Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Zielarstwo i fitoprodukty

« wstecz

  

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

 

 

 

   studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

 


ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


  

 

Zielarstwo jest działem wiedzy zajmującym się zagadnieniami uprawy roślin zielarskich, zbioru, suszenia i przechowywania surowców zielarskich oraz hodowli odmian użytkowych. Uprawa roślin zielarskich jest jedną z najmłodszych gałęzi produkcji rolniczej, ale ich użytkowanie sięga najdawniejszych czasów. Zielarstwo dostarcza roślinnych surowców dla ziołolecznictwa. W ostatnim czasie wyraźnie wzrasta zainteresowanie roślinami leczniczymi i jadalnymi oraz ich szerokie wykorzystywanie w lecznictwie, dietetyce i kosmetyce. W każdym z tych przypadków, niezwykle ważne jest poznanie biologii, biochemii oraz aktywności biologicznej roślin i surowców roślinnych. Mocna podbudowa naukowa stwarza możliwość pełnego wykorzystania ziół i innych produktów roślinnych w diecie i terapiach naturalnych.
                             


Fitoterapia wykorzystuje przebadane naukowo produkty pochodzenia naturalnego do celów leczniczych. Przedmiotem fitoterapii jest również poszukiwanie nowych leków roślinnych oraz odkrywanie nowych zastosowań fitoterapeutycznych znanych już roślin leczniczych. Ziołolecznictwo jest głównym komponentem wszystkich tradycyjnych systemów medycznych, przede wszystkim ze względu na niski koszt pozyskania surowców leczniczych oraz ich naturalne występowanie. Terapie roślinne znajdują dzisiaj zastosowanie w leczeniu wielu przewlekłych schorzeń, działaniach profilaktycznych i kosmetycznych.
                

Uprawa roślin leczniczych może być prowadzona na plantacji, w ogrodzie przydomowym, a także w szklarni, tunelu czy innych pomieszczeniach. Zasoby naturalne wielu cennych gatunków roślin leczniczych w Polsce są na tyle duże, że umożliwiają ich zbiór ze stanowisk naturalnych. Warunkiem prawidłowej eksploatacji tych cennych stanowisk roślinnych jest znajomość morfologii i biologii roślin zielarskich oraz podstawowych zasad ich zbioru i użytkowania.
          Studia na kierunku zielarstwo i fitoprodukty mają na celu merytoryczne i praktyczne przygotowanie absolwentów do produkcji zielarskiej: uprawy, zbioru, suszenia oraz przechowywania, standaryzacji i oceny jakości surowców zielarskich, a także dotyczą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem zielarskim (produkcyjnym i terapeutycznym). Absolwenci kierunku zielarstwo i fitoprodukty uzyskują odpowiednie kwalifikacje i mogą znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się obrotem i sprzedażą produktów leczniczych, jak również wykonywać szeroko rozumianą działalność w zakresie produkcji, kontroli jakości, przetwórstwa, doradztwa, popularyzacji, nauczania, pracy badawczej w dziedzinie zielarstwa.

         
                               
Kompleksowe i  staranne wykształcenie przyrodnicze absolwentów tego kierunku studiów ułatwi im w przyszłości samodzielne podejmowanie decyzji i rozwiązań prozdrowotnych i proekologicznych, nakierowanych na zachowanie środowiska przyrodniczego i zrównoważony rozwój. Realizowany program studiów zawiera elementy wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych, humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.                              
                  


 

 

« wstecz

Kierunek studiów
 
Zielarstwo i fitoprodukty
Informacje kontaktowe
 
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Czy kierunek jest unikatowy - czy istnieją podobne kierunki w Lublinie, w kraju?
 
unikatowy
Rekrutacja 
Na studia Io obowiązuje konkurs świadectw (stara matura) lub wyniki części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: j. obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka lub geografia (nowa matura).
Na studia IImogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera kierunku zielarstwo i fitoprodukty lub kierunku ogrodnictwo albo też inżyniera lub magistra inżyniera kierunku pokrewnego (tj. gdy kandydat zrealizował co najmniej 60% treści programowych zawartych w standardach dla studiów Io kierunku, na który się ubiega). Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.
Forma studiów, czas trwania
Studia stacjonarne (7 semestrów) i niestacjonarne (8 semestrów) I stopnia
Studia stacjonarne (3 semestry) i niestacjonarne (4 semestry) II stopnia
 
Tytuł zawodowy do uzyskania po ukończeniu studiów
Inżynier
Magister inżynier
 
Specjalności
-
Specjalizacje
 
-
Krótka charakterystyka
Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie polskiego rynku produktów pochodzenia roślinnego w tym zarówno producentów i wytwórców gotowych produktów, jak również konsumentów sięgających po produkty zielarskie w ramach sprzedaży pozaaptecznej. Dotychczas tego rodzaju specjaliści nie byli w Polsce szkoleni, a programy nauczania obejmowały jedynie wąskie fragmenty z tego obszaru wiedzy, nadal brakuje dobrze wykształconych specjalistów na odcinku dystrybucji i sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego. Absolwenci kierunku są przygotowani merytorycznie i praktycznie do produkcji zielarskiej: uprawy, zbioru, suszenia, przechowywania i oceny jakości surowców roślinnych i fitoproduktów, projektowania, organizowania i zarządzania gospodarstwem zielarskim, pracy w laboratoriach fitochemicznych, a także do pracy naukowo-badawczej.
 Perspektywy zawodowe
 
Absolwent I stopnia nabywa uprawnień do zakupu, obrotu i wydawania produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego. Jest przygotowany do pracy w charakterze kwalifikowanego doradcy z zakresu uprawy roślin zielarskich, przyprawowych i leczniczych, do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa zielarskiego, jak również do współpracy z firmami zajmującymi się uprawą i przetwórstwem ziół i sektorem medycznym,  do pracy w laboratoriach fitochemicznych, prowadzenia wdrożeń i szkoleń dotyczących strategii i technik określania jakości surowców zielarskich i fitoproduktów.
Absolwent studiów II stopnia wykazuje znajomość nowoczesnych technologii wykorzystywanych w produkcji zielarskiej oraz w zakresie fitoterapii z wykorzystaniem roślin i produktów roślinnych. Przygotowany jest do współpracy ze specjalistami z innych dziedzin i jednostkami zajmującymi się uprawą i przetwórstwem ziół, firmami sektora medycznego, kierowania różnymi działami produkcji zielarskiej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracyjnymi związanymi z doradztwem rolniczym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.
Praktyczne wykształcenie
 
Studenci kierunku mają możliwość realizacji prac badawczych zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i polowych. Odbywają zajęcia praktyczne, terenowe oraz praktykę w specjalistycznych firmach i gospodarstwach zielarskich. Mogą samodzielnie pracować w ogólnouczelnianych pracowniach komputerowych i laboratorium językowym. Mają nieograniczony dostęp do zasobów Biblioteki Głównej, studenci korzystający z komputerów znajdujących się w bibliotece i na terenie Uniwersytetu mają możliwość (łącząc się poprzez program HAN) dotarcia do źródeł z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rolniczych, leśnych, ogrodniczych, ekonomicznych, medycznych i technicznych. Studencji mają możliwość realizacji swoich zainteresowań w ramach kół naukowych, m.in.: Planta Medica, Koło Naukowe Ogrodników, Biologów, Roślinnych Kultur Tkankowych.
Przykładowe przedmioty w programie studiów
Studia I stopnia: Historia zielarstwa, Przyprawy krajowe i egzotyczne, Substancje bioaktywne, Zielarstwo ogólne i szczegółowe, Farmakognozja, Diagnostyka laboratoryjna fitoproduktów, Leki roślinne
Studia II stopnia: Fitoterapia, Preparaty galenowe, Fitoaromaty, Suplementy diety, Zioła w tradycji ludowej, Tworzenie modeli biznesowych.
 
 
 
 

« wstecz


KIERUNEK Z PRZYSZŁOŚCIĄ!

 

 [ galeria zdjęć - Zielarstwo i fitoprodukty ]

 

 


 

REKRUTACJA:

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów: 

 

- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej

stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady

preferencyjne.

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżynieria lub magistra inżyniera, uzyskanyna kierunkach pokrewnych.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
przedmiot obowiązkowy 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżynieria lub magistra inżyniera. 

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

rekrutacja@up.lublin.pl, 81 445 66 45

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
ul.. Akademicka 13,  20-950 Lublin
tel. 81 445 65 05, dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl