wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane / kierunek zamknięty

« wstecz

 

W ofercie począwszy od naboru 2016/2017

***

 

studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 3,5 roku,

niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie) trwają 4 lata

studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

« wstecz


 

Ulotka PDF

 


 

Kierunek jest ściśle powiązany z aktualnymi trendami integrowania chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i wentylacji z ekoenergetyką, szczególnie w sferze optymalizacji pozyskiwania i wykorzystania energii w zgodzie z dbałością o jakość środowiska. Obowiązkowa praktyka czterotygodniowa realizowana jest w okresie przerwy wakacyjnej po trzecim roku studiów. Praktyka odbywa się w firmach branży HVAR oraz produkcji chłodniczej. Studenci odbywają praktyki w działach: projektowych, technicznych, produkcyjnych, energetycznych, magazynowych, transportowych, oraz w laboratoriach badawczych

 

                     

                 Ilustracja:  Termowizyjny obraz instalacji centralnego ogrzewania (Kat. Chlodnictwa i EPS)

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW:

 

podstawy chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji, systemy konwersji energii, energetyka budynku, ekologia i uzdatnianie powietrza, technologie kriogeniczne, inżynieria opakowań, grafika inżynierska, energetyka prosumencka, logistyka i systemy transportowe w chłodnictwie, projektowanie instalacji grzewczych i ciepłowniczych, inteligentne systemy

sterowania.

 

W toku studiów wykorzystywana będzie nowoczesna baza dydaktyczna oraz zaplecze badawcze Innowacyjnego Centrum Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej i pozostałych jednostek Wydziału oraz baza produkcyjna i laboratoryjna firm branżowych, które wyraziły chęć aktywnej współpracy.

 

 

 

 

Stacja sprężarek w chłodni składowej (Kat. Chłodnictwa i EPS)

 

 

Instalacja wspomagająca obróbkę żywności ciekłej (laboratorium ul. Głęboka 28) (Kat. Chłodnictwa i EPS)

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Absolwent będzie dysponował podstawową wiedzą, kompetencjami i umiejętnościami z chłodnictwa w zakresie budowy i eksploatacji podstawowych instalacji, wyposażenia i technologii w działalności przemysłowej oraz w życiu codziennym.

 

 

 

Studenci w czasie zajęć laboratoryjnych z chłodnictwa  (Kat. Chlodnictwa i EPS)

 

Równocześnie studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania parametrów środowiska pracy i życia z uwzględnieniem komfortu działających ludzi, poprzez wykorzystanie klimatyzacji, wentylacji i skojarzonych technologii ogrzewnictwa i ciepłownictwa. Dotyczy to także sfery logistyki i transportu. Stąd, absolwent zyska podstawy wynikające z kierunku do działania zawodowego w całej gospodarce i sferze bytowej ludzi z uwzględnieniem przemysłu najnowszych technologii, medycyny, wspomagania życia codziennego włącznie z rekreacją i rehabilitacją.

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

 

  • zajęcia terenowe i praktyczne
  • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
  • wymiana międzynarodowa w ramach programu
  • Erasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR
  • wsparcie Biura Karier Studenckich
  • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  • szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

REKRUTACJA

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

 

-  z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Przedmiot
obowiązkowy:
1.3 2.0
Jeden przedmiot
do wyboru:
2.0 4.0

 

Dział Organizacji Studiów:

rekrutacja@up.lublin.pl , 81 445 66 45, 445 68 85

Wydział Inżynierii Produkcji: ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

tel. 81 531 96 69, dziekanat.wip@up.lublin.pl