wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Archiwum publikacji

Annales UMCS Medicina Veterinaria

 

ANNALES UNIVERSITATIS 
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

 

 

SECTIO DD MEDICINA VETERINARIA
ROCZNIK 2010
VOL. LXV (1) 


COPYRIGHT BY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
W LUBLINIE, 2015

 

 

 

     

SABER MOHAMMED ABD-ALLAH
Ameliorating effect of royal jelly on viability and longevity of frozen-thawed buffalo spermatozoa
Wpływ dodatku mleczka pszczelego na żywotność i przeżywalność zamrożonych-rozmrożonych plemników bawołu

pdf

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS 
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

 

SECTIO DD MEDICINA VETERINARIA
ROCZNIK 2009
VOL. LXIV (1) 


COPYRIGHT BY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
W LUBLINIE, 2015

 

 

 

     

KRZYSZTOF BUCZEK
Zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej (CCD)
Honey bee colony collapse disorder (CCD)

pdf

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

JOANNA WESSELY-SZPONDER, MARZENA OLSZEWSKA
The relation between neutrophil action, acute phase proteins, and ascorbic acid concentration in plasma of calves in the course of BRD
Zależność pomiędzy aktywnością neutrofili, poziomem białek ostrej fazy i stężeniem kwasu askorbinowego w osoczu krwi w przebiegu zespołu oddechowego u cieląt

pdf

 

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

 

ŁUKASZ ADASZEK, STANISŁAW WINIARCZYK,
ANDRZEJ PUCHALSKI, MARCIN GARBAL, MARTA GÓRNA
The diagnose of Borrelia afzelii infections in dogs
Rozpoznawanie zakażeń Borrelia afzelii u psów

pdf

 

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS 
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

 

 

 

SECTIO DD MEDICINA VETERINARIA
ROCZNIK 2009
VOL. LXIV (2) 


COPYRIGHT BY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
W LUBLINIE, 2015

 

 

 

     

JERZY RZEDZICKI, DAGMARA STĘPIEŃ-PYŚNIAK
Antimicrobial defence mechanisms of chicken eggs and possibilities for their use in protecting human and animal health
Mechanizmy obrony przeciwzakaźnej jaja oraz możliwości ich wykorzystania w ochronie zdrowia ludzi i zwierząt

pdf

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

SEONG WEI LEE, MUSA NAJIAH, WEE WENDY
Antibiogram and heavy metal resistance pattern of Aeromonas spp. isolated from Asian seabass (Lates calcarifer) hatchery
Antybiogram oraz model odporności na metale ciężkie Aeromonas spp. izolowanego z wylęgarni Lates calcarifer

pdf

 

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS 
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

 

 

 

SECTIO DD MEDICINA VETERINARIA
ROCZNIK 2009
VOL. LXIV (3) 


COPYRIGHT BY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
W LUBLINIE, 2015

 

 

 

     

KRZYSZTOF BUCZEK, MATEUSZ MARĆ
Antybiotykooporność bakterii – przyczyny i skutki
Bacterial antibiotic resistance – reasons and effects

pdf

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS 
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

 

SECTIO DD MEDICINA VETERINARIA
ROCZNIK 2009
VOL. LXIV (4) 


COPYRIGHT BY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
W LUBLINIE, 2015

 

 

 

     

SABER MOHAMMED ABD-ALLAH
Effects of storing dromedary camel ovaries at 4 or 20°C for different periods of time on the morphology and viability of pre-antral follicles
Wpływ przechowywania jajników wielbłąda jednogarbnego w temperaturze 4 lub 20°C przez różne okresy na morfologię i żywotność pęcherzyków przedzatokowych

pdf

 

Read summary

Czytaj streszczenie

 

 

 

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS 
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

 

 

 

SECTIO DD MEDICINA VETERINARIA
ROCZNIK 2008
VOL. LXIII (1)


COPYRIGHT BY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
W LUBLINIE, 2015

 

 

 

     

ŁUKASZ ADASZEK, STANISŁAW WINIARCZYK, ANDRZEJ PUCHALSKI 
Badania serologiczne w kierunku boreliozy psów na Lubelszczyźnie
Serological investigations towards borreliosis in populations of dogs in Lublin District

pdf

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

KRZYSZTOF BUCZEK, MARIUSZ CHEŁMIŃSKI 
Immunosupresja w zakażeniach bakteryjnych i pasożytniczych pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) 
Immunosupression in bacterial infections and parasitic invasions of the honey bee (Apis mellifera L.)

pdf

 

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

 

KRZYSZTOF BUCZEK, MARIUSZ CHEŁMIŃSKI 
Ocena efektywności immunostymulatorów biologicznych i syntetycznych u pszczoły miodnej na podstawie testu działania ochronnego
Evaluation of the effectiveness of biological and synthetic immunostimmulators for the honey bee by a protection test

pdf

 

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

 

KRZYSZTOF BUCZEK, MARIUSZ CHEŁMIŃSKI, LASSI KAUKO 
Immunotoksyczne i immunosupresyjne działanie środowiska na organizm pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)
Immunotoxic and immunosuppressive action of environment on the honey bee (Apis mellifera L.)

pdf

 

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS 
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

 

 

 

SECTIO DD MEDICINA VETERINARIA
ROCZNIK 2008
VOL. LXIII (2)

COPYRIGHT BY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
W LUBLINIE, 2015

 

 

 

     

KRZYSZTOF BUCZEK, MARIA TERESA ZOŃ 
Ocena parametrów odporności komórkowej różnych linii pszczoły miodnej (Apis mellifera L.)
Evaluation of haemocytic immune parameters of different lineages of the honey bee (Apis mellifera L.)

pdf

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

TOMASZ PIECH 
Mastitis mycotica u krów – przyczyny, objawy, leczenie
Mastitis mycotica in cows – causes, symptoms, and therapy

pdf

 

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

 

MAREK SZCZUBIAŁ 
Kształtowanie się stężenia IFN-γ w surowicy świń z zespołem MMA 
Concentration of IFN-γ in serum of sows with MMA syndrome

pdf

 

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

 
   

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS 
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

 

 

 

SECTIO DD MEDICINA VETERINARIA
ROCZNIK 2008
VOL. LXIII (3)


COPYRIGHT BY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
W LUBLINIE, 2015

 

 

 

     

KRZYSZTOF BUCZEK 
Patogeny Apis mellifera
Pathogens of Apis mellifera

pdf

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

ROMAN DĄBROWSKI 
Zabiegi chirurgiczne a wybrane parametry odporności nieswoistej
Surgery procedures and chosen non-specific immunity parameters

pdf

 

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

 

ŁUKASZ JAROSZ, KATARZYNA WOJCICKA-LORENOWICZ, BARBARA MAJER-DZIEDZIC, KRZYSZTOF KOSTRO, MARIUSZ MIKOŁAJCZAK 
Obserwacje kliniczne nad efektywnością preparatu Isoprivet w immunoprofilaktyce nieswoistej streptokokozy świń
Clinical observations on the efficacy of Isoprivet for unspecific immunoprophylactic in streptococcosis of pigs

pdf

 

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

 

MIROSŁAW KARPIŃSKI, ŁUKASZ ADASZEK, LESZEK DROZD, STANISŁAW WINIARCZYK, PIOTR CZYŻOWSKI 
Polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych mitochondrialnego DNA u sarny (Capreolus capreolus)
Restriction fragment length polymorphism of the mitochondrial DNA in roe deer (Capreolus capreolus)

pdf

 

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

     

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS 
MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA

 

 

 

SECTIO DD MEDICINA VETERINARIA
ROCZNIK 2008
VOL. LXIII (4)


COPYRIGHT BY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
W LUBLINIE, 2015

 

 

 

     

KRZYSZTOF KOSTRO, DOROTA LUFT-DEPTUŁA, ZDZISŁAW GLIŃSKI 
Krwotoczna gorączka krymsko-kongijska – nowo zagrażająca choroba przenoszona przez wektory biologiczne 
Crimean-Congo haemorrhagic fever – the emerging vector-borne disease

pdf

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

ANNA ŁOJSZCZYK-SZCZEPANIAK, PIOTR DĘBIAK 
Rozpoznawanie przepuklin przeponowych u psów i kotów 
Diaphragmatic hernia diagnosis in dogs and cats

pdf

 

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

 

KATARZYNA WOJCICKA-LORENOWICZ, ŁUKASZ JAROSZ, BARBARA MAJER-DZIEDZIC, KRZYSZTOF KOSTRO 
Choroba aleucka u fretek
Aleutian diseases of ferrets

pdf

 

 

Czytaj streszczenie

Read summary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTIO DD MEDICINA VETERINARIA
ROCZNIK 2007
VOL. LXII (1)


COPYRIGHT BY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
W LUBLINIE, 2015

 

 

 

 

MAGDALENA KRAUZE, JERZY TRUCHLIŃSKI, MAŁGORZATA ADAMCZYK, BOŻENA MODZELEWSKA-BANACHIEWICZ
A note on the effect of garlic, coneflower preparation and 1,2,4-triasole derivative on the hematological and immunological indices of blood of Big-6 turkey-hens
Wpływ zastosowania dodatku czosnku, preparatu z jeżówki oraz pochodnej 1,2,4-triazolu na hematologiczne i immunologiczne wskaźniki krwi indyczek

pdf

  

 

MAGDALENA KRAUZE
Influence of differentiated rations of 1,2,4-triasole derivative on the level of chosen blood in-dicators and rearing efficiency of slaughter turkey-hens
Wpływ różnych dawek pochodnej 1,2,4-triazolu na poziom niektórych wskaźników krwi oraz efektywność odchowu indyczek rzeźnych

pdf

  

 

 MAREK CHMIELEWSKI, KRZYSZTOF BUCZEK, MARIUSZ PLISZCZYŃSKI
Odporność pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) w inwazjach pasożytniczych
Immunity of the honey bee (Apis mellifera L.) in parasitic invasions

pdf

  

 

 EWA OSIPOWSKA, MAREK CHMIELEWSKI, KRZYSZTOF BUCZEK
Mechanizmy rozpoznawania immunologicznego u owadów
Insect immunorecognition mechanisms

pdf

  

 

KRZYSZTOF BUCZEK, MAREK CHMIELEWSKI, MARIUSZ PLISZCZYŃSKI
Odporność pszczoły miodnej (Apis mellifera L.) w zakażeniach wirusowych, bakteryjnych i grzybicach
Immunity of the honey bee (Apis mellifera L.) in viral, bacterial and fungal infections

pdf

  

 

MARIA TERESA ZOŃ, MAREK CHMIELEWSKI, KRZYSZTOF BUCZEK
Odpowiedź hemocytarna Apis mellifera mellifera L.
Haemocytic response of the honey bee (Apis mellifera mellifera L.)

pdf

  

 

 MARIA TERESA ZOŃ, KRZYSZTOF BUCZEK, MAREK CHMIELEWSKI
Ocena parametrów odporności humoralnej różnych linii Apis mellifera mellifera L.
Evaluation of cell-free immune parameters of different lineages of the honey bee (Apis mellifera mellifera L.)

pdf

  

 

KRZYSZTOF TOMCZUK, ANDRZEJ BERNARD SADZIKOWSKI, MARIA BERNADETTA STUDZIŃSKA, ANNA WITKOWSKA, ANDRZEJ PUCHALSKI
Przeciwciała przeciwko Neospora caninum w surowicach krów ze średnich i małych gospodarstw okolic Lublina
Antibodies to Neospora caninum in sera of cows from medium and small farms near Lublin

pdf

  

 

JOANNA WESSELY-SZPONDER, MARTA WÓJCIK
Generation of nitric oxide by neutrophils isolated from heifers in the course of acute and chronic Bovine Respiratory Disease under the influence of IL-8
Wytwarzanie tlenku azotu przez neutrofile wyizolowane od jałówek w przebiegu ostrej i przewlekłej postaci zespołu oddechowego pod wpływem IL-8

pdf

  

 

WITOLD KĘDZIERSKI, GRAŻYNA WAŁKUSKA
Effectiveness of copper supplementation in mares during reproduction season according to the feed zinc : copper ratio
Efektywność uzupełniania niedoboru miedzi u klaczy w sezonie rozrodczym w zależności od proporcji cynku do miedzi w dawce pokarmowej

pdf

  

 

GRAŻYNA ZIÓŁKOWSKA, STANISŁAW TOKARZEWSKI
Aktualne problemy w leczeniu i profilaktyce infekcji grzybiczych u ptaków
Current problems in treatment and prevention of mycotic infections in birds

pdf

  

 

BEATA ABRAMOWICZ
Zaburzenia funkcji nerek i wątroby w przebiegu babeszjozy psów
Kidney and liver disturbances in the course of babesiosis in dogs

pdf

  

 

OLAF KALISZ, TADEUSZ WOLSKI, MAREK GERKOWICZ, MARCIN SMORAWSKI
Reaktywne formy tlenu (RTF) oraz ich rola w patogenezie niektórych chorób
Reactive oxygen particles and their role in the pathogenesis of particular diseases

pdf

  

 

 

 

 

 

 

 

SECTIO DD MEDICINA VETERINARIA
ROCZNIK 2007
VOL. LXII (2)


COPYRIGHT BY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY 
W LUBLINIE, 2015

 

 

 

 

     
MAGDALENA KRAUZE, JERZY TRUCHLIŃSKI, MAŁGORZATA ADAMCZYK, BOŻENA MODZELEWSKA-BANACHIEWICZ
Wpływ czosnku, syntetycznej pochodnej 1,2,4-triazolu oraz preparatu Echinovit C na wybrane wskaźniki profilu metabolicznego krwi indyczek Big-6
Effect of garlic, 1,2,4-triasole derivative and Echinovit C preparation on selected indices of blood metabolic profile of Big-6 turkey-hens

pdf

 
 

 

 
MAGDALENA KRAUZE, JERZY TRUCHLIŃSKI, MAŁGORZATA ADAMCZYK, MONIKA CENDROWSKA-PINKOSZ
Effectiveness of rearing Big-6 turkey-hens for slaughter fed with garlic, coneflower preparation and 1,2,4-triasole derivative additions
Efektywność odchowu indyczek rzeźnych Big-6 otrzymujących dodatek czosnku, preparatu z jeżówki oraz pochodnej 1,2,4-triazolu

pdf

 
 

 

 
KATARZYNA OLEŚ-BIZOŃ, MARIA TERESA ZOŃ
Wpływ immunostymulatorów naturalnych na odporność hemocytarną zimujących pszczół robotnic, Apis mellifera L. (Apidae)
The influence of immunestimulators of natural origin on haemocytic response of wintering worker honey bees, Apis mellifera L. (Apidae)

pdf

 
 

 

 
DOROTA LUFT-DEPTUŁA, MARIA TERESA ZOŃ, MARIUSZ MIKOŁAJCZAK
Immunostymulatory naturalne i syntetyczne stosowane u pszczoły miodnej - charakterystyka
The honey bee natural and synthetic immunestimulators - characteristics

pdf

 
 

 

 
EWELINA PYZIK, JERZY RZEDZICKI, AGNIESZKA KOLASA
Etiopathogenesis and diagnostics of avian ornithobacteriosis
Etiopatogeneza i diagnostyka ornitobakteriozy ptaków

pdf

 
 

 

 
JOANNA WESSELY-SZPONDER, URSZULA KOSIOR-KORZECKA
A comparison of secretory response of neutrophils isolated from heifers in the course of Bovine Respiratory Disease and severity of clinical signs
Porównanie odpowiedzi sekrecyjnej neutrofili izolowanych od jałówek w przebiegu zespołu oddechowego i stopnia nasilenia objawów klinicznych choroby

pdf

 
 

 

 
WITOLD KĘDZIERSKI
The correlation of blood lactic acid and glycerol levels in Purebred Arabian horses during exercise tests
Współzależność stężenia glicerolu i kwasu mlekowego we krwi koni czystej krwi arabskiej podczas testów wysiłkowych

pdf

 
 

 

 
MARCIN GOŁYŃSKI
Poziomy fibrynogenu i haptoglobiny u bydła z głęboką postacią enzootycznej trichofitozy
Levels of fibrinogen and haptoglobin in cattle with a deep form of enzootic trichophytosis

pdf

 
 

 

 
BEATA ABRAMOWICZ
Hemoliza i zmiany hematologiczne u psów z babeszjozą 
Heamolysis and haematology changes in dog with babesiosis

pdf

 
 

 

 
ŁUKASZ ADASZEK, STANISŁAW WINIARCZYK
Sytuacja epizootyczna erlichiozy psów na terenie Lubelszczyzny
Epizootical situation of dogs ehrlichiosis in area of Lubelskie voivodship

pdf

 
 

 

 
LESZEK GUZ, ADAM WAŚKO, ANTONINA SOPIŃSKA, MARIAN JAMROZ
Extracellular protease production by Moritella viscosa
Wytwarzanie pozakomórkowych proteaz przez Moritella viscosa

pdf

 
 

 

 
TADEUSZ WOLSKI, TOMASZ BAJ, DARIUSZ MATOSIUK, STANISŁAW KWIATKOWSKI, AGNIESZKA ZIEWIEC
Szanta zwyczajna (Marrubium vulgare L.) - roślina lecznicza i miododajna
White/Common Horehound (Marubium vulgare L.) - medicinal and honey-yielding plant

pdf

 

 

 

« wstecz