[ MENU DODATKOWE ]


Akademicki Savoir-vivre

« wstecz

 

Skrócony opis modułu kształcenia – zajęcia ogólnouczelniane

 

 

 

Nazwa modułu kształcenia, także nazwa w języku angielskim

 

Akademicki savoir-vivre

Academic savoir-vivre

Język wykładowy

 
polski

Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom kształcenia

(I0, II0, jm)
II0

Liczba punktów ECTS z podziałem na kontaktowe/ niekontaktowe

 
1

Tytuł/ stopień/Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

 

Dr inż. Monika Michalak-Majewska

Jednostka oferująca moduł

 
 

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

Cel modułu

 
 

Zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi zasad savoir-vire`u w środowisku akademickim

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 100 słów.

 

Podstawowe zagadnienia dotyczące zasad uniwersyteckiego savoir-vivre`u. W szczególności: zwroty grzecznościowe, rozmowa przez telefon, tytułowanie, zasady korespondencji tradycyjnej i elektronicznej. Mowa ciała jako element kształtowania własnego wizerunku. Dress code – właściwy strój na każdą okazję.

Zalecana lista lektur lub lektury obowiązkowe

 
 

Piotr Kuspys, Savoir-vivre : sztuka dyplomacji i dobrego tonu. Poznań, Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2012

Tadeusz Robak, Savoir-vivre bez tajemnic. Warszawa, Prószyński i S-ka, 2005

Małgorzata Marcjanik, Mówimy uprzejmie: poradnik językowego savoir-vivre'u. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Planowane formy/działania/metody dydaktyczne

 
 

Wykład z prezentacją multimedialną i elementami konwersatorium