutacja@up.lublin.pl

 


Wydział Inżynierii Produkcji

dziekanat.wip@up.lublin.pl

tel. 81 531 96 69