wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Inżynieria chemiczna i procesowa

« wstecz

 

studia stacjonarne i niestacjonarne

 


  Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Kierunek z przyszłością!

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne trwają 3,5 roku  (7 semestrów),

a niestacjonarne: 4 lata (8 semestrów).  Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. 

 

 

Kierunek inżynieria chemiczna i procesowa przygotowuje zarówno teoretycznie jak i praktycznie do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i innych.

 

Absolwent posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Rozumie zasady i prawa leżące u podstaw inżynierii chemicznej i procesowej oraz potrafi wykorzystać je do rozwiązywania problemów w zakładach przemysłowych.

 

Absolwent rozumie podstawy inżynierii produktu, zasady projektowania procesów  i aparatów, zna nowoczesne aparaty i maszyny procesowe oraz systemy automatyki i miernictwa przemysłowego. Szeroki zakres wiedzy związany z: przetwórstwem materiałów biologicznych, eksploatacją maszyn i transportem wewnętrznym, zewnętrznym i zachowaniem łańcucha chłodniczego, pozwala absolwentowi na poprawne zaprojektowanie i wykorzystanie procesów chemicznych do wytworzenia produktów o zdefiniowanych cechach. Wykorzystanie wiedzy fizykochemicznej i matematycznej umożliwia prawidłowe wyznaczenie i dobranie parametrów procesów przetwórczych materiałów biologicznych. Z kolei zagadnienia energetyczne oraz modelowanie reakcji chemicznych i biochemicznych, absolwent może wykorzystać do ekonomicznego i energooszczędnego przetwórstwa wspomnianych materiałów.

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

 

  •  zajęcia terenowe i praktyczne
  •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
  •  wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  •  wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju
  •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

  

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego: w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym, energetycznym, maszynowym, elektronicznym, drobnej wytwórczości oraz biurach inżynierskich i pracowniach projektowych; a także w administracji oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

 

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45

rekrutacja@up.lublin.pl

 


Wydział Inżynierii Produkcji

dziekanat.wip@up.lublin.pl

tel. 81 531 96 69