UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Druki do pobrania

DRUKI

« wstecz

 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE WSZYSTKIE DRUKI NALEŻY WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO. DRUKI WYPEŁNIANE RĘCZNIE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

 

 


 NOWY WZÓR WNIOSKU O DODATEK

 

 MŁODZI NAUKOWCY i DOKTORANCI

 

Zarządzenie 45/2019 z dnia 03.09.2019 w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców

 

 

 

 

 

 

 

 


 

NIEAKTUALNE DOKUMENTY

Zasady wewnętrznego trybu konkursowego na finansowanie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

 1. WNIOSEK MN 

        Dziedziny nauki 

 1. OPINIA Komisji
 1. KOSZTORYS
 1. RAPORT z otrzymanej dotacji
 1. DZIEDZINY nauki

  


 

Subwencja MNiSW na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

 

 1. WNIOSEK                 

      Dziedziny nauki 

 

 1. OPINIA właściwej Komisji Wydziałowej 
 2. Kosztorys - środki niewykorzystane z roku2018
 3. KOSZTORYS do zadania badawczego
 4. KOREKTA kosztorysu 
 5. RAPORT DS i MN za 2017
 6. RAPORT SPUB
 7. RAPORT ZDARZENIE LOSOWE
 8. SPRAWOZDANIE końcowe z badań

 

 

OŚWIADCZENIA PRACOWNIKÓW DO LICZBY N:

 

 

           OŚWIADCZENIE pracownik naukowo-dydaktyczny          

           Obszar wiedzy, dziedzina, dyscyplina 

           OŚWIADCZENIE pracownik inż.-techn./nauk.-techn.

 

 


 

 

UMOWY

 

Wszystkie umowy zlecenia zawierane z osobami nie będącymi pracownikami UP w Lublinie muszą być zgłoszone do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Przekroczenie tego terminu powoduje poważne naruszenie przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zdrowotnym. W związku z powyższym należy zgłosić się do Kwestury (pok. 157) w terminie 5-ciu dni od zawarcia umowy  w celu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

 

 

 


 

 

DELEGOWANIE NA KONFERENCJE KRAJOWE / WYJAZDY SZKOLENIOWE

 

 

 

 

 


 

 

ORGANIZOWANIE KONFERENCJI PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWE

 

 

[ Zarządzenie nr 2 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zasad organizowania konferencji, sympozjów i seminariów przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. ]

 

 1. WNIOSEK w sprawie organizacji konferencji 
 1. PLAN konferencji 
 1. KALKULACJA kosztów organizacji konferencji 
 1. SPRAWOZDANIE finansowe z konferencji 
 1. SPRAWOZDANIE merytoryczne z konferencji 

 

 

 

 

Wszelkie umowy w j. obcym składane do podpisu do Rektora muszą być każdorazowo przetłumaczone i potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

 

 

 

  


 

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI

 

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY - WZÓR

 

 

PRACE USŁUGOWE I EKSPERTYZY:

 

 

 

 1. ZEZWOLENIE na zawarcie umowy dotyczącej wykonania pracy  
 1. UMOWA do prac zleconych i ekspertyz 
 1. KALKULACJA wstępna (UWAGA!!! KWOTY PODAJE SIĘ Z GROSZAMI, DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU)
 1. UMOWA do prac zleconych i ekspertyz w języku angielskim 
 1. PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy

 

PRACE NAUKOWO-BADAWCZE, ROZWOJOWE I WDROŻENIOWE

 

 

 1. ZEZWOLENIE na zawarcie umowy dotyczącej wykonania pracy 
 2. ZEZWOLENIE na realizację prac w ramach POROZUMIENIA
 3. UMOWA do prac naukowo badawczych 
 4. UMOWA do prac naukowo-badawczych w języku angielskim
 5. ZAKRES i harmonogram 
 6. KALKULACJA wstępna  (UWAGA!!! KWOTY PODAJE SIE Z GROSZAMI, DO DWÓCH MIEJSC PO PRZECINKU)
 7. PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy

 


 

 

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 

 

 1. UMOWA do prac naukowo badawczych 
 1. KALKULACJA MRiRW  
 1. METODYKA  
 1. HARMONOGRAM 
 1. PROTOKÓŁ zdawczo-odbiorczy

 

 


  

NARODOWE CENTRUM NAUKI

 

1. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego.

2. Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN - konkurs MINIATURA 3

3. Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN - pozostałe konkursy.

 

ANKIETA KWALIFIKOWALNOŚCI VAT