wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Inżynieria przemysłu spożywczego

« wstecz

 

 

 

studia stacjonarne II stopnia
studia niestacjonarne II stopnia

 


  Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

Zaplecze surowcowe oraz produkcyjne na terenie wschodniej Polski wymaga wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie szeroko pojętej  inżynierii przemysłu spożywczego. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia absolwentom tego kierunku pracę w różnych gałęziach produkcji, a szczególnie tych, które realizują zadania związane z sektorem gospodarki żywnościowej.

 

STUDIA STACJONARNE

 

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

 

Przykładowe przedmioty w programie studiów: dystrybucja i transport żywności mrożonej, klimatyzacja w przemyśle spoż., inzynieria suszarnictwa, niekonwencjonalne metody przetwarzania żywności, logistyka produkcji żywności, zarządzanie i komputerowe wspomaganie eksploatacji maszyn, projektowanie zakładów spożywczych, inzynieria opakowań, energetyka przemysłu spozywczego.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby przetwórstwa spożywczego i produkcji pasz. Posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, nadzorowania i eksploatacji systemów produkcyjnych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym i paszowym. Ponadto są przygotowani do podejmowania decyzji i twórczego rozwiązywania problemów związanych z przetwórstwem, magazynowaniem, przechowywaniem, kontrolą i obrotem artykułów rolno-spożywczych.
 

Ponadto abiturenci mogą pracować na stanowiskach inżynierskich i menadżerskich w zakładach, instytucjach związanych z przemysłem spożywczym,   jednostkach usługowych i doradczych przetwórstwa rolno-spożywczego, gastronomii, a także     w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, technologiczna, informatyczna oraz umiejętności organizacyjne. 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

 

  •  zajęcia terenowe i praktyczne
  •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
  •  wymiana międzynarodowa w ramach programu  LLP-Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  •  wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
  •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżyniera z kierunku inżynieria przemysłu spożywczego albo inżyniera lub magistra kierunków pokrewnych.

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45

rekrutacja@up.lublin.pl

 


Wydział Inżynierii Produkcji

dziekanat.wip@up.lublin.pl

tel. 81 531 96 69