[ MENU DODATKOWE ]


Mleczarstwo

« wstecz

 

 Studia stacjonarne I stopnia, 7 semestrów

profil praktyczny

 

| ulotka PDF |

 

 

Mleczarstwo to nowy, unikatowy, realizowany w ścisłej współpracy z przemysłem mleczarskim kierunek studiów uruchamiany od roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 


Absolwent tego kierunku studiów pozna podstawy produkcji i pozyskiwania mleka z zachowaniem standardów higieny. Pozna szczegółowo technologie oraz nabędzie praktycznych umiejętności wytwarzania podstawowych produktów mlecznych. Pozna podstawy mechaniki, chłodnictwa i gospodarki cieplnej. Zapozna się z metodami zagospodarowania produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego, z zasadami właściwej higieny w zakładach mleczarskich oraz gospodarką wodno-ściekową i mitygacją emisji ścieków i innych form presji na środowisko. Ponadto będzie dysponował szczegółową wiedzą z zakresu oceny jakości surowca i wytwarzanych na jego bazie produktów w kontekście spełnienia wymagań i zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego. Będzie posiadał umiejętność wdrażania i utrzymania systemów zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym i jakością w zakładach mleczarskich (GMP, GHP, HACCP, ISO 9000, ISO 22000, IFS, BRC). Absolwent będzie miał możliwość zdobycia gruntownego przygotowania do pracy w zakładach przetwórstwa mleka, ale także w laboratoriach zajmujących się oceną jakości mleka i jego produktów, jednostkach kontrolujących jakość produktów mlecznych czy instytucjach badawczych.

 

 

 

W ramach studiów planowane są zajęcia praktyczne w salach laboratoryjnych i półtechnologicznych wyposażonych w nowoczesną aparaturę i sprzęt analityczny oraz urządzenia stosowane w przemyśle. Uczestnik studiów odbędzie praktyki i staże w zakładach przetwórstwa mleka, począwszy od służb surowcowych i oceny jakości mleka poprzez technologię produkcji podstawowych produktów mlecznych, skończywszy na zagospodarowaniu odpadów i ścieków poprodukcyjnych.

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu: 

 

 

 

REKRUTACJA

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy (język obcy nowożytny) i jeden z przedmiotów do wyboru (matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia).

 

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  poziom podstawowy poziom rozszerzony
Język obcy: 1,3 2,0
Jeden przedmiot do wyboru: 2,0 4,0

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45 lub 445 68 85

rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

tel. 81 445 69 91, 445 65 81, 445 66 11

dziekanat.bhz@up.lublin.pl