Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Ogrodnictwo

« wstecz

 

 

 studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

 


Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Ogrodnictwo to dziedzina nauki zajmująca się hodowlą i uprawą roślin sadowniczych, warzywnych, zielarskich i ozdobnych, a także projektowaniem, urządzeniem i pielęgnacją terenów zieleni.

 

 

 

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW:

Treści podstawowe: zagadnienia związane z botaniką, fizjologią, genetyką i hodowlą roślin, biotechnologią. Treści kierunkowe: kształcenie w zakresie produkcji ogrodniczej ze szczególnym uwzględnieniem uprawy roślin sadowniczych, warzywnych, przyprawowych, ozdobnych oraz  w zakresie nasiennictwa i szkółkarstwa oraz projektowania, urządzania

i pielęgnacji terenów zieleni. Ponadto przekazywane są treści obejmujące zagadnienia z ekonomiki i organizacji produkcji ogrodniczej oraz ochrony roślin.

 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

– w gospodarstwach sadowniczych i szkółkarskich, w tym ekologicznych, w firmach i ośrodkach doradztwa rolniczego, giełdach i centrach ogrodniczych, firmach dostarczających środki produkcji dla gospodarstw, 

 

- w gospodarstwach warzywniczych i zielarskich, w tym ekologicznych, w firmach i ośrodkach doradztwa ogrodniczego, giełdach i centrach ogrodniczych, firmach dostarczających środki produkcji dla gospodarstw, 

 

– w gospodarstwach produkujących rośliny ozdobne i ozdobny materiał szkółkarski, w instytucjach i przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z doradztwem ogrodniczym, w firmach zajmujących się aranżacją wnętrz, w kwiaciarniach, na giełdach kwiatowych, w firmach ogrodniczych specjalizujących się w zakładaniu, konserwacji i rewaloryzacji terenów zieleni, parków i ogrodów.

 

– w gospodarstwach ogrodniczych, grupach producenckich, w firmach doradczych i szkoleniowych, instytucjach i firmach na stanowiskach związanych z doradztwem ogrodniczym

 

 

 

 
 STAWIAMY NA PRAKTYKĘ! 

  • zajęcia terenowe i praktyczne
  • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  • praktyki obowiązkowe (8 tyg.) i ponadprogramowe,
  • staże i praktyki zagraniczne
  • wymiana międzynarodowa i krajowa
  • wsparcie Biura Karier Studenckich
  • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  • swoje zainteresowania można rozwijać w szeregu kół naukowych i organizacji studenckich

 

 

  

 


 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów: 

 

- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej

stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady

preferencyjne.

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżynieria lub magistra inżyniera, uzyskanych na kierunkach pokrewnych.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
przedmiot obowiązkowy 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżynieria lub magistra inżyniera, uzyskanych na kierunkach pokrewnych.

 

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich

tel. 81 445 66 45

rekrutacja@up.lublin.pl

 


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
tel. 81 445 65 05

dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl