foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Postępowania habilitacyjne:

18.05.2016

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

 

 

1.         

22 marca 2016 roku - do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Michała Świecy  o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

2.         

22 marca 2016 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Michałowi Świecy w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

3.         

20 kwietnia 2016 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania: dr hab. Małgorzaty Materskiej na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Michałowi Świecy stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

4.            

17 maja 2016 roku do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła  z dnia 09 maja 2016 r. decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1852 ze zm.), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2. sekretarz Komisji- dr hab. Paweł Glibowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. recenzent – prof. dr hab. Aneta Wojdyło – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

4. recenzent – prof. dr hab. Henryk Zieliński – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

5. recenzent – dr hab. Małgorzata Materska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. członek komisji – prof. dr hab. Marta Mitek – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

7. członek komisji – dr hab. Małgorzata Karwowska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5.         

17 maja 2016 roku Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła: prof. dr hab. Anetę Wojdyło i prof. dr. hab. Henryka Zielińskiego o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Michałowi Świecy stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii  żywności i żywienia

6.         

15 czerwca wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. Michała Świecy opracowana przez prof. dr hab. Henryka Zielińskiego

7.         

22 czerwca wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. Michała Świecy opracowana przez dr hab. Małgorzatę Materską

8.         

27 czerwca wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr. Michała Świecy opracowana przez prof. dr hab. Anetę Wojdyło

 

DOKUMENTY:

 

 


« wstecz