Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Ochrona roślin i kontrola fitosanitarna

« wstecz

 

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 

 

 


   PDF    |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Jest to unikatowy - jedyny w Polsce kierunek na rynku edukacyjnym. Ochrona roślin jest ważnym i niezbędnym elementem technologii produkcji roślinnej. Jej celem jest zapobieganie obniżaniu plonów przez choroby, szkodniki i chwasty oraz zabezpieczenie ziemiopłodów w magazynach. W obrocie roślinami i produktami roślinnymi bardzo ważne miejsce zajmuje kontrola fitosanitarna, której celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu i przenoszeniu się szkodników i patogenów roślin oraz produktów roślinnych przez granice państwowe.

Program studiów
Oferujemy ciekawy i profesjonalny program studiów opracowany i realizowany przez doświadczoną kadrę naukową w salach i laboratoriach wyposażonych w nowoczesny sprzęt audiowizualny i aparaturę do badań naukowych.

Przykładowe przedmioty kierunkowe:

ochrona roślin przed zjawiskami pogodowymi, mechanizmy odporności roślin na agrofagi, diagnostyka szkodników roślin, w tym gatunków inwazyjnych i kwarantannowych, grzyby nadrzewne i ich znaczenie, ochrona upraw leśnych, ochrona roślin sadowniczych, ochrona roślin w uprawach ekologicznych, monitoring szkodników roślin, ekologia mikroorganizmów, ekologia szkodników roślin, biologia molekularna, pracownia bakteriologiczna

 


Stawiamy na praktykę:

 

 • Zajęcia terenowe i praktyczne.
 • Programy mobilności studentów: MOSTAR, LLP-ERASMUS z możliwością wyjazdów do Włoch, Turcji, Grecji i innych krajów.
 • Wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji

 

 

 

Nabyte umiejętności i uprawnienia

Absolwent kierunku zdobywa uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz do prowadzenia szkoleń w zakresie integrowanej ochrony roślin.

 

Ponadto nabywa umiejętności w zakresie:

 

 • diagnozowania chorób roślin, identyfikacji agrofagów i organizmów pożytecznych;
 • wykonywania ekspertyz na zlecenie producentów roślin i artykułów spożywczych;
 • opracowywania programów ochrony upraw zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin;
 • przeprowadzania kontroli fitosanitarnej i wydawania świadectw fitosanitarnych;
 • właściwego doboru metod i środków ochrony roślin oraz posługiwania się specjalistyczną aparaturą do wykrywania i prognozowania pojawu patogenów i szkodników oraz wykonywania zabiegów ochrony roślin.
 • świadczenia usług doradczych w zakresie ochrony roślin;
 • prowadzenia wdrożeń i szkoleń dotyczących strategii i technik integrowanej ochrony roślin i biologicznych metod zwalczania organizmów.

 

 


 

Zobacz, jak wyglądają nasze przykładowe zajęcia!

 

 

 

 

 [więcej]

 


 

Perspektywy zawodowe 

 

Powszechność występowania agrofagów i negatywny wpływ na ilość i jakość plonów i produktów roślinnych stwarzają konieczność ich zwalczania, co wymaga szczególnej wiedzy i przygotowania. Dyrektywa 2009/128/WE narzuca obowiązek wprowadzenia zasad integrowanej ochrony roślin do powszechnej praktyki od 1 stycznia 2014 r. oraz zobowiązuje kraje członkowskie do wspierania warunków koniecznych do wdrożenia integrowanej ochrony roślin, w tym zapewnienie rolnikom dostępu do usług doradczych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komitet Ochrony Roślin PAN  kilkakrotnie upominali się o ten kierunek, motywując swój apel brakiem profesjonalnej kadry i merytorycznego wsparcia realizacji unijnych zobowiązań. Specjaliści nowoczesnej ochrony roślin, przez najbliższe lata, będę jednymi z najbardziej poszukiwanych na rynku.
 
Absolwent zna zasady przeprowadzania kontroli fitosanitarnej eksportu i wydawania świadectw fitosanitarnych i potrafili wykorzystać je w praktyce. Posiada umiejętność właściwego doboru i posługiwania się specjalistyczną aparaturą do wykrywania i prognozowania pojawu patogenów i szkodników oraz wykonywania zabiegów ochrony roślin. 
 
Absolwent ma uprawnienia do obrotu i stosowania środków ochrony roślin. Jest przygotowany do pracy w charakterze kwalifikowanego doradcy z zakresu integrowanej ochrony roślin w placówkach Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, służbie celnej oraz laboratoriach fito- i entomologicznych. Jest także przygotowany do prowadzenia wdrożeń i szkoleń dotyczących strategii i technik integrowanej ochrony roślin i biologicznych metod zwalczania organizmów.

 

 

Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku:

 

 • w jednostkach prowadzących szkolenia dla sprzedawców środków ochrony roślin;
 • w punktach sprzedaży środków ochrony roślin;
 • w jednostkach prowadzących badania w zakresie skuteczności działania środków ochrony roślin;
 • w jednostkach certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin;
 • w stacjach kontroli opryskiwaczy polowych i sadowniczych;
 • w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa jako kontrolerzy obrotu i  konfekcjonowania środków ochrony roślin;
 • w doradztwie rolniczym;
 • w kontroli granicznej i laboratoriach kwarantannowych.  

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

 

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45

rekrutacja@up.lublin.pl

 
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
tel. 81 445 65 05

dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl