BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Strategia rozwoju wydziału

« wstecz

 

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU

NAUK O ZWIERZĘTACH I BIOGOSPODARKI

NA LATA 2019-2030

 

 

  

 

Lublin 2019Logo

 

 

Wydział

Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Władze

Dziekan: Prof. dr hab. Joanna Barłowska

 

I. Historia i charakterystyka Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (pierwotnie Zootechniczny) powstał 1 września 1953 r., jeszcze w strukturach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, jako trzeci zajmujący się naukami rolniczymi – obok Wydziału Rolnego i Weterynaryjnego. W skład jego weszły 4 katedry tzw. „pionu produkcji zwierzęcej", wyłączone z Wydziału Rolnego UMCS. Były to: Katedra Zoologii (1944 r.), Katedra Ogólnej Hodowli Zwierząt (1945 r.), Katedra Fizjologii i Żywienia Zwierząt (1945 r.) oraz Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt (1945 r.), w ramach której w 1952 r. powołano 2 zakłady: Hodowli Bydła oraz Hodowli Koni i Owiec. 1 września 1955 roku, już po powstaniu Wyższej Szkoły Rolniczej włączono do Wydziału Katedrę Zoohigieny, która uprzednio funkcjonowała w strukturze Wydziału Weterynaryjnego. W ciągu ponad 65 lat istnienia Wydział ulegał wielu przekształceniom, dostosowując ofertę naukową i edukacyjną do potrzeb rynku. W trakcie swojej historii przeszedł w strukturze wiele reorganizacji. W roku 1998 zmieniono nazwę Wydziału z Zootechnicznego na Biologii i Hodowli Zwierząt, w 2016 r. na Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (Uchwała Senatu 22/2015-2016 z dnia 22.01.2016, a z dniem 1 września 2019 r.), a 1 września 2019 r. na Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (Uchwała Senatu 57/2018-2019 z dnia 26.04.2019). Ostatnia zmiana nazwy Wydziału podyktowana była faktem utworzenia z dniem 1 września 2019 r. Wydziału Biologii Środowiskowej, w struktury którego weszły dwie jednostki organizacyjne z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów oraz Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt). Fakt ten nastąpił w wyniku wieloletnich działań kolejnych władz Wydziału, które dbały o kształcenie kadry, nie tylko w dyscyplinie zootechnika, ale także w dyscyplinie technologia żywności i żywienia i w dziedzinie nauk biologicznych. Efekty tych działań pozwoliły w 2018 r. złożyć Dziekanowi Wydziału – prof. Joannie Barłowskiej wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o prawa doktoryzowania w dyscyplinie biologia. Decyzją tej Komisji z dnia 28 stycznia 2019 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (biorąc pod uwagę również kadrę przypisaną do dyscypliny biologia z innych wydziałów) uzyskał prawa nadawania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Pozwoliło to JM Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Zygmuntowi Litwińczukowi podjąć inicjatywę utworzenia nowego wydziału – Biologii Środowiskowej. Obecnie w skład struktur Wydziału wchodzi 4 instytuty i 4 katedry.

 

 

Struktura Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – stan na 29.11.2019 r.

Lp.

Jednostka organizacyjna Wydziału

Jednostki podległe

1.

Dziekanat WNoZiB

 

2.

Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

·         Pracownia Zoopsychologii

·         Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman

·         Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa

·         Zakład Genetyki Ogólnej i Molekularnej

·         Zakład Pszczelnictwa

3.

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

·         Pracownia Doradztwa Rolniczego

·         Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

·         Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń

·         Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła

·         Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera

4.

Instytut Oceny Jakości i Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych

·         Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych

·         Zakład Instrumentalnej Analizy Żywności

·         Zakład Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

5.

Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

·         Laboratorium Analizy Pasz i Materiału Biologicznego

·         Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia

·         Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

6.

Katedra Biochemii i Toksykologii

·         Pracownia Biochemii Analitycznej

7.

Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa

·         Zakład Behawioru i Dobrostanu Zwierząt

·         Zakład Etologii Zwierząt

·         Zakład Gospodarki Łowieckiej

8.

Katedra Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

·         Zakład Mikrobiologii i Biologii Rozrodu

·         Zakład Zagrożeń Zawodowych i Środowiskowych

9.

Katedra Hodowli i Użytkowania Koni

·         Ośrodek Jeździecki

 

Na Wydziale zatrudnionych jest łącznie 137 osób, w tym 102 nauczycieli akademickich, 28 pracowników inżynieryjno-technicznych i 7 pracowników z obsługi. W grupie nauczycieli akademickich, 79 zatrudnionych jest na etatach badawczo-dydaktycznych, a 23 na dydaktycznych. Wśród pracowników badawczo-dydaktycznych jest 21 profesorów (tytuł naukowy), 18 profesorów uczelni, 6 adiunktów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 19 adiunktów ze stopniem naukowym doktora, 6 asystentów ze stopniem naukowym doktora i 9 asystentów ze stopniem zawodowym magistra. Wśród pracowników zatrudnionych na etatach dydaktycznych jest 3 profesorów (tytuł naukowy), 7 profesorów uczelni i 13 adiunktów ze stopniem naukowym doktora (4.11.2019 r.).

Według obecnie obowiązującego Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (wprowadzony uchwałą nr 88/2018-2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku) wydział jest jednostką organizacyjną powoływaną do realizacji procesu dydaktycznego Uczelni. Według tegoż Statutu wydział może być utworzony, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 1) co najmniej jedna z dyscyplin naukowych, która będzie przypisana do tego wydziału ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora; 2) co najmniej 12 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących specjalności wchodzące w zakres kierunków studiów, które będą prowadzone na tym wydziale, będzie tam zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy; 3) wydział będzie realizował co najmniej jeden kierunek studiów.

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki spełnia wszystkie te trzy warunki, gdyż przypisana jest do niego dyscyplina naukowa zootechnika i rybactwo, która ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego, zatrudnionych jest 48 nauczycieli akademickich na stanowiskach profesora lub profesora uczelni, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy oraz Wydział realizuje obecnie 12 kierunków studiów. Najstarszym kierunkiem studiów, powołanym na początku istnienia Wydziału jest Zootechnika. Kolejne kierunki studiów powstały w ostatnim dziesięcioleciu, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy. Są to: Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) powołany w 2010 r. Bezpieczeństwo żywności – w 2011 r., Hipologia i jeździectwo (2012), Behawiorystyka zwierząt (2013), Doradztwo w obszarach wiejskich (2014), Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności – IIo (2015), a Io (2017). W 2017 r. powstały dwa kolejne kierunki studiów: Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana oraz anglojęzyczny – Equine Management and Care. W 2018 r. powstała specjalność w języku angielskim (Horse Osage) na II stopniu kierunku Hipologia i jeździectwo. W 2019 r. powstały trzy kolejne kierunki studiów, tzn. Mleczarstwo (I i IIo), Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia (Io) oraz anglojęzyczny – Animal Sciene and Dairy Productions (Io). Na Wydziale uruchomione są również 4 kierunki studiów podyplomowych , które uzupełniają ofertę kształcenia, dając równocześnie alternatywę podnoszenia kompetencji zawodowych. Młoda kadra Wydziału dostosowując swoje kompetencje do nowopowoływanych kierunków studiów poszerza i rozwija swoje zainteresowania naukowe, głównie w dziedzinie nauk rolniczych, tzn. w dyscyplinie zootechnika i rybactwo oraz technologia żywności i żywienia. Aby zapewnić wysoką jakość kształcenia, w realizacji zajęć na niektórych kierunkach studiów biorą udział również osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Wydział podlega ocenie jakości kształcenia prowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668, z późn. zm). W latach 2016-2018 Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzała ocenę programową na kierunkach studiów: Zootechnika, Bezpieczeństwo żywności, Hipologia i jeździectwo, Behawiorystyka zwierząt, Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności. Wszystkie te kierunki studiów uzyskały ocenę „pozytywną”.

II. Misja Wydziału

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, jako jednostka afiliowana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, nakłada sobie podobne cele i wartości jakie zawarte są w misji całej Uczelni w zakresie realizacji procesu dydaktycznego.

Zasadnicze cele to:

 • kształcenie wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki regionu i kraju,
 • uruchamianie nowych kierunków studiów zgodnych z misją Uczelni oraz aktualnymi potrzebami na rynku pracy, które wpisują się w tematykę badawczą Wydziału,
 • dbałość o wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną,
 • stała poprawa jakości kształcenia na dwóch stopniach kształcenia,
 • kształcenia na poziomie studiów podyplomowych i specjalistycznych kursów.


Wszystkie te działania są realizowane z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i moralnych.


III. Cele strategiczne Wydziału

Wydział jako członek Wspólnoty Uniwersytetu Przyrodniczego, jednostki publicznej przewiduje jako priorytetowe cele w zakresie:

 • uruchamianie nowych kierunków studiów zgodnie z aktualnymi potrzebami na rynku pracy,
 • stałe doskonalenie i ewaluacja jakości kształcenia poprzez podnoszenie kwalifikacji i wykorzystywanie dorobku naukowego nauczycieli akademickich w pracy dydaktycznej,
 • włączanie w proces dydaktyczny osób posiadających doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, szczególnie na kierunkach praktycznych,
 • utrzymanie stacji badawczo-dydaktycznych funkcjonujących w ramach Wydziału oraz współpraca z gospodarstwami doświadczalnymi Uczelni jako miejscami do realizacji zajęć praktycznych i odbywania praktyk zawodowych dla studentów,
 • współpraca ze środowiskiem gospodarczym w celu zapewniania dla studentów miejsc praktyk, a także realizacji części zajęć dydaktycznych,
 • stałe konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu dostosowywania planów i programów studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy,
 • sukcesywne modernizowanie i doposażenie bazy dydaktycznej dla zapewnienia wysokich standardów kształcenia,
 • rozszerzanie działalności edukacyjnej poprzez ofertę kierunków studiów w językach obcych oraz przedmiotów w ramach już istniejących kierunków studiów dla obcokrajowców w ramach programu Erazmus Plus i NAWA,
 • stałe doskonalenie Systemu Zapewnienia Jakości Uczenia na Wydziale, zawierającego elementy: jakości uczenia, zapewnienia jakości uczenia oraz doskonalenie jakości uczenia,
 • doskonalenie standardów prac dyplomowych na poszczególnych kierunkach studiów,
 • aktywna promocja Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki wśród uczniów szkół średnich w celu lepszego ich zapoznania z ofertą edukacyjną,
 • zwiększanie oferty kształcenia na poziomie studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.


Nadrzędnym celem Wydziału jest kształcenie specjalistów dla rynku pracy, głównie regionu południowo-wschodniej Polski, a także uczestnictwo w kształceniu na kierunkach studiów realizowanych przez inne Wydziały Uczelni, tzn. Biologia, Ochrona środowiska, Biokosmetologia, Dietetyka, Technologia żywności, Biotechnologia, Rolnictwo, Architektura krajobrazu, Gospodarka przestrzenna, Turystyka i rekreacja, Inżynieria środowiska, Bioinżynieria i Weterynaria. W ramach wszystkich prowadzonych przedmiotów, realizowanych na kierunkach studiów planowane jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia poprzez udoskonalanie programów w treści zawierające aktualne osiągnięcia współczesnej nauki. Prowadzone są konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym mające na celu dostosowywanie planów i programów studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy. Planowane jest wzbogacenie oferty nauczania w językach obcych, głównie angielskim. Kontynuowane są działania w kierunku organizowania staży i praktyk w wiodących podmiotach gospodarczych. Monitorowane są również kariery absolwentów, a także promowane ich osiągnięcia. Aktywizowana jest także działalność studentów w ramach kół naukowych.

Przewidywana jest dalsza aktywna promocja Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki wśród uczniów szkół średnich w celu lepszego ich zapoznania z ofertą edukacyjną. W strategię Wydziału wpisuje się także duża dbałość o zapewnienie ustawicznego rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej kształcenie na wszystkich kierunkach studiów, co gwarantuje wysoki poziom realizowanych zajęć. W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia prowadzona będzie nadal ciągła ocena nauczycieli akademickich, dokonywana przez studentów, a także przez zwierzchników w formie hospitacji. Prowadzona będzie również weryfikacja dorobku naukowego i doświadczeń zawodowych nauczycieli, które powinny być powiązanie z prowadzonymi zajęciami. Planowane jest modernizowanie laboratoriów i ciągłe ich doposażanie w nowoczesną aparaturę pomiarowo-badawczą. W ramach działalności dydaktycznej planowane jest także zwiększanie oferty kształcenia na poziomie studiów podyplomowych. Baza dydaktyczno-badawcza

Wydział posiada satysfakcjonującą bazę lokalową, przy jednoczenie dość dobrym wyposażeniu wielu jednostek Wydziału w nowoczesną aparaturę laboratoryjną. Posiada również 2 pracownie komputerowe. Głównym celem jest sukcesywne dostosowanie pomieszczeń dydaktycznych i badawczych do aktualnych standardów i doposażenie w nowoczesną aparaturę laboratoriów. W tym celu jednostki organizacyjne Wydziału będą się starały pozyskiwać część środków finansowyche m. in. z funduszy strukturalnych, projektów naukowych.

Wydział posiada bazę badawczą i dydaktyczna, w której pracownicy mogą prowadzić badania i zajęcia ze studentami. Obecnie 3 jednostki organizacyjne Wydziału, dzięki dużemu zaangażowaniu kierowników i pracowników sprawujących bezpośrednią pieczę nad stacjami dydaktyczno-badawczymi. Są to: Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie wyposażona w nowoczesną wychowalnię drobiu, kurnik, przepiórczarnię oraz pasiekę (utrzymywane są tam m.in. kur ras objętych programem ochrony zasobów genetycznych – zielononóżka kuropatwiana i polar), Dydaktyczno-Badawcza Stacja Małych Przeżuwaczy im. T. Efnera w Bezku utrzymująca stada doświadczalne owiec i kóz, w tym rodzima rasa owiec – uhruska oraz Ośrodek Jeździecki w Felinie, w którym są 3 stajnie, dwie ujeżdżalnie kryte i jedna otwarta z profesjonalnym podłożem. Gospodarstwo Doświadczalne w Uhrusku, ukierunkowane jest na produkcję zwierzęcą, które utrzymuje stado bydła mlecznego w oborze wolnostanowiskowej z głęboką ściółką oraz z halą udojową oraz owce i gęsi. Utrzymywane są tam stada zachowawcze rodzimych ras, tzn. owiec uhruskich i bydła białogrzbietego, a od 2020 r. planuje się wprowadzenie stada gęsi rodzimej rasy biłgorajskiej. W Gospodarstwie Doświadczalnym w Czesławicach utrzymywanych jest 500 świń na głębokiej ściółce z systemem żywienia i pojenia gwarantującym zwierzętom stały dostęp do świeżej wody i pasz, co ma ogromne znaczenie dla ich dobrostanu. Utrzymywane jest tam również stado 20 świń zachowawczej rasy puławskiej. Umożliwia to kształcenie praktyczne studentów (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe) z kierunków zootechnika, behawiorystyka zwierząt, pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana oraz innych realizowanych na Wydziale. Jednostki Wydziału planują również kontynuować współpracę z gospodarstwami utrzymującymi różne gatunki zwierząt gospodarskich, schroniskami dla zwierząt, firmami paszowymi, zakładami przemysłu spożywczego w zakresie m.in. procesu dydaktycznego.