[ MENU DODATKOWE ]


Horse identification and documentation

« back

 

IDENTYFIKACJA KONI I DOKUMENTACJA / HORSE IDENTIFICATION AND DOCUMENTATION

Opis przedmiotu  / Course description
 
1
2
3
1
Nazwa przedmiotu

Identyfikacja koni i dokumentacja

Course title

Horse Identification and Documentation

2
Kod przedmiotu
….…
Course code
 
3
Godziny zajęć
wykłady 15 ćwiczenia 15

wyjazdy terenowe - inne (podać jakie) - -

Contact hours
lectures 15   classes 15   trainings -
other (specify) --
Study time
 
4
Liczba punktów ECTS
5
ECTS credits
5
5
Rodzaj przedmiotu
obowiązkowy
Type of the course
obligatory
6
Poziom przedmiotu
I stopnia
Level of the course

Bachelor's degree programme

7
Rok studiów
III
Year of study
III
8
Semester studiów
zimowy (5)
Semester of study

winter semester (5)

9

Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)

Anna STACHURSKA
 
Name of lecturer(s)
10
Słowa klucze
koń, umaszczenie, genotyp, marker, studbook
Keywords

horse, coat colour, genotype, marker, studbook

11
Cele przedmiotu

Zaznajomienie się z zagadnieniami z zakresu identyfikacji koni, ewidencji, dokumentacji hodowlanej, genetyki cech jakościowych koni, opanowanie praktycznej umiejętności opisu identyfikacyjnego konia

Objective of the course

Familiarizing with horse identification and registration, breeding documents, quality trait horse genetics, practical horse description

12

Treści merytoryczne przedmiotu

Wykłady

1. Znaczenie identyfikacji. Rodzaje metod identyfikacji. Melaniny i melanogeneza.

2. Geny warunkujące maści koni.

3. Dziedziczenie dodatkowych cech umaszczenia u koni i cech jakościowych koni sprzężonych z genami umaszczenia.

4. Rodzaj umaszczenia a wartość użytkowa konia. Zmiany maści i okrywy włosowej występujące z wiekiem, zmiany sezonowe.

5. Uzębienie koni i zmiany w uzębieniu występujące z wiekiem

6. Wykorzystanie markerów genetycznych w identyfikacji i kontroli pochodzenia koni.

7. Metody znakowania koni

8. Zasady identyfikacji koni obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej

9. Ewidencja i księgi stadne koni w Polsce
Ćwiczenia

1. Opis maści podstawowych, rozjaśnionych i wzorów białej sierści koni na zdjęciach.

2. Dziedziczenie maści podstawowych rozjaśnionych i wzorów białej sierści – określanie prawdopodobieństwa pojawienia się określonej maści u źrebięcia.

3. Kontrola pochodzenia konia. Znakowanie elektroniczne.

4. Opis i identyfikacja odmian, pręgowania, oznak, wirów włosowych i innych cech maści i okrywy włosowej koni na zdjęciach i ćwiczenia na formularzach.

5. Rozpoznawanie wieku koni na zdjęciach i formularzach.

6. Samcze i samicze cechy pokroju koni. Prezentacja konia w postawie zootechnicznej. Zasady fotografowania koni jako dokumentacji zootechnicznej.

7. Identyfikacyjny opis graficzny i słowny konia – ćwiczenia w stajni.

8. Zasady prowadzenia dokumentacji hodowlanej i ksiąg stadnych.

9. Opis identyfikacyjny koni w księgach stadnych. Sposoby zapisu rodowodów. Linie krwi.

Course contents
Lectures

1. Role of identification. Types of identification methods. Melanines and melanogenesis.

2. Genes determining coat colours in horses.

3. Inheritance of additional coat colour and quality traits linked with colour genes.

4. Coat colour type versus horse performance. Changes in colour and coat occurring with age and seasons of the year.

5. Horse teeth and changes in teeth occurring with age.

6. Use of genetic markers in horse identification and parentage control.

7. Methods of marking horses

8. Identification rules applied in Poland and European Union.

9. Horse registration and studbooks in Poland.
Classes

1. Description of basic colours, diluted colours and white patterns in horses in pictures.

2. Inheritance of basic colours, diluted colours and white patterns – determining probability of coat colour kind in foal.

3. Parentage genetic control in horses. Electronic marking.

4. Description and identification of white markings, striping, other markings, hair whorls and other colour and coat traits in pictures and filling forms.

5. Identification of horse age in pictures and filling forms.

6. Horse male and female conformation traits. Presentation of horses. Rules of taking photographs for horse documentation.

7. Identification description of horses – classes in the stable.

8. Rules of conducting breeding documentation and studbooks.

9. Identification description of horses in studbooks. Pedigree notations. Blood lines.

13

Wymagania wstępne i dodatkowe

Podstawowa wiedza z zakresu genetyki
Pre-requisities

Basic knowledge on genetics

14
Efekty kształcenia

Umiejętność rozpoznawania cech identyfikacyjnych konia i ich opisu. Znajomość dziedziczenia maści i umiejętność przewidywania jej u źrebięcia oraz wykluczania maści niezgodnej z maścią rodziców. Zrozumienie zasad kontroli pochodzenia. Umiejętność znakowania koni. Umiejętność prowadzenia rejestracji i dokumentacji hodowlanej.

Learning outcomes

Ability of horse identification and desription of identification traits. Knowledge on coat colour inheritance, skill to predict it in foals and exclude colours which do not agree with colours in parents.Understanding principles of parentage control. Ability to mark horses. Ability to conduct registration and breeding documentation. 

15
Materiały dydaktyczne

Podręcznik - A. Stachurska: Identyfikacja koni (45 zł)

Teaching and learning material

Handbook - A. Stachurska: Horse identification (15 EURO)

16
Zalecane lektury

Bowling A.T., Ruvinsky A., 2000: The genetics of the horse. Wallingford, Wlk. Brytania.

Sponenberg D.P, 1996: Equine Color Genetics. Iowa State University Press, Ames.

Ussing A.P., 2000: Hestenes farver. Nucleus Forlag ApS, Arhus, Dania.  

References

Bowling A.T., Ruvinsky A., 2000: The genetics of the horse. Wallingford, Great Britain.

Sponenberg D.P, 1996: Equine Color Genetics. Iowa State University Press, Ames.

Ussing A.P., 2000: Hestenes farver. Nucleus Forlag ApS, Arhus, Denmark.    

17
Metody nauczania
wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia z końmi
Teaching methods

lectures, classes in laboratory, classes in stable

18

Dodatkowe informacje o metodach nauczania

Teoria w formie wykładów. Ćwiczenia na slajdach, zdjęciach, formularzach. Ćwiczenia na koniach w stajni.

19
Extra information on the teaching methods

The theory will be given by means of lectures.Classes with pictures, forms and horses in the stable. Students prepare to classes with handbooks.

20
Metody oceny

Stała ocena. Pisemne i ustne zaliczenia okresowe na ćwiczeniach. 

Assessment methods

Classes: permanent evaluation,  written and oral examinations and oral examination of horse description in the stable.

21
Metody egzaminowania
raport
Examination methods
report
22

Dodatkowe informacje o metodach egzaminowania

Ocena końcowa stanowi średnią z wszystkich zaliczeń na ćwiczeniach.

Extra information on the examination methods

Final mark is a mean of all examinations during classes.