[ MENU DODATKOWE ]


Inżynieria rolnicza i leśna

« wstecz

W ofercie począwszy do naboru 2016/2017

 

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku,

niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata;

możliwość wyboru specjalności po 4 semestrze:

 
 • inżynieria żywności (s, n)
 • technika motoryzacyjna i energetyka (s, n)
 • odnawialne źródła energii i ekoenergetyka (s, n)

 


 

 

Inżynieria Rolnicza i Leśna to kierunek o charakterze techniczno-przyrodniczym, który przygotowuje do wykonywania zadań inżynierskich ukierunkowanych na potrzeby rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej i leśnej.  Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Studia drugiego stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry), a absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

 

Na studia pierwszego stopnia prowadzone są trzy specjalności: technika motoryzacyjna i energetyka, odnawialne źródła energii i ekoenergetyka oraz inżynieria żywności. Studia drugiego stopnia prowadzone są w zakresie specjalności technika motoryzacyjna i energetyka oraz odnawialne źródła energii i ekoenergetyka. Absolwenci specjalności inżynieria żywności mogą kontynuować studia na kilku kierunkach studiów drugiego stopnia prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, m.in. na kierunku Inżynieria przemysłu spożywczego.

 

    

  

   

 

Kształcimy praktycznie!

 

Inżynieria Rolnicza i Leśna to kierunek dający możliwość zdobycia ogólnej wiedzy technicznej z zakresu projektowania maszyn i procesów technologicznych oraz wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, ich diagnostyki i naprawy, a także szczegółowej wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem i nadzorowaniem procesów i systemów produkcyjnych nowoczesnego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i leśnictwa.

 

W toku studiów studenci kierunku Inżynieria Rolnicza i Leśna będą korzystać ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania w nowoczesnych laboratoriach dydaktycznych Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej. Są to m. in. laboratoria:

 

 • badania silników spalinowych - hamownia silnikowa
 • maszyn elektrycznych, w tym silników elektrycznych
 • badania pojazdów - hamownia podwoziowa
 • paliw konwencjonalnych i odnawialnych
 • technik aplikacji agrochemikaliów
 • odnawialnych źródeł energii - układy fotowoltaiczne i ogniwa paliwowe
 • nawożenia mineralnego
 • doju - konwencjonalne i zaawansowane urządzenia udojowe i ich diagnostyka, systemy sterowania i zarządzania oborą
 • sterowania mikroklimatem obiektów inwentarskich 
 • transportu ciągłego
 • suszarnictwa 
 • przechowalnictwa materiałów biologicznych.

 

Stawiamy na praktykę:

zajęcia terenowe i praktyczne

samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć

praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe m. in. w:

¦ zakładach produkcyjnych i naprawczych maszyn rolniczych

¦ firmach motoryzacyjnych, transportowych i spedycyjnych

¦ stacjach obsługi pojazdów

¦ lasach i tartakach

¦ elektrowniach i elektrociepłowniach 

¦ zakładach produkujących lub instalujących urządzenia i systemy OZE

¦ zakładach przetwórstwa spożywczego

staże i praktyki zagraniczne

wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR

wsparcie Biura Karier Studenckich

lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku

koła naukowe: Motoryzacji Rolnictwa, Ekoenergetyków, Transportu i Spedycji, Inżynierii Spożywczej, Chłodnictwa, Komputerowego Projektowanie Procesów Inżynierii Spożywczej CAE, Gospodarki Wodno - Ściekowej i wiele innych kół i organizacji studenckich, w których można rozwijać zainteresowania.

 

  

 

 

Przykłady przedmiotów:

 

Program studiów obejmuje treści kształcenia m.in. z zakresu: konstrukcji maszyn, elektrotechniki i elektroniki, automatyki, techniki cieplnej i gospodarki energetycznej, produkcji rolniczej i leśnej, technologii żywności, pojazdów rolniczych i leśnych, maszynoznawstwa oraz eksploatacji maszyn rolniczych, leśnych i przetwórstwa spożywczego, a także organizacji produkcji rolniczej i usług oraz zarządzania i logistyki w przedsiębiorstwie.

 

Program studiów uzupełniają przedmioty odpowiadające specyfice specjalności. 

 

Na specjalności technika motoryzacyjna i energetyka są to m.in.: elektrotechnika i elektronika samochodowa, silniki spalinowe, ocena i wycena pojazdów rolniczych, infrastruktura energetyczna, potrzeby energetyczne maszyn i urządzeń rolniczych oraz komputerowe projektowanie pojazdów. 

 

Na specjalności odnawialne źródła energii i ekoenergetyka to m.in.: biogazownie rolnicze  i przemysłowe, technologie pozyskiwania i zagospodarowywania biomasy roślinnej, geotermia, biopaliwa i maszyny cieplne, infrastruktura energetyczna i prawo energetyczne oraz energetyczne wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu spożywczego, odpadów komunalnych i przemysłowych. Specjalność inżynieria żywności oferuje przedmioty z zakresu: inżynierii przetwórstwa owoców i warzyw oraz surowców zwierzęcych, przetwórstwo zbożowo-młynarskie i piekarstwo oraz technologiczne projektowanie zakładów spożywczych. 

 

Perspektywy zawodowe.

 

Interdyscyplinarne wykształcenie umożliwi absolwentom pracę na stanowiskach inżynierskich w różnych gałęziach produkcji, szczególnie w tych, które realizują zadania produkcyjne i eksploatują nowoczesne zautomatyzowane urządzenia techniczne w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i leśnej, energetyce, inżynierii środowiska oraz transporcie i spedycji. 

 

Absolwenci mogą podjąć pracę w zakładach produkcyjnych i naprawczych maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń i systemów OZE oraz pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych i obrotem energią na rynkach lokalnych. Absolwenci mogą podjąć pracę również w zakładach projektowania maszyn i urządzeń dla potrzeb produkcji rolniczej, w instytucjach handlowych sprzedaży sprzętu dla rolnictwa, leśnictwa oraz przetwórstwa żywności, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem produktów rolniczych (zakłady przetwórstwa owoców i warzyw, przetwórstwa mięsnego, zakłady zbożowe) i obrotem żywności.

 

  

 

Absolwenci będą także przygotowani do pracy we własnych gospodarstwach rolnych oraz do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych i doradczych w zakresie rolnictwa, leśnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego, motoryzacji i ekoenergetyki. Mogą podjąć pracę również w szkolnictwie zawodowym oraz organach administracji samorządowej i państwowej, których zakres działania jest związany z rolnictwem i energetyką odnawialną. 

 

REKRUTACJA:

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Przedmiot obowiązkowy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

 

O przyjęcie na studia II stopnia ubiegac sie mogą kandydaci posiadający dyplom inzynieria uzyskany na kierunkach: technika rolnicza i leśna, inzynieria rolnicza i leśna albo posiadający dyplom inzyniera albo magistra inzyniera uzyskany na kierunku pokrewnym.

 

Dział Organizacji Studiów:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81 445 66 45, 445 68 85

Wydział Inżynierii Produkcji: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

tel. 81 531 96 69, dziekanat.wip@up.lublin.pl