Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Leśnictwo

« wstecz

studia stacjonarne I stopnia 

 i niestacjonarne I stopnia

  Ulotka pdf   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Leśnictwo to kierunek, który przygotowuje merytorycznie i praktycznie absolwentów do prac  z zakresu gospodarki leśnej, w tym projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym, zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody oraz organizacją i zarządzaniem parkami narodowymi z zapewnieniem i wykorzystaniem wielostronnej funkcji lasu.

 

 

Studia na kierunku Leśnictwo mają na celu przygotowanie merytoryczne i praktyczne absolwentów do zapewnienia wielostronnej funkcji lasu z zakresu: - gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami ochrony środowiska i prawami przyrody.

 

W ramach kierunku od 6-go semestru zaplanowano 3 specjalności:

 • Gospodarka leśna;
 • Ochrona zasobów leśnych i środowiska;
 • Gospodarka łowiecka.

 

 

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW:

dendrologia, dendrometria, fizjologia roślin drzewiastych, maszyny i transport leśny, nasiennictwo i szkółkarstwo leśne, gospodarka zadrzewieniowa, zarządzanie w leśnictwie, pozyskiwanie drewna, szczegółowa uprawa lasu, geodezja leśna

 

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą właściwego użytkowania, kształtowania i ochrony obszarów leśnych w różnych warunkach środowiska. Jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji.

 

Może podjąć pracę w: 

- jednostkach administracji Lasów Państwowych,

- parkach narodowych i krajobrazowych, 

- firmach związanych z leśnictwem

 

Absolwenci będą posiadać wiedzę dotyczącą właściwego użytkowania, kształtowania i ochrony obszarów leśnych w różnych warunkach środowiska.

 

Oferujemy: 

 • przyjazne warunki studiowania i interesujące programy nauczania;
 • nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria i stacje doświadczalne; 
 • merytoryczną, fachową i życzliwą kadrę naukowo-dydaktyczną;
 • możliwości rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych programach edukacyjnych;
 • szeroką ofertę stypendiów socjalnych, naukowych, sportowych i mieszkaniowych.

 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

  

 • zajęcia terenowe i praktyczne
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,
 • staże i praktyki zagraniczne
 • wymiana międzynarodowa oraz krajowa
 • wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
 • lektoraty z języków obcych z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego
 • szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły. 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy nowożytny: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85, rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Agrobioinżynierii:

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl