Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Rolnictwo

« wstecz

 

studia stacjonarne I i II stopnia 

 i niestacjonarne I i II stopnia

 


Ulotka PDF   |  Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Rolnictwo jako dyscyplina naukowa integruje w sobie wiedzę z szerokiego zakresu, daleko wykraczającego poza jego stereotypowe postrzeganie. Studia na tym kierunku dają wszechstronne wykształcenie w tej dziedzinie: ekologiczna produkcja rolna, energia odnawialna, wykorzystywanie systemów GPS, ochrona środowiska - to tylko niektóre z zagadnień, które obejmuje program kształcenia. 

 
PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW:
herbologia, ekologia, mikrobiologia, botanika, ekonomia, gleboznawstwo, fizjologia roślin, melioracje z elementami miernictwa, agrometeorologia, fizjologia zwierząt, ogólna uprawa, szczegółowa uprawa, hodowla roślin i nasiennictwo, łąkarstwo
 
PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent posiada podstawową wiedzę ekologiczną, biologiczno-chemiczną, znajomość ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Może pracować w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, doradztwie rolniczym, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, a także w prowadzeniu gospodarstw rolniczych i produkcji zwierzęcej. Jest również cenionym specjalistą z zakresu turystyki zorganizowanej (specjalność - agroturystyka). 
STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:
  • zajęcia terenowe i praktyczne
  • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,
  • staże i praktyki zagraniczne
  • wymiana międzynarodowa w ramach programu  
  • Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  • wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
  • lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  • szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania    
 

Specjalność: Agronomia


Są to studia dwustopniowe - 3,5-letnie stacjonarne inżynierskie i 1,5-roczne stacjonarne magisterskie oraz 4-letnie niestacjonarne inżynierskie i 2-letnie niestacjonarne magisterskie.


Wymagane przedmioty w postępowaniu rekrutacyjnym: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, informatyka, geografia, fizyka i astronomia.


Studenci agronomii mają do wyboru jedną z dwu specjalizacji: kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz produkcja roślinna w agro- i pratoekosystemach.

 


Absolwent tej specjalności uzyskuje poszerzoną wiedzę przyrodniczą głownie z zakresu produkcji roślinnej, jak też technologiczną i techniczną. Poznaje metody analizy ekonomicznej, zarządzania oraz zasady organizowania działalności gospodarczej. Dysponuje wiedzą z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Ma opanowane dwa języki obce oraz ma zasób wiedzy humanistycznej z zakresu socjologii, etyki, historii wsi i rolnictwa. Te wszystkie umiejętności w połączeniu ze znajomością metodyki badań, wykorzystania systemów operacyjnych i obsługi baz danych umożliwiają podjęcie pracy nie tylko w rolnictwie, ale i w wielu innych działach gospodarki i administracji samorządowej.

  

Specjalność: Agroturystyka


Są to studia dwustopniowe - 3,5-letnie stacjonarne inżynierskie i 1,5-roczne stacjonarne magisterskie oraz 4-letnie niestacjonarne inżynierskie i 2-letnie magisterskie.

Absolwenci otrzymują nie tylko gruntowną wiedzę z zakresu rolnictwa, ale również szeroką wiedzę na temat organizacji prawidłowego wypoczynku w środowisku wiejskim. Ma to niebagatelny wpływ na efekty ekonomiczne produkcji rolniczej i zdrowie społeczeństwa.

Znajdują zatrudnienie w bezpośredniej produkcji rolniczej oraz w jej otoczeniu jako: specjaliści i doradcy w służbie rolnej w zakresie różnych form produkcji rolniczej, w tym również ekologicznej; jako organizatorzy i kierownicy produkcji rolniczej na obszarach podlegających szczególnej ochronie (parki krajobrazowe i narodowe, strefy ujęć wody, obszary erodowane itp.) oraz na terenach zanieczyszczonych przez przemysł; jako organizatorzy różnych form wypoczynku; specjaliści z zakresu turystyki zorganizowanej; specjaliści w organizacjach społecznych i fundacjach związanych z organizacją ruchu turystycznego.

 

Specjalność: Kształtowanie środowiska


Są to studia stacjonarne dwustopniowe - 3,5-letnie inżynierskie i 1,5-roczne magisterskie.

Na pierwszych latach studenci uzyskują wiedzę z przedmiotów biologiczno-chemicznych, humanistycznych, ekonomii i informatyki oraz uczą się języków obcych. Na dalszych latach dominują przedmioty związane z szeroko pojętym kształtowaniem środowiska i jego ochroną oraz jej aspektami ekonomicznymi i prawnymi.

Absolwenci tej specjalności, oprócz wiedzy z zakresu rolnictwa, uzyskują gruntowną wiedzę o problematyce kształtowania i ochrony środowiska. Mogą być zatrudniani nie tylko w bezpośredniej produkcji rolniczej, ale także w szeroko rozumianej sferze edukacji. Mogą być organizatorami, doradcami i kierownikami w produkcji ekologicznej, na obszarach parków krajoznawczych i narodowych, na terenach zanieczyszczonych przez przemysł, w instytucjach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska na różnych szczeblach administracji.

 

 

 


 

 

Specjalność: Polityka rolnośrodowiskowa

 

/ więcej informacji w krótce /

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

- z tZw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy nowożytny: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera z kierunku rolnictwo albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

 


KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85, rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Agrobioinżynierii:

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl