srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Strategia wydziału

« wstecz

 

STRATEGIA ROZWOJU

WYDZIAŁU BIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

NA LATA 2019-2030

 

 

 

Logo

Wydział

Biologii Środowiskowej

Władze

 

Dziekan prof. dr hab. Tomasz Mieczan

Prodziekan prof. dr hab. Bożena Denisow

 

 

 

Historia Wydziału Biologii Środowiskowej

 

Wydział Biologii Środowiskowej powstał 1 września 2019 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 marca 2019 roku (Uchwała nr 49/2018-2019). Według obecnie obowiązującego Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (uchwała nr 88/2018-2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku) wydział jest jednostką organizacyjną powoływaną do realizacji procesu dydaktycznego i może być utworzony, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 1) co najmniej jedna z dyscyplin naukowych, która będzie przypisana do tego wydziału ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora; 2) co najmniej 12 nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora uczelni, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy, reprezentujących specjalności wchodzące w zakres kierunków studiów, które będą prowadzone na tym wydziale, będzie tam zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy; 3) wydział będzie realizował co najmniej jeden kierunek studiów. Wszystkie te kryteria spełnia Wydział Biologii Środowiskowej, bowiem z Wydziałem związana jest dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplina nauki biologiczne, w której Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Na Wydziale zatrudnionych jest 23 nauczycieli akademickich na stanowisku profesora lub profesora uczelni i realizowanych jest sześć kierunków studiów.

 

Geneza powstania Wydziału sięga końca XX wieku, kiedy to 1 września 1993 r. na Wydziale Zootechnicznym powołano Oddział Ochrony Środowiska, na bazie którego sukcesywnie rozbudowywano kadrę naukową w dziedzinie nauk biologicznych, głównie w dwóch jednostkach, tzn. Katedrze Zoologii oraz Katedrze Hydrobiologii i Ichtiobiologii. Było to związane z powołaniem na tym Wydziale w 1991 r. kierunku studiów – ochrona środowiska. W ciągu kolejnych lat, systematycznie zwiększano „kadrę biologiczną”, początkowo pozyskując ją z zewnątrz, a później przede wszystkim dbając o kształcenie własnych nauczycieli akademickich i umożliwiając im uzyskiwanie stopni i tytułów naukowych w dziedzinie nauk biologicznych w różnych uczelniach w Polsce (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński, UMCS Lublin, UPH Siedlce). W 2002 r. utworzono kolejny kierunek studiów związany z naukami biologicznymi – biologię (w 2011 r. utworzono specjalność biologia sądowa). Efekty tych działań pozwoliły w 2018 r. złożyć wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o prawa doktoryzowania w dyscyplinie nauki biologiczne. Decyzją Komisji z dnia 28 stycznia 2019 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uzyskał prawa nadawania stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Fakt ten pozwolił JM Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – prof. dr hab. Zygmuntowi Litwińczukowi podjąć inicjatywę utworzenia Wydziału Biologii Środowiskowej. W skład Wydziału weszły dwie jednostki organizacyjne z Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – obecnie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów oraz Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt) oraz po jednej jednostce z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin) i z Wydziału Inżynierii Produkcji (Katedra Biofizyki).

 

 

Struktura Wydziału Biologii Środowiskowej 

 

 

Struktura Wydziału Biologii Środowiskowej

Samodzielne jednostki organizacyjne

Podległe jednostki

Dziekanat Wydziału Biologii Środowiskowej

Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody

Zakład Hydrobotaniki

Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt

Pracownia Bioindykacji Środowiska

Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

Zakład Aerobiologii

Zakład Biologii Roślin

Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin

Katedra Biofizyki

Zakład Biofizyki Molekularnej

Zakład Fizyki Stosowanej

 

Na Wydziale zatrudnionych jest 66 pracowników, w tym 49 nauczycieli akademickich: 7 profesorów z tytułem naukowym, 16 profesorów Uczelni ze stopniem doktora habilitowanego zatrudnionych w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych, 16 adiunktów naukowo-dydaktycznych (w tym 4 ze stopniem doktora habilitowanego i 12 ze stopniem doktora), 2 asystentów naukowo-dydaktycznych ze stopniem doktora, 1 profesor Uczelni ze stopniem doktora habilitowanego zatrudniony w grupie pracowników dydaktycznych, 7 adiunktów dydaktycznych oraz 17 pracowników inżynieryjno-technicznych.

 

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Wydziału powiązane z działalnością dydaktyczną prowadzone są w następujących obszarach: biofizyka, biologia molekularna, biologia komórki, biochemia, fizjologia roślin, mikrobiologia, botanika, zoologia, ekologia, ekotoksykologia, hydrobiologia, ekologia krajobrazu, ochrona przyrody. Szczegółowe zagadnienia badawcze obejmują:

 

 • analizę właściwości mechanicznych cienkowarstwowych materiałów biologicznych - materiały biodegradowalne; badania biomechaniki i struktury tkanek oraz właściwości funkcjonalnych substancji bioaktywnych i nanomateriałów w układach naturalnych i modelowych (in vivo i in vitro); organizację molekularną i oddziaływanie związków biologicznie czynnych z błonami lipidowymi (komórkowymi), 
 • biologię i ekologię roślin - badania z zakresu mikromorfologii, histologii i ultrastruktury organów roślin; anatomii roślinnych struktur wydzielniczych oraz lokalizacji substancji biologicznie czynnych w tkankach organów roślin leczniczych i kosmetycznych; biologii kwitnienia; dynamiki i efektywności sekrecji nektaru oraz oceny cech jakościowych nektaru; określenia przydatności gatunków do poprawy bazy pokarmowej owadów zapylających i ewaluacji zasobów pokarmowych na poziomie fitocenotycznym i krajobrazowym,
 • biologię i ekologię ekosystemów wodno-torfowiskowych - badania z zakresu ekologii i ekofizjologii mikroorganizmów wodnych, fauny naroślinnej, zoobentosu, fitoplanktonu, fitobentosu, zooplanktonu, pleustonu i neustonu, ichtiofauny z wykorzystaniem technik biologii molekularnej; troficznych zależności w ekosystemach wodnych; toksykologicznych aspektów funkcjonowania ekosystemów; biologii gatunków inwazyjnych; ekologii ekosystemów polarnych; renaturalizacji i ochrony ekosystemów wodno-torfowiskowych; przyrodniczych podstawach ochrony i kształtowania krajobrazu,
 • biologię i ekologię zoocenoz lądowych - badania stonkowatych, przylżeńców, mięczaków, ptaków oraz fauny wodnej - chrząszcze wodne, chruściki; określenie wpływu czynników środowiskowych na wybrane organizmy zwierzęce i biocenozy oraz owady użytkowe; badania pasożytów owadów; badania specyficznych biomarkerów biochemicznych, mikrobiologicznych i molekularnych na poziomie komórkowym, tkankowym i narządowym u wybranych gatunków ślimaków lądowych, jako biowskaźników zanieczyszczenia środowiska.

 

 

Kierunki studiów realizowane na Wydziale Biologii Środowiskowej 

 

Kierunek

Forma studiów

Biologia

Studia I stopnia, licencjackie

Biologia

specjalność: biologia sądowa

specjalność: biologia stosowana, specjalizacja: biologia analityczna

Studia II stopnia, magisterskie

Ochrona Środowiska

Studia I stopnia, inżynierskie

Studia II stopnia, magisterskie

Biokosmetologia

Studia I stopnia, inżynierskie

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Studia I stopnia, inżynierskie

Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu

Studia I stopnia, inżynierskie

Ekorehabilitacja

Studia I stopnia, inżynierskie

 

Misja Wydziału Biologii Środowiskowej

 

Wydział Biologii Środowiskowej posiada spójną z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie misję zakładającą zapewnienie najwyższej jakości kształcenia. Misją Wydziału, realizowaną przez wspólnotę nauczycieli akademickich, pracowników i studentów jest:

 

 • kształcenie kadr dla kraju i regionu, w tym w zakresie tzw. inteligentnych specjalizacji,
 • zarządzie dydaktyką na Wydziale zmierzające do tworzenia konkurencyjnej oferty studiowania oraz uruchamiania nowych kierunków studiów zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w powiązaniu ze specyfiką działalności badawczej Wydziału,
 • dbałość o rozwój kadry w grupie pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych,
 • doskonalenie programów studiów i efektów uczenia się w oparciu o Zintegrowany System Kwalifikacji z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia oraz konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • doskonalenie standardów prac dyplomowych i określenie ich samodzielności w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym,
 • kształtowanie wśród studentów i pracowników postawy poszanowania uniwersalnych zasad wolności i niezależności myśli, tolerancji światopoglądowej, etyki i rzetelności naukowej oraz dydaktycznej.

 

Wizja i cele strategiczne Wydziału Biologii Środowiskowej

 

Perspektywiczne obszary aktywności Wydziału to działalność dydaktyczna i powiązana z nią działalność badawcza. Dbałość o ich najwyższą jakość jest celem tak władz, jak i całej społeczności jednostki. Nie pomijamy także współpracy instytucjonalnej z innymi uczelniami, jednostkami administracji oraz przedsiębiorstwami. Współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym postrzegamy jako istotny czynnik moderujący nasze działania w zakresie dydaktyki.

 

Cele strategiczne obejmują:

 • uruchamianie nowych, konkurencyjnych kierunków studiów zgodnych z potrzebami rynku pracy,
 • doskonalenie jakości kształcenia poprzez podnoszenie kwalifikacji i wykorzystywanie dorobku naukowego nauczycieli akademickich w pracy dydaktycznej,
 • doskonalenie wewnętrznego systemu oceny planów studiów, kadry, dorobku naukowego i praktycznego związanego z prowadzonymi lub nowo tworzonymi kierunkami studiów,
 • stałe konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym przy doskonaleniu programu studiów,
 • systematyczne rozszerzanie oferty zajęć dydaktycznych prowadzonych w językach obcych, w tym zajęć w ramach programu Erasmus Plus oraz rozszerzenie  kształcenia zdalnego,
 • wspieranie mobilności studentów I i II stopnia: kształcenie w innych ośrodkach w kraju (Most) i za granicą (Erasmus) oraz odbywania praktyk zagranicznych lub krajowych,
 • rozwijanie ruchu naukowego studentów w ramach oferty kół naukowych oraz prac naukowo-badawczych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Wydziału,
 • aktywną promocję Wydziału Biologii Środowiskowej wśród uczniów szkół średnich – rozwijanie systemu klas patronackich, uczestnictwo w wydarzeniach promujących nauki przyrodnicze oraz wykorzystanie mediów internetowych,
 • systematyczny rozwój i modernizację terenowych stacji badawczo-dydaktycznych jako miejsca odbywania zajęć terenowych oraz praktyk studenckich,
 • systematyczną poprawę bazy lokalowej Wydziału oraz doposażenie sal dydaktycznych i laboratoriów w aparaturę badawczą.

 

Cele szczegółowe niezbędne do osiągnięcia celów strategicznych Wydziału Biologii Środowiskowej w zakresie działalności dydaktycznej

 

Działanie Odpowiedzialność Źródła finansowania Charakter działania Miernik efektów wykonania
Monitorowanie programów studiów
Monitorowanie zgodności programów studiów z Systemem Kwalifikacji z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia Dziekan Prodziekan Rady Programowe Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia środki Wydziału ciągłe wyniki akredytacji
Zwiększenie udziału interesariuszy zewnętrznych w procesie ewaluacji programów studiów i efektów uczenia się Prodziekan Rady Programowe bez kosztów ciągłe (coroczne) liczba interesariuszy zaangażowanych w proces ewaluacji
Rozwój wewnętrznego systemu oceny i zapewniania wysokiej jakości kształcenia Prodziekan Rady Programowe Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia bez kosztów ciągłe dane z corocznych raportów oceny kierunków  
Nowoczesna oferta dydaktyczna
Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę i podnoszenie jakości oferty dydaktycznej, w tym również na zakup sprzętu i aparatury na cele naukowo-dydaktyczne Dziekan Prodziekan Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni bez kosztów ciągłe liczba wniosków, ilość pozyskanych środków
Dopasowywanie programów poszczególnych modułów do aktualnego stanu wiedzy Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Rady Programowe środki Wydziału środki UP środki zewnętrzne ciągłe stopień aktualności
Wspieranie nauczycieli akademickich w rozwoju umiejętności dydaktycznych
Udział w warsztatach/szkoleniach dla nauczycieli akademickich Dziekan Kierownicy jednostek organizacyjnych Wydziału środki Wydziału środki UP środki zewnętrzne ciągłe liczba uczestników szkoleń
Wzrost internacjonalizacji studiów i mobilności studentów Wydziału
Zwiększenie oferty modułów prowadzonych w języku angielskim Prodziekan Rady Programowe Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus Plus bez kosztów ciągłe liczba modułów w języku angielskim
Zwiększenie liczby studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus Plus Prodziekan Biuro Wymiany Akademickiej Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus Plus środki UP ciągłe liczba studentów zagranicznych
Zwiększenie mobilności studentów Wydziału i kształcenia w innych ośrodkach w kraju (Most) i za granicą (Erasmus) oraz odbywania praktyk zagranicznych Prodziekan Biuro Wymiany Akademickiej Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus Plus środki UP ciągłe liczba studentów Wydziału wyjeżdżających
Nawiązanie współpracy z instytucjami administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwami w celu organizacji praktyk studenckich Dziekan Prodziekan Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji środki UP źródła zewnętrzne ciągłe liczba instytucji oferujących praktyki
Wzrost aktywności naukowej i organizacyjnej studentów
Rozwijanie ruchu naukowego studentów w ramach oferty kół naukowych oraz prac naukowo-badawczych realizowanych w jednostkach organizacyjnych Wydziału Dziekan Prodziekan Opiekunowie Kół Naukowych Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni środki Wydziału środki UP / część bez kosztów ciągłe liczba kół naukowych, liczba studentów w poszczególnych kołach naukowych, udział studentów w szkoleniach i konferencjach, autorstwo lub współautorstwo studentów w publikacjach naukowych, projektach i zadaniach badawczych
Działania promocyjne
Rozwijanie systemu klas patronackich, uczestnictwo w wydarzeniach promujących nauki przyrodnicze oraz wykorzystanie mediów internetowych Dziekan Prodziekan Wydziałowa Komisja ds. Promocji Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej UP Pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i inżynieryjno-techniczni środki Wydziału środki UP / część bez kosztów ciągłe liczba klas patronackich, liczba wydarzeń promujących Wydział, aktywność w mediach społecznościowych
Zwiększenie liczby zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół średnich w siedzibie Wydziału oraz w ramach wizyt studyjnych Dziekan Prodziekan Wydziałowa Komisja ds. Promocji Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej UP Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni środki Wydziału środki UP / część bez kosztów ciągłe liczba przeprowadzonych zajęć

 

Podstawowa działalność dydaktyczna jednostek Wydziału Biologii Środowiskowej związana będzie z kierunkami studiów realizowanymi na Wydziale: Biologia, Ochrona Środowiska, Biokosmetologia, Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu, Ekorehabilitacja oraz z kierunkami nauczania realizowanymi przez inne Wydziały Uczelni: Weterynaria, Behawiorystyka zwierząt, Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia, Architektura krajobrazu, Leśnictwo, Inżynieria środowiska, Biotechnologia. Zamierzamy podnosić jakość nauczania poprzez systematyczne udoskonalanie zarówno efektów uczenia się, jak i aktualizowanie programów studiów. W procesie kształcenia, szczególną uwagę będziemy zwracać na najnowsze osiągnięcia nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki biologiczne oraz zwiększać internacjonalizację działań dydaktycznych. Aktywny udział przedstawicieli pracodawców w opiniowaniu programów nauczania będzie stałym elementem ich poprawy i podnoszenia jakości kształcenia. Istotnym elementem wydziałowej polityki systematycznego wzrostu jakości kształcenia, jest szczególne wsparcie rozwoju kadry dydaktycznej poprzez organizowanie i umożliwiane uczestnictwa pracowników w szkoleniach, warsztatach, wykładach i sympozjach doskonalących umiejętności dydaktyczne i techniki skutecznego przekazywania wiedzy.

 

Wydział Biologii Środowiskowej rozpoczął swoje funkcjonowanie od 2019 roku. Obecnie istnieje konieczność systematycznej poprawy bazy lokalowej Wydziału i zmniejszenia rozproszenia poszczególnych jego jednostek, lokalizując je w jednym kampusie uniwersyteckim. Część jednostek Wydziału wyposażona jest w nowoczesny sprzęt badawczy, wykorzystywany zarówno do celów naukowych jak i dydaktycznych. Niezbędne jest jednak systematyczne uzupełnianie bazy aparaturowej. Wydział dysponuje Terenową Stacją Badawczą nad Jeziorem Piaseczno, w której prowadzone są ćwiczenia terenowe dla poszczególnych kierunków studiów. Stacja wyposażona jest w Pracownię Biologiczną i Hydrochemiczną oraz Pracownię Aklimatyzacji Roślin. W roku 2020 dla potrzeb dydaktycznych kierunku studiów Biokosmetologia przewidujemy uruchomienie Pracowni Biokosmetologicznej zlokalizowanej w Centrum Sportowo-Rekteacyjnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.